Chronologia

Wybierz rok publikacji

2018

Publikacje ZHS 2018

2017

Publikacje ZHS 2017

Artykuły problemowe:

 • Górniak D., Marszałek H., Kwaśniak-Kominek M., Rzepa G., Manecki M., 2017. Soil formation and initial microbiological activity on a foreland of an Arctic glacier (SW Svalbard). Applied Soil Ecology 114: 34–44.
 • Gurwin J., 2017: Numerical model schematization of a complex hydrostructural Cretaceous groundwater basin for the purpose of protection zone evaluation. Geology, Geophysics & Environment, vol. 43 (1): 19–31. http://dx.doi.org/10.7494/geol.2017.43.1.19. rys. 8, lit.22, –R
 • Gurwin J., Pajewski K., Sowińska K., Wąsik M., 2017: Metodyka szacowania kosztów ustanawiania obszaru ochronnego GZWP na przykładzie zbiornika nr 138 Pradolina Toruń–Eberswalde (Methodology of estimating costs of establishing MGB protection areas based on MGB No. 138 Pradolina Toruń–Eberswalde). Przegląd Geol., vol. 65 (11/1): 1055-1061. rys. 3, lit. 6, –R
 • Gurwin J., Sowińska K., Wąsik M., 2017: Problematyka szacowania kosztów ustanawiania obszarów ochronnych wybranych GZWP w utworach czwartorzędowych w regionie środkowej Odry (The problem of estimating costs of establishing protection areas in selected MGBs in the Quaternary aquifers of the Middle Odra region). Przegląd Geol., vol. 65 (11/1): 1062-1068. rys. 3, lit. 9, –R
 • Gurwin J., Serafin R., 2017: Wpływ odwzorowania warunków hydrostrukturalnych  na jakość regionalnego numerycznego modelu filtracji (Influence of the mapping of hydrostructural conditions on the quality of the regional numerical flow model). Przegląd Geol., vol. 65 (11/2): 1206-1210. rys. 4, lit. 20, –R
 •  Marszałek H., Górniak D., 2017. Changes in water chemistry along the newly formed High Arctic fluvial-lacustrine system of the Brattegg Valley (Wedel Jarlsberg Land, SW Spitsbergen). Environmental Earth Sciences 76:449; DOI 10.1007/s12665-017-6772-9
 • Marszałek H., Górniak D., Toczek M., 2017. Zróżnicowanie mikrobiologiczne w wodach podziemnych granitu Karkonoszy. Przegląd Geologiczny. – T. 65, nr 11/1 (2017), s. 1121-1125.
 • Mądrala M., Wąsik M., Małoszewski P., 2017. Interpretation of environmental tracer data for conceptual understanding of groundwater flow: an application for fractured aquifer systems in the Kłodzko Basin, Sudetes, Poland. Isotopes in Environmental and health studies. – vol. 53, no 5 (2017), s. 466-483.
 • Matyka M., Mądrala M., 2017. Granica laminarnego przepływu wody w obsypce żwirowej studni eksploatacyjnej. Przegląd Geologiczny. – Vol. 65, nr 11/2 (2017), s. 1334-1338.
 • Pezowicz P., 2017. Wpływ składu granulometrycznego na wybrane właściwości fizyczne zwietrzelin granitu karkonoskiego. Przegląd Geologiczny. – T. 65, nr 11/1 (2017), s. 1149-1154.
 • Rysiukiewicz M., Marszałek H., 2017. Zmiany stanów i temperatury wód podziemnych w wybranych zlewniach Karkonoszy. Przegląd Geologiczny, vol. 65, nr 11/2: 1239-1243.
 • Bartz W., Kierczak J., Gąsior M., Zboińska K., 2017. Analytical overview of different Baroque plastering techniques applied in the post-Cistercian abbey in Lubiąż (South-Western Poland). Journal of Cultural Heritage, Vol. 28 (2017), s. 37-47.

Opracowania problemowe:

 • Gurwin J., Wąsik M., 2017: Problematyka modelowania filtracji wód podziemnych w obszarze projektowanego szybu kopalnianego. (w:) Hydrogeologia w praktyce – praktyka w hydrogeologii (red. Bukowski P., Krogulec E., Szczepiński J.), GIG Katowice: 133-141.
 • Szadkowski M., Zboińska K., Tarka R., 2017. Nowe trendy w promowaniu nauk o Ziemi – aktywna zabawa kluczem do przekazania wiedzy geologicznej. (w): Geo-Produkt: od geoedukacji do innowacji. Wyd. Ocean (2017), s. 110-119.

Inne:

 • Gurwin J., Marszałek H., Wąsik M., 2017: Arkusz MhP nr 161 Czarne: Baza danych GIS Mapy hydrogeologicznej Polski 1: 50 000 – pierwszy poziom wodonośny – występowanie i hydrodynamika (PPW), wyd. PIG-PIB Warszawa – na zamówienie Min. Środ.
 • Gurwin J., Marszałek H., Wąsik M., 2017: Arkusz MhP nr 162 Rzeczenica: Baza danych GIS Mapy hydrogeologicznej Polski 1: 50 000 – pierwszy poziom wodonośny – występowanie i hydrodynamika (PPW), wyd. PIG-PIB Warszawa – na zamówienie Min. Środ.
 • Marszałek H., 2017. Camino de Domeyko. Przegląd Uniwersytecki, nr 2 (217) (2017), s. 28-29.
 • Zboińska K., Bartz W., Szadkowski M., 2017. Wstępne wyniki analiz petrograficznych wapieni bulastych ze Starej Lubowli (Republika Słowacka). W: IV Ogólnopolski Zjazd Studenckich Kół Geologicznych Góry Izerskie 2017: Książka abstraktów. Wyd. Studenckie Koło Naukowe Geologów Uniwersytetu Wrocławskiego (2017), s. 89-92.
 • Zboińska K., Szadkowski M., Kądziołka K., 2017. Śladami „ojców nowoczesnej geologii”. Przegląd Uniwersytecki, nr 5 (220) (2017), s. 40.
 • Zboińska K., 2017. III Ogólnopolskie Forum Geo-Produkt. Przegląd Uniwersytecki, nr 4 (219) (2017), s. 40-41.
 • Zboińska K., Bartz W., 2017. Fieldtrip: Geology in the City: mineralogical and isotopic aspects of Wrocław. Stop 3: Sandstone in the historic monuments in Wrocław: pollution impact on weathering rates: location St.Elizabeth’s Church. Mineralogia – Special Papers, Vol. 47 (2017), s. 103-104.
 • Zboińska K., Bartz W., 2017. Petrographic study of the late Gothic portal and adjacent epitaphs from the St.Elizabeth of Hungary Church (Wroclaw, Poland). Mineralogia – Special Papers, Vol. 47 (2017), s. 89.

2016

Publikacje ZHS 2016

 • Górniak D., Marszałek H. Jankowska K.,  Dunalska J., 2016: Bacterial community succession in an Arctic lake–stream system (Brattegg Valley, SW Spitsbergen). Boreal Environment Research. – Vol. 21, nr 1-2 (2016), s. 115-133. Dostęp: http://www.borenv.net/BER/pdfs/ber21/ber21-115.pdf.
 • Mickiewicz A., Marszałek H.: Groundwater geochemical evolution under the influence of pollymetallic deposit in Czarnów (Western Sudetes, SW Poland). Environmental Earth Sciences 75:464

Opracowania problemowe:

 • Gurwin J., 2016: Problematyka wyznaczania obszarów ochronnych w złożonych warunkach hydrostrukturalnych kredowego zbiornika wód podziemnych. (w:) Praktyczne metody modelowania przepływu wód podziemnych (red. Witczak S., Żurek A.),  Wyd. Naukowe AGH, Kraków: 33-44.
 • Mądrala M., Wąsik M.: Ocena skuteczności wykonanych renowacji studni ujęcia „Serby” dla miasta Głogowa na podstawie badań modelowych / Stanisław Witczak, Anna Żurek red. // Praktyczne metody modelowania przepływu wód podziemnych // Agencja Reklamowa Studio-eM Bień Magdalena, Kraków (2016), s. 55-62. ISBN 978-83-88927-38-6.

Recenzje, polemiki:

 • Gurwin J. Recenzja artykułu: Krogulec E., Trzeciak J., Quantitative assessment of groundwater vulnerability to pollution, Vistula Floodplain, Poland. Hydrology Research IWA Publishing
 • Gurwin J. –Recenzja artykułu: Kasperczyk L., Modelska M., Staśko S., 2016: Pollution indicators in groundwater of two agricultural catchments in Lower Silesia (Poland). GeoscienceRecords. Institute of Geological Sc. WroclawUniversity.
 • Gurwin J. – Recenzja artykułu: Buszta K., Szklarczyk T., 2016: Numeryczny model warunków krążenia wód podziemnych rejonu Barda. Praktyczne metody modelowania przepływu wód podziemnych (MPWP2016) (red. Witczak S., Żurek A.),  Wyd. Naukowe AGH, Kraków
 • Gurwin J. – Recenzja artykułu: Haładus A., Zdechlik R., Szczepański A., Bukowski P., Wojtal G., 2016: Ocena zasobów eksploatacyjnych ujęć położonych w obrębie międzyrzecza Dunajca i Białej, na podstawie badań modelowych. Praktyczne metody modelowania przepływu wód podziemnych (MPWP2016) (red. Witczak S., Żurek A.),  Wyd. Naukowe AGH, Kraków
 • Gurwin J. – Recenzja artykułu: Sinicyn G., Grodzka-Łukaszewska M., Karczmarczyk S., 2016: Porównanie modeli przepływu dwu i trójwymiarowego w zagadnieniach wyznaczania strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych. Praktyczne metody modelowania przepływu wód podziemnych (MPWP2016) (red. Witczak S., Żurek A.),  Wyd. Naukowe AGH, Kraków
 • Gurwin J. – Recenzja artykułu: Sitek S., Orzechowski R., 2016: Zastosowanie Hydro GeoAnalyst w zarządzaniu danymi hydrogeologicznymi na przykładzie zbiornika GZWP Gliwice. Praktyczne metody modelowania przepływu wód podziemnych (MPWP2016) (red. Witczak S., Żurek A.),  Wyd. Naukowe AGH, Kraków
 • Gurwin J. – Recenzja artykułu: Worsa-Kozak  M., Cygan S., Świtoń J., Czop M., 2016: Nowe możliwości w zakresie agregacji danych oraz tworzenia modeli konceptualnych z wykorzystaniem programu HydrogeoAnalyst. Praktyczne metody modelowania przepływu wód podziemnych (MPWP2016) (red. Witczak S., Żurek A.),  Wyd. Naukowe AGH, Kraków
 • Gurwin J. – koreferat do Dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby dyspozycyjne wód podziemnych zlewni Prosny (dla KDH przy Ministrze Środowiska), Wrocław 03/2016.
 • Gurwin J. – koreferat do Dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby dyspozycyjne wód podziemnych zlewni zlewni Pregoły (bez Łyny) (dla KDH przy Ministrze Środowiska), Wrocław 08/2016.
 • Marszałek H.:koreferat opracowania “Program prac dla ustalenia zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych zlewni środkowego Bobru bez Szprotawy”(dla PIG 02-2016)
 • Marszałek H.:koreferat opracowania ”Program prac dla ustalenia zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych zlewni Kaczawy”  – (dla PIG 02-2016)
 • Marszałek H.: Recenzja osiągnięć i dorobku naukowego dr inż. Wiesława Bujakowskiego w postępowaniu habilitacyjnym -dla Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH (03-2016)
 • Marszałek H.: Recenzja artykułu do Przeglądu Geologicznego: Mariusz Socha, Andrzej Sadurski, Lesław Skrzypczyk: „Możliwości pozyskania energii geotermalnej w rejonie aglomeracji warszawskiej na tle analizy kosztów finansowych” (04-2016)
 • Marszałek H.: Recenzja artykułu do druku w wydawnictwie Ojcowskiego Parku Narodowego: Dorota Podgórska, Wojciech Wróblewski, Jacek Motyka: „Własności fizykochemiczne wód źródlanych z rezerwatu Morzyk w Grodźcu Śląskim (Pogórze Cieszyńskie)”, (08-2016)
 • Wąsik M.:koreferat do opracowania: Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych zlewni dolnej Łyny, Jarft i Świeżej (w granicach państwa). (dla Ministerstwa Środowiska).
 • Wąsik M.: koreferat do opracowania: Instrukcja reambulacji dokumentacji hydrogeologicznych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) wykonanych przed 2008 rokiem. (dla Ministerstwa Środowiska).

Materiały konferencyjne:

 • Poprawski L., Wąsik M., Okińczyc M.: Konflikty związane z ochroną i wydobyciem kopalin (wybrane przykłady).Mat. Konf. „Konflikty w gospodarowaniu przestrzenią i zasobami Ziemi”. Sosnowiec, 2016.

2015

Publikacje ZHS 2015

 • Gurwin J., 2015: Integration of numerical models and geoinformatic techniques in the delimitation of a protection zone for the MGB 319 complex multi- aquifer system in southwest Poland. Geologos. – Vol. 21, nr 3: 169-177.
 • Gurwin J., 2015: Możliwości identyfikacji suszy hydrogeologicznej na podstawie monitoringu i modelowania GIS na przykładzie regionu Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego. Przegląd Geologiczny. – T. 63, nr 10/1: 738-742.
 • Majchrowska E., Ignatiuk D., Jania J., Marszałek H., Wąsik M., 2015: Seasonal and interannual variability in runoff from the Werenskioldbreen catchment, Spitsbergen. Polish Polar Research. – Vol. 36, nr 3: 197-224.
 • Mickiewicz A., Marszałek H., Ciężkowski W., Szumska E.,  2015: Złoty Stok – niedoszłe uzdrowisko sudeckie z wodami arsenowymi. Przegląd Geologiczny. – T. 63, nr 10/2: 940 – 941.
 • Pezowicz P., Choma-Moryl  K., 2015: Moisture content impact on mechanical properties of selected  cohesive soils from the Wielkopolskie voivodeship southern part. Studia Geotechnica  et  Mechanica, vol.37, no 4: 37-46.
 • Poprawski L., Wąsik M., Chudy K., 2015: Problemy ochrony złóż surowców balneologicznych a planowanie przestrzenne na przykładzie złoża torfu Kołobrzeg.  Przegląd Geologiczny. – T. 63, nr 10/2: 1004-1010.
 • Staśko S., Wcisło M., Gurwin J., 2015: Groundwater system vulnerability to intensive dewatering – an example of deep mine from Lower Silesia (Poland). [w]: Groundwater vulnerability – from scientific concept to practical application : abstracts : International Conference, Ustroń, Poland, 25-29 May 2015 / ed. by Andrzej J. Witkowski, Sabina Jakóbczyk-Karpierz, Dorota Grabala. – Sosnowiec : Faculty of Earth Sciences University of Silesia: 63.
 • Wąsik M., Wąsowski M., 2015: Parametry hydrogeologiczne skał drenowanych przez stare wyrobiska górnicze w rejonie Miedzianki i Ciechanowic (Sudety Zachodnie). Kraków. Gospodarka Surowcami Mineralnymi vol. 31/2: 173-190.

2014

Publikacje ZHS 2014

 • Chudy K., Marszałek H., Kierczak J., 2014: Impact of hard-coal waste dump on water quality – A case study of Ludwikowice Kłodzkie (Nowa Ruda Coalfield, SW Poland). Journal of Geochemical Exploration, Vol. 146: 127-135.
 • El Zehairy A., Lubczynski M., Gurwin J., 2014: Interactions of artificial lakes with groundwater applying fully-coupled MODFLOW solution. XL IAH Congress – Abstract Book, Maroko 2014.
 • Gurwin J., 2014: Long-term monitoring and GIS based determination of groundwater drought propagation, the Lower Silesia region, SW Poland. Episodes. – Vol. 37, nr 3: 172-181.
 • Gurwin J., Wcisło M., Staśko S., 2014: Dokładność odwzorowania wielowarstwowych systemów hydrogeologicznych na szczegółowych modelach numerycznych – analiza dla obszaru LGOM. [w]: Krawiec A., Jamorska I. (red.): Modele matematyczne w hydrogeologii  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Toruń: 45-50.
 • Marszałek H., Rysiukiewicz M., Poprawski L., Górniak D., 2014: Warm springs of Disko Island (Western Greenland). [w]: 35th Polar Symposium “Diversity and state of polar ecosystems”, June 2014, Wrocław : book of abstracts/ eds. Krzysztof Migała, Mateusz C. Strzelecki, Piotr Owczarek, Tymoteusz Sawiński, Magdalena Korzystka-Muskała, Piotr Muskała, Marek Kasprzak. – Wrocław : Institute of Geography and Regional Development. University of Wrocław: 80.
 • Mickiewicz A. ,2014: Arsenic speciation in waters of Złoty Stok mining area – the preliminary study. [w:] Drzymała J. (red.): Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii, tom V, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław: 117-120.

2013

Publikacje ZHS 2013

 • Marszałek H., Rysiukiewicz M., Staśko S., Wąsik M., 2013: Środowisko geograficzne otoczenia stacji Polarnej im. Stanisława Baranowskiego – Lodowiec Werenskiolda: Wody. [w:] Zwoliński Z., Kostrzewski A., Pulina M. (red): Dawne i współczesne geoekosystemy Spitsbergenu. Polskie badania geomorfologiczne. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 125-131.
 • Marszałek H., Rysiukiewicz M., 2013: Środowisko wodne, [w:] R. Knapik, A. Raj (red.), Przyroda Karkonoskiego Parku Narodowego, Karkonoski Park Narodowy, Jelenia Góra, s. 147-167.
 • Gorecka J.M., Marszałek H., 2013: Ocena wybranych parametrów hydrogeologicznych zwietrzelin granitu strzegomskiego (Dolny Śląsk). Gospodarka Surowcami Mineralnymi, T. 29, z. 2: 103-118.
 • Marszałek H., Staśko S., Wąsik M., 2013: Ocena odpływu podpowierzchniowego w rejonie Hornsundu (SW Sptisbergen). Biul. PIG 456: ), s. 391-396
 • Marszałek H., Rysiukiewicz M., 2013: Środowisko wodne. [w:] R. Knapik, A. Raj (red.), Przyroda Karkonoskiego Parku Narodowego, Karkonoski Park Narodowy, Jelenia Góra, s. 147-167.
 • Marszałek H., Wąsik M., 2013: Some physico-chemical features of water in suprapermafrost zone in the Hornsund region (SW Spitsbergen), Biul. PIG (wysłano 03.04)
 • Gurwin J., Wąsik M., 2013: Stan rezerw wód podziemnych w zlewni Baryczy (State of groundwater reserves within the Barycz river catchment). Biul. PIG HYDROGEOLOGIA
 • Marszałek M., Mickiewicz A. (2013): Fluor w wodach podziemnych krystaliniku karkonosko-izerskiego jako wskaźnik głębokości krążenia, [w:] Kuczera M. (red.) – Nowe trendy w naukach przyrodniczych. Redakcja dr inż. Marcin Kuczera.
 • Mickiewicz A. 2013: Aktualny stan rozpoznania hydrogeochemicznego obszaru złożowego w Złotym Stoku, [w:] Ciężkowski W., Drzymała J. (red.) – Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • Mickiewicz A. 2013: Hydrogeologiczna charakterystyka źródeł w zlewni rzeki Pławnej (ziemia kłodzka), Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. – Nr 455 (2013), s. 143-152
 • Gorecka J.M., Marszałek H., 2013: Ocena wybranych parametrów hydrogeologicznych zwietrzelin granitu strzegomskiego (Dolny Śląsk). Gospodarka Surowcami Mineralnymi, T. 29, z. 2: 103-118.
 • Choma-Moryl K., 2013: Selected aspects of application of cohesive soils from SW Poland in sealing barriers, Geoscience Notes. – [Vol.] 1 (2013), s. 11-22 – Zasób elektroniczny publiczny (otwarty) : http://gsn.wuwr.pl/category/1-2013-286.

2012

Monografie i rozdziały monografii:

 • Marszałek H. Přilehlé oblasti okolnich státu. Polsko. (rozdział w monografii) [w:] Krasny J. (red.): Podzemni vody České republiky. Česká Geologická služba. Praha. 2012. s. 944-957 i 964-967. (jęz. czeski, bibliografia, streszczenie w jęz. ang., R).
 • Marszałek M., Mickiewicz A.: (2012): Analiza zmian właściwości fizyczno-chemicznych wód podziemnych krystaliniku Sudetów Zachodnich i Wschodnich na podstawie wybranych punktów monitoringu, (rozdział w monografii) [w:] Ciężkowski W., Drzymała J. (red.) – Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii. Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2012, s. 174-187 (jęz. pol., bibliografia, streszczenie w jęz. ang., R, K)

Inne rozdziały:

 • Marszałek H. Sukcesja mikroorganizmów i warunki środowiskowe w polodowcowych zbiornikach południowo-zachodniego Spitsbergenu = Succession of microorganisms and environmental conditions in postglacial reservoirs south-western Spitsbergen / D. Górniak, H. Marszałek, A. Świątecki, K. Jankowska, J. Dunalska, U. Kuśtowska // W: XXII Zjazd Hydrobiologów Polskich : Kraków, 19-22 września 2012 r. : materiały / [Komitet organizacyjny Grażyna Mazurkiewicz-Boroń et al.] – Kraków : Instytut Ochrony Przyrody PAN, 2012. – S. 80. – W afiliacji H. Marszałka podano nieprawidłową nazwę – Wydział Nauk o Ziemi i Ochrony Środowiska (jęz. polski, wydawnictwo krajowe, afiliacja UWr)

Artykuły problemowe:

 • Chudy K. Zmienność stężenia żelaza i siarczanów w profilach pionowych Kolorowych Jeziorek w Wieściszowicach (Rudawy Janowickie) – wyniki wstępne = Changes in the concentration of sulphates and iron in the vertical sections of Kolorowe Jeziorka in Wieściszowice (Rudawy Janowickie Mts.) – preliminary results / Dominika Konsencjusz, Krzysztof Chudy, Magdalena Worsa-Kozak. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. pol. i ang. // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. – Nr 451 (2012), s. 145-152 : il. – Seria: Hydrogeologia, z.XIII: Modelowanie przeplywu wód podziemnych. – Podwójna afiliacja Krzysztofa Chudego – UWr i KGHM Cuprum. (jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja wielokrotna)
 • Gurwin J. Identyfikacja systemu krążenia wód podziemnych na wyspie Wolin = Identification of groundwater flow system of the Wolin Island / Jacek Gurwin, Arkadiusz Krawiec. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. pol. i ang // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. – Nr 451 (2012), s. 53-62 : il. – Seria: Hydrogeologia, z.XIII: Modelowanie przepływu wód podziemnych. (jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
 • Gurwin J., Wąsik M. Wpływ renaturalizacji doliny Leniwej Obry na środowisko wodne według badań modelowych = Influence of Leniwa Obra River Valley restoration on water environment according to numerical modelling / Jacek Gurwin, Mirosław Wąsik. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. pol. i ang. // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. – Nr 451 (2012), s. 63-72 : il. – Seria : Hydrogeologia, z.XIII: Modelowanie przepływu wód podziemnych. (jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
 • Mądrala M., Wąsik M. Optymalizacja lokalizacji ujęcia wód podziemnych Zawada k.Opola w prognozach modelowych = Improvment of water intake location at Zawada near Opole using fictive groundwater flow models / Mariusz Mądrala, Mirosław Wąsik. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. pol. i ang. // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. – Nr 451 (2012), s. 177-184 : il. – Seria: Hydrogeologia, z.XIII: Modelowanie przepływu wód podziemnych. (jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
 • Marszałek H., Wąsik M. Ocena możliwości ujęcia czwartorzędowego piętra wodonośnego w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej = Assesment of water intake possibility from Qaternary aquifer in the Jelenia Góra Basin region / Henryk Marszałek, Mirosław Wąsik. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. i pol. // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. – Nr 451 (2012), s. 169-176 : il. (jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
 • Staśko S., Gurwin J., Wcisło M., Modelska M., Kryza H., Kryza J., Olichwer T., Buczyński S., Tarka R., Wąsik M. Model koncepcyjny systemu hydrogeologicznego obszaru oddziaływania Lubińsko-Głogowskiego Obszaru Miedzionośnego (LGOM) = Conceptual model of hydrogeological system of Lubin-Głogów Ore District impact area / Stanisław Staśko, Jacek Gurwin, Marek Wcisło, Magdalena Modelska, Halina Kryza, Józef Kryza, Tomasz Olichwer, Sebastian Buczyński, Robert Tarka, Mirosław Wąsik, Roman Becker. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. pol. i ang. // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. – Nr 451 (2012), s. 203-210 : il. – Seria : Hydrogeologia, z.XIII: Modelowanie przepływu wód podziemnych. (jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja wielokrotna)
 • Chudy K., Bajor M., Chudy A.. : Skład chemiczny wód powierzchniowych w źródłowej części potoku Lesk. Monitoring Środowiska Przyrodniczego, Vol. 13, Kielce, KTN, 2012, s. 23-30 (jęz. pol., bibliografia, streszczenie w jęz. ang., R)
 • Chudy K., Worsa-Kozak M.,: The influence of mine water on surface water in the Milek catchment (Intrasudetic Basin, SW Poland). [ In:] McCullough, C.D.; Lund, M.A.; Wyse, L.: International Mine Water Association Symposium.; Bunbury, Australia, 2012, p. 704 A – 704 F (jęz. ang., bibliografia, streszczenie w jęz. ang., R)
 • Gurwin J.:Wyznaczenie czasu przesączania przez strefę aeracji dla kopalnej struktury wodonośnej w obszarze GZWP 319 na podstawie badań modelowych. Gosp. Wodna nr 7/12, s. 287-291 (jęz. pol., bibliografia, streszczenie w jęz. pol. R, K)
 • Marszałek H., Rysiukiewicz M., Wąsik M., Costa M.,R.: Hydrogeochemistry of groundwater from abandoned Radzimowice mine (Sudetes, SW Poland). Hydrogeology, Engineering and Geotechnics. 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM, 2012, s. 135-142, (język angielski, bibliografia, streszczenie w jęz. ang. R, K)
 • Marszałek H., Rysiukiewicz M,: Koncepcja ochrony środowiska wodnego w obszarze Karkonoskiego Parku Narodowego. Monitoring Środowiska Przyrodniczego. vol. 13. Kielce, KTN, 2012, s. 11-20, (jęz. pol., bibliografia, streszczenie w jęz. ang., R)
 • Rysiukiewicz M., Marszałek H.: Ocena wybranych wskaźników jakości wód w zachodniej części Karkonoszy na przykładzie zlewni Kamieńczyka. Opera Corcontica 49, Vrchlabi, KRNAP, 2012, s.89-100, (jęz. pol., bibliografia, streszczenie w jęz. pol. i ang, R)

Konferecje:

 • Workshop on the Dynamics and Mass Budget of Arctic Glaciers & the IASC Network on Arctic Glaciology Annual Meeting, 10 – 13 January 2012 , Zieleniec

H.Marszałek, M.Wąsik i in.,: „ Seasonal changes of Werenskiold glacier river discharge during the period of 2007-2010 based on hydrological measurements”

 • 39th IAH Congress Niagara Falls, Canada:

a. H. Marszałek, M. Rysiukiewicz: “Acid mine drainage in the abandonend Radzimowice polymetallic deposits mine in Kaczawa Mts. (Sudetes, SW Poland)”b. J.Gurwin: “Integration of numerical models with geoinformatic techniques in delimitation of protection zones of complex multi-aquifer systems of MGWB in Poland”.

2011

Monografie i rozdziały w monografiach

 • Gurwin J., Chudy K., Mądrala M.: Opracowanie autorskie warstw informacyjnych bazy danych GIS Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 pierwszy poziom wodonośny – występowanie i hydrodynamika do arkusza Bobrowice wraz z Objaśnieniami, Warszawa, wyd. PIG-PIB, 2011 (język polski, bibliografia, streszczenie w jęz. angielskim, R)
 • Marszałek H., Wąsik M., Rysiukiewicz M.: Opracowanie autorskie warstw informacyjnych bazy danych GIS Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 pierwszy poziom wodonośny – występowanie i hydrodynamika do arkusza Krzystkowice wraz z Objaśnieniami, Warszawa, wyd. PIG-PIB, 2011 (język polski, bibliografia, streszczenie w jęz. angielskim, R)
 • Gąsior P., Kaleta J., Poprawski L.: Monitorowanie stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych z wykorzystaniem systemów SHM. [w:] Bezpieczeństwo zapór – nowe wyzwania (pod red. J. Wintera, A. Kosik, A. Wity). Seria monografie. Warszawa, wyd. IMGiW, 2011, s. 159-172 (język polski, bibliografia, streszczenie w jęz. angielskim, R)(rozdział w monografii)
 • Marszałek H.: Wody masywu krystalicznego Karkonoszy w świetle badań hydrologicznych i hydrogeologicznych. [w:] Knapik R., Przewoźnik L., Raj A. (red.): 50 lat badań naukowych w Karkonoskim Parku Narodowym. Wrocław, Agencja Wydawnicza „ARGI”, 2011, s.127-152 ( język polski, bibliografia, R)(rozdział w monografii).
 • Mądrala Mariusz: Groundwater system of Grodziec Syncline in Iwiny region (SW Poland) 10 years after abandonment of dewatering in “Konrad” mine / Mariusz Mądrala, Magdalena Worsa-Kozak // W: 11th International Mine Water Association Congress “Mine Water-Managing the Challenges”, Aachen, Germany : proceedings 2011 / Eds. Rude, Freund . – [Aachen] : International Mine Water Asociation (IMWA), 2011. – S. 393-398 : il.(jęz. angielski, wydawnictwo zagraniczne, praca recenzowana)
 • Wąsik Mirosław, Marszałek Henryk, Staśko Stanisław, Tarka Robert: Wody podziemne północno-zachodniej części Dolnego Śląska = Groundwater of north-western part of Lower Silesia / Mirosław Wąsik, Henryk Marszałek, Stanisław Staśko, Robert Tarka // W: Mezozoik i kenozoik Dolnego Śląska / pod red. Andrzeja Żelaźniewicza, Juranda Wojewody i Wojciecha Ciężkowskiego. – Wrocław : Wind, 2011.- S. 93-106 : il. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. pol. i ang. – Recenzenci tomu: Nonna Bakunin-Czubarow, Andrzej Ber, Wojciech Ciężkowski /et al./ (jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)

Artykuły problemowe

 • Ciężkowski W., Marszałek W., Wąsik M.: Metody badawcze w poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż wód termalnych w sudeckim regionie geotermalnym. [w:] Technika Poszukiwań Geologicznych, Geotermia, Zrównoważony Rozwój, Kraków, 2011, s. 51-59 (język polski, bibliografia, streszczenie w jęz. angielskim, R).
 • Chudy Krzysztof:Skład chemiczny wód powierzchniowych Niecki Wałbrzyskiej w 20 lat po likwidacji kopalń węgla kamiennego = The chemical composition of surface waters in the Wałbrzych Basin twenty years after liquidation of coal mines / Krzysztof Chudy, Magdalena Bajor. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. pol. i ang. // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. – Nr 445 (2011), s.43-50. – Seria Hydrogeologia z.XII/1: Współczesne problemy hydrogeologii(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
 • Chudy K., Sulima S.: „Zdolność infiltracyjna zwietrzelin utworów karbońskich, permskich oraz czwartorzędowych rejonu Boguszowa-Gorce (Sudety Środkowe). [w:] Biuletyn PIG – Hydrogeologia, nr 445, Warszawa, wyd. PIG, 2011, s. 51-58 (jęz. polski, bibliografia, streszczenie w jęz. pol. i ang., R)
 • Gurwin Jacek.: Wpływ warunków środowiskowych na wody podziemne w dolinie Odry w rejonie Prochowic = Influence of environmental conditions on groundwaters within the Odra Valley nearby Prochowice / Jacek Gurwin. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. pol. i ang. // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. – Nr 445 (2011), s. 149-160. – Seria Hydrogeologia z.XII/1: Współczesne problemy hydrogeologii (jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
 • Marszałek Henryk, Chudy Krzysztof: Zdolność infiltracyjna zwietrzelin gnejsowych masywu Wielkiej Sowy (Sudety Środkowe) = Infiltration capacity of weathering residuals in gneises of Wielka Sowa Massif (Middle Sudetes) / Henryk Marszałek, Krzysztof Chudy, Bartosz Wysocki. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. pol. i ang // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. – Nr 445 (2011), s. 383-390 : il. – Seria Hydrogeologia z.XII/1: Współczesne problemy hydrogeologii (jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
 • Marszałek H., Rysiukiewicz M.: Projekt monitoringu środowiska wodnego w zlewni Kamieńczyka w zachodniej części Karkonoskiego Parku Narodowego (The scheme of water monitoring system in the KamieńczykRiver catchment in western part of the Karkonosze National Park), Monitoring Środowiska Przyrodniczego, Vol. 12. Kielce, wyd. Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2011, s. 11–17 (język polski, bibliografia, R)
 • Mądrala Mariusz, Wąsik Mirosław: Wykorzystanie modelowania numerycznego w projektowaniu bariery ochronnej na przedpolu składowiska odpadów przemysłowych = Application of numerical model of groundwater flow in designing the drainage wells barrier in the vicinity of the industrial waste landfill / Mariusz Mądrala, Mirosław Wąsik. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. pol. i ang. // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. – Nr 445 (2011), s. 397-404. – Seria Hydrogeologia, z.XII/2 : Współczesne problemy hydrogeologii (jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)

Inne (komunikaty, streszczenia, biogramy, varia, sprawozdania, wywiady, dyskusje)

 • Gurwin J.: Wyznaczenie czasu przesączania przez strefę aeracji dla kopalnej struktury wodonośnej w obszarze GZWP 319 w oparciu o badania modelowe. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa MODELOWANIE PROCESÓW HYDROLOGICZNYCH w ramach Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych, Wrocław 19 ÷ 20 X 2011, Wrocław, Zeszyt Streszczeń, wyd. Polit. Wr., 2011, s.1.

Opracowania niepublikowane

 • Marszałek H., Rysiukiewicz M., 2011: Raport o stanie środowiska wodnego w rejonie Szrenicy w zachodniej części Karkonoskiego Parku Narodowego wraz z jego otuliną w roku 2010. Arch. ZHS ING UWr.
 • Marszałek H., Rysiukiewicz M., 2011: Strategia ochrony środowiska wodnego w obszarze Karkonoskiego Parku Narodowego wraz z jego otuliną. ZHS ING UWr., Wrocław.

2010

Monografia

 • Gurwin J: Ocena odnawialności struktur wodonośnych bloku przedsudeckiego. Integracja danych monitoringowych i GIS/RS z numerycznymi modelami filtracji. Acta Universitatis Wratislaviensis no 3258, seria: Hydrogeologia. Wrocław, Wyd. UWr., 2010, s. 218

Opracowanie problemowe

 • Gurwin J., Zapart J.: Analiza krążenia wód podziemnych na numerycznym modelu filtracji w rejonie ujęcia „Serby” dla miasta Głogowa. „Zarządzanie zasobami wodnymi w dorzeczu Odry”, Wrocław, wyd. RZGW, 2010, s. 65-75
 • Gurwin J.: Numerical model conceptualization utilizing advanced geoinformatic techniques in investigations of complex multi-aquifer systems of MGWB in Poland, XXXVIII IAH Congress – Groundwater Quality Sustainability, Extended Abstract, vol. 2 (ed. Zuber A., Kania J., Kmiecik E.) Kraków, Press Univ. of Silesia, 2010, s. 1975-1980
 • Staśko S. Kryza J., Kryza H., Gurwin J., Tarka R.: Wodadla Wrocławia. Przedsiębiorczość akademicka a jakość życia (red. Siemież T. i Kaczmarek R.). Wrocław:, Wyd. Venom Systems, 2010, s.88-93

Inne (komunikaty, streszczenia, biogramy, dyskusje, sprawozdania, varia)

 • Staśko Stanisław, Kryza Józef, Poprawski Lech: Michał Różycki – hydrogeolog i nauczyciel / Stanisław Staśko, Józef Kryza, Lech Poprawski // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. – nr 440 (2010), s. 7 – 9. – 40 lat hydrogeologii na Uniwersytecie Wrocławskim

Artykuły problemowe

 • Choma-Moryl Krystyna.: Charakterystyka zmian deformacyjnych gruntów antropogenicznych z osadników cukrowni / Krystyna Choma-Moryl. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. // Przegląd Geologiczny. – T. 58, nr 9/2 (2010), s. 892-897
 • Choma-Moryl Krystyna.: Warunki gruntowo-wodne wybranych rejonów centrum Wrocławia = The characteristics of ground and water conditions in selected areas of the Wrocław city centre / Krystyna Choma-Moryl. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego . – Nr 440 (2010), s. 25-36 : il. – 40 lat hydrogeologii w Uniwersytecie Wrocławskim
 • Chudy K., Chudy A.: Procesy kształtujące chemizm wód podziemnych lokalnego systemu krążenia naruszonego eksploatacją górniczą – szyb Teodor, NE cześć niecki śródsudeckiej. Biuletyn PIG nr 440, Warszawa, wyd. PIG, 2010, s. 15 – 20
 • Chudy K., Mądrala M.: Formowanie chemizmu wód podziemnych na obszarze objętym drenażem OG Nowa Ruda (KWK „Nowa Ruda”. [w:] Biuletyn PIG – 40 lat hydrogeologii na Uniwersytecie Wrocławskim, nr 440, Warszawa, wyd. PIG, 2010, s. 55 – 64
 • Chudy Krzysztof, Kierczak Jakub.:Charakterystyka osadów wytrącających się z wód pochodzących z zatopionych wyrobisk górniczych w części noworódzkiej Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego = The characteristics of precipitates from the outflows in the flooded mines in the Nowa Ruda region of the Lower Silesian Coal Basin / Krzysztof Chudy, Jakub Kierczak, Aneta Chudy. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. pol. i ang. // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. – Nr 440 (2010), s. 37-47 : il. – 40 lat hydrogeologii na Uniwesytecie Wrocławskim
 • Chudy Krzysztof, Marszałek Henryk.: Zmiany stężenia siarczanów i żelaza w profilu pionowym hałdy skał płonych w Ludwikowicach Kłodzkich (Sudety Środkowe) = Changes in the concentration of sulphates and iron in the vertical section of mine waste pile in Ludwikowice Kłodzkie (The Middle Sudetes) / Krzysztof Chudy, Henryk Marszałek. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. pol. i ang. // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. – Nr 440 (2010), s. 49-54 : il. – 40 lat hydrogeologii na Uniwersytecie Wrocławskim
 • Chudy Krzysztof, Marszałek Henryk.: Zmienność stężeń glinu w wodach strefy aeracji gnejsów Gór Sowich (Wielka Sowa, Sudety Środkowe) – wyniki wstępne = Variability of aluminium concentration in seepage water of aeration zone in gneisses of the Sowie Mts. (Wielka Sowa, Middle Sudetes) – preliminary results / Krzysztof Chudy, Henryk Marszałek. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. pol. i ang. // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. – Nr 442 (2010), s. 21-26 : il. – Seria: Hydrogeologia, z. XI: Modelowanie przepływu wód podziemnych
 • Chudy Krzysztof.: Procesy kształtujące chemizm wód podziemnych lokalnego systemu krążenia naruszonego eksploatacją górniczą – szyb Teodor, NE częsć niecki śródsudeckiej = Formation of the groundwater chemical composition of shallow flow system performed by uderground mining exploitation – Teodor shaft, NE part of the Intra-Sudetic Basin / Krzysztof Chudy, Aneta Chudy. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. pol. i ang. // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. – Nr 442 (2010), s. 15-20 : il. – Seria: Hydrogeologia, z.XI: Modelowanie przepływu wód podziemnych
 • Gurwin Jacek, Wąsik Mirosław.: Wykorzystanie numerycznego modelu filtracji w ocenie wpływu robót inżynierskich na wody podziemne na przykładzie budowy podziemnego parkingu w centrum Warszawy = The use of numerical flow model for evaluation of geoengineering investments impact on groundwater ilustrated on the example of an underground parking garage in central Warsaw / Jacek Gurwin, Mirosław Wąsik. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. pol. i ang. // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. – Nr 440 (2010), s. 77-85 : il. – 40 lat hydrogeologii na Uniwersytecie Wrocławskim
 • Gurwin Jacek.: Zagrożenia dla zasobów wód słodkich na wyspie Uznam w świetle badań modelowych i geofizycznych = Hazards of freshwater resources on the Uznam Island after modelling and geophysical investigations / Jacek Gurwin, Arkadiusz Krawiec. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. pol. i ang. // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. – Nr 442 (2010), s. 61-68 : il. – Seria: Hydrogeologia, z.XI: Modelowanie przepływu wód podziemnych
 • Gurwin Jacek.: Zagrożenie wód podziemnych w ocenie oddziaływania na środowisko planowanej renaturalizacji zbiornika retencyjnego Turawa = Groundwater hazard regarding environmental impact assessment of renaturalisation of the Turawa reservoir / Jacek Gurwin. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. pol. i ang. // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. – Nr 440 (2010), s. 65-76 : il. – 40 lat hydrogeologii na Uniwersytecie Wrocławskim
 • Gurwin Jacek.: Zastosowanie numerycznego modelu filtracji i systemów geoinformatycznych GIS jako narzędzi wspomagających wyznaczanie stref ochronnych GZWP = Application of numerical modelling and geoinformatic systems GIS as support tools in assessments of MGWB protection zones / Jacek Gurwin, Rafał Serafin. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. pol. i ang. // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. – Nr 442 (2010), s. 69-78 : il. – Seria : Hydrogeologia, z. XI: Modelowanie przepływu wód podziemnych
 • Marszałek H., Wąsik M.: Wykorzystanie małych ujęć wód podziemnych w utworach krystalicznych dla zaopatrzenia gminy. [w:] Gaz Woda i Technika Sanitarna. Warszawa, wyd. Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2010, s. 9-12
 • Marszałek Henryk.: Strefowość hydrogeologiczna w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej (Sudety Zachodnie) = Hydrogeological zoning in the Jelenia Góra region (The Western Sudetes) / Henryk Marszałek. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. pol. i ang. // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. – Nr 440 (2010), s. 87-100 : il. – 40 lat hydrogeologii na Uniwersytecie Wrocławskim
 • Mądrala Mariusz.: Wpływ zaprzestania odwodnienia ZG “Konrad” na chemizm wód podziemnych synkliny grodzieckiej w rejonie Iwin koło Bolesławca = Impact of the abandonment of dewatering in the “Konrad” mine on groundwater quality of the Grodziec Syncline Iwiny region near Bolesławiec / Mariusz Mądrala. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. pol. i ang. // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. – Nr 440 (2010), s. 101-110 : il. – 40 lat hydrogeologii na Uniwersytecie Wrocławskim
 • Rysiukiewicz M.: Odpływ podziemny w zlewni Bystrzycy (Góry Bystrzyckie). [w:] Biuletyn PIG – 40 lat hydrogeologii na Uniwersytecie Wrocławskim, nr 440, Warszawa, wyd. PIG, 2010, s. 127 – 134

Inne (komunikaty, streszczenia, biogramy, varia, sprawozdania, wywiady, dyskusje)

 • Broś K., Engel J., Gurwin J., Kozłowska E., Skowronek A.: Propozycja rekultywacji zbiornika Turawa opracowana w ramach studium wykonalności i oceny oddziaływania na środowisko. „Zarządzanie zasobami wodnymi w dorzeczu Odry”, Wrocław, wyd. RZGW, 2010, 1s.
 • Gurwin J., 2010: Numerical model conceptualization utilizing advanced geoinformatic techniques in investigations of complex multi-aquifer systems of MGWB in Poland, XXXVIII IAH Congress – Groundwater Quality Sustainability, Abstract Book, vol. 1 (ed. Zuber A., Kania J., Kmiecik E.) Krakow, Press Univ. of Silesia, 2010, s. 687-688
 • Gurwin J., Krawiec A.:Zagrożenia dla zasobów wód słodkich na Wyspie Uznam w świetle badań modelowych i geofizycznychAbstract Book Konf. Modelowanie Przepływu Wód Podziemnych MPWP 4 Gdańsk. Warszawa, Wyd. PIG, 2010, 1s.
 • Gurwin J., Serafin R.:Zastosowanie numerycznego modelu filtracji i systemów geoinformatycznych GIS jako narzędzi wspomagających wyznaczanie stref ochronnych GZWP Abstract Book Konf. Modelowanie Przepływu Wód Podziemnych MPWP 4 Gdańsk. Warszawa, Wyd. PIG, 2010, 1s.
 • Gurwin J., Zapart J.: Analiza krążenia wód podziemnych na numerycznym modelu filtracji w rejonie ujęcia „Serby” dla miasta Głogowa. „Zarządzanie zasobami wodnymi w dorzeczu Odry”, Wrocław, wyd. RZGW, 2010, 1s.
 • Marszałek H., Wąsik M.: Wykorzystanie małych ujęć wód podziemnych w utworach krystalicznych dla zaopatrzenia gminy. Mat. XVIII Symp. Nauk.-Techn. „Dokumentowanie i eksploatacja małych i średnich ujęć wód podziemnych. Częstochowa, wyd. PZIiTS, 2010, s. 25-31

Recenzja, polemika

 • Gurwin J.: Recenzja artukułu: Paul F. Hudak.: Efficacy of Dilution Barriers for Remediating Contaminated Aquifers. J. of Water Resource and Protection (JWARP), Paper ID: 9401055
 • Gurwin J.: Recenzja artykułu: Zakhem B.A., Hafez R. and Kadkoy N., 2010: Chemical and Isotopic Methods for Management of Artificial Recharge in Mazraha Station (Damascus Basin, Syria). Journal of Hydrology, N0HYDROL10221
 • Marszałek H.: Recenzja artykułu: Ewa Krogulec” “Methodology and quantification rates of infiltration within a Vistula River valley, Poland” – Acta Geologica Polonica
 • Marszałek H.: Recenzja artykułu: Dorota Rzychoń, Adam Worsztynowicz, Katarzyna Samborska & Rafał Ulańczyk: ” Zastosowanie modelu dynamicznego MAGIC do rekonstrukcji i prognozowania długoterminowych zmian chemicznych wód jezior w Karkonoszach” – Opera Corcontica
 • Marszałek H.: Recenzja artykułu: Sanjay Kumar Sharma, Al Ramanathan, V. Subramanian& J. S. Srinivas: “Evaluation of groundwater quality in the mining regions of Jharkhand, India” – Journal of Hydrogeology
 • Marszałek H.: Recenzja rozprawy habilitacyjnej Dr Christoph Merz z Freie Universität Berlin pt: “Process based regional modeling of water and solute fluxes in Pleistocene aquifer systems – Implications for water management strategies under pressure of global change”
 • Marszałek H.: Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Lewickiej – Szczebak pt.: „ Analiza izotopowa tlenu i wodoru jako ilościowy wskaźnik pochodzenia, ewaporacji, migracji i mieszania wód powierzchniowych i podziemnych rejonu węgla brunatnego Konin”
 • Marszałek H.: Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Joanny Kryzy pt.: „Modelowanie numeryczne w gospodarce wodnej na przykładzie zlewni rzeki Widawy”
 • Wąsik M.: Recenzja opracowania autorskiego warstw informacyjnych bazy danych GIS MHP pierwszy poziom wodonośny – wrażliwość na zanieczyszczenie i jakość wód do arkusza Jordanów Śląski Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000. Autorzy arkusza: Chudzik L., Krawczyk A., Lichtarski G., (PIG-PIB Oddz. Dolnośląski). PIG-PIB Warszawa, 2010
 • Wąsik M.: Recenzja opracowania autorskiego warstw informacyjnych bazy danych GIS MHP pierwszy poziom wodonośny – wrażliwość na zanieczyszczenie i jakość wód do arkusza Nysa Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000. Autorzy arkusza: Zawistowski K., Horbowy K., Lichtarski G., (PIG-PIB Oddz. Dolnośląski). PIG-PIB Warszawa, 2010
 • Wąsik M.: Recenzja opracowania autorskiego warstw informacyjnych bazy danych GIS MHP pierwszy poziom wodonośny – wrażliwość na zanieczyszczenie i jakość wód do arkusza Skoroszyce Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000. Autorzy arkusza: Zawistowski K., Horbowy K., Lichtarski G., (PIG-PIB Oddz. Dolnośląski). PIG-PIB Warszawa, 2010
 • Wąsik M.: Recenzja opracowania autorskiego warstw informacyjnych bazy danych GIS MHP pierwszy poziom wodonośny – wrażliwość na zanieczyszczenie i jakość wód do arkusza Trzebnica Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000. Autorzy arkusza: Horbowy K., Krawczyk A., Krawczyk J., (PIG-PIB Oddz. Dolnośląski). PIG-PIB Warszawa, 2010
 • Wąsik M.: Recenzja opracowania autorskiego warstw informacyjnych bazy danych GIS MHP pierwszy poziom wodonośny – wrażliwość na zanieczyszczenie i jakość wód do arkusza Wrocław Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000. Autorzy arkusza: Krawczyk A., Serafin R., Chudzik L., (PIG-PIB Oddz. Dolnośląski). PIG-PIB Warszawa, 2010

Inne

 • Staśko Stanisław, Kryza Józef, Poprawski Lech: Bibliografia Doc. dr hab. Michała Różyckiego / Stanisław Staśko, Józef Kryza, Lech Poprawski // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. – Nr 440 (2010), s. 11-13. – 40 lat hydrogeologii na Uniwersytecie Wrocławskim

2009

Opracowanie problemowe

 • Ciężkowski W., Buczyński S., Rzonca B., Marszałek H., Wąsik M., Staśko S.: Groundwater of karst terrains in the Sudetes. [In:] K. Stefaniak, A. Tyc, P. Socha (Eds), Karst of the Częstochowa Upland and of the Eastern Sudetes: palaeoenvironments and protection. Studies of the Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, No. 56, Sosnowiec-Wrocław, wyd. UŚ, 2009, s. 371-384
 • Marszałek H., Wąsik M.: Karst waters in the Krowiarki Range (Eastern Sudetes). [In:] K. Stefaniak, A. Tyc, P. Socha (Eds), Karst of the Częstochowa Upland and of the Eastern Sudetes: palaeoenvironments and protection. Studies of the Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, No. 56, Sosnowiec-Wrocław, wyd. UŚ, 2009, s. 385-400

Artykuły problemowe

 • Gurwin J.: The Use of Numerical Modelling in Simulation of Pollutant Migration in Soil/Water Environment – Experience in Poland [w:] Monitored Natural Attenuation (MNA) – Using the Self Cleaning Capacity of Nature. Proceedings of MNA Workshop Cracow 10/2009, Lipsk, wyd. TASK, 2009, s.70-73
 • Gurwin J., Ruszkiewicz P.: Zastosowanie numerycznego modelu filtracji w ocenie wpływu robót inżynierskich na wody podziemne na przykładzie planowanego tunelu między wyspami Wolin i Uznam. [w:] Biuletyn PIG – Hydrogeologia, nr 436, Warszawa, wyd. PIG, 2009, s. 141-151

Inne (komunikaty, streszczenia, biogramy, varia, sprawozdania, wywiady, dyskusje)

 • Ciężkowski W., Grzegorczyk K., Marszałek H., Wąsik M.: Dokładność rozpoznania geologicznego a powodzenie wierceń geotermalnych w regionie sudeckim. Przegląd Geologiczny, t. 5, nr 8, 2009, s.658

Recenzja, polemika

 • Gurwin J.: Groundwater Flow Modelling in the Anga’a River Watershed, Yaounde, Cameroon. Preliminary results. African Journal of Environmental Science and Technology (AJEST), Ac. J.
 • Wąsik M.: Recenzja opracowania autorskiego warstw informacyjnych bazy danych GIS MHP pierwszy poziom wodonośny – występowanie i hydrodynamika do arkusza Buchałów Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1 : 50 000. Autorzy arkusza: Wyszowska I, Krawczyk J., (PG PROXIMA S.A.), PIG Warszawa, 2009
 • Wąsik M.: Recenzja opracowania autorskiego warstw informacyjnych bazy danych GIS MHP pierwszy poziom wodonośny – występowanie i hydrodynamika do arkusza Klenica Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1 : 50 000. Autorzy arkusza: Wyszowska I, Krawczyk J., (PG PROXIMA S.A.), PIG Warszawa, 2009
 • Wąsik M.: Recenzja opracowania autorskiego warstw informacyjnych bazy danych GIS MHP pierwszy poziom wodonośny – występowanie i hydrodynamika do arkusza Zielona Góra Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1 : 50 000. Autorzy arkusza: Wyszowska I, Krawczyk J., (PG PROXIMA S.A.), PIG Warszawa, 2009
 • Wąsik M.: Recenzja opracowania autorskiego warstw informacyjnych bazy danych GIS MHP pierwszy poziom wodonośny – występowanie i hydrodynamika do arkusza Nowa Sól Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000. Autorzy arkusza: Śliwka R., Tyralski M., (PG PROXIMA S.A.). PIG Warszawa, 2009

2008

Monografia

 • Chudy K.: Zmiany warunków hydrogeologicznych w rejonie niecki Nowej Rudy w związku z likwidacją kopalń węgla kamiennego. Acta Universitatis Wraticlaviensis – Hydrogeologia, Nr 3053, Wrocław, Wydawnictwo UWr., 2008, s. 144

Prace redakcyjne, redakcja tomu

 • Kowalska A., Latocha A., Marszałek H., Pereyma J.: Środowisko przyrodnicze obszarów polarnych. Wrocław, wyd. GAJT, 2008, s.236

Opracowanie problemowe

 • Marszałek H., Rysiukiewicz M., Wąsik M.: Geotouristic significance of selected springs in the Sudetes. w: Solecki A.T. [ed]: Geoeducational potential of the Sudety Mts. Wrocław, Fundacja Ostoja, 2008, s. 113-123

Inne (komunikaty, streszczenia, biogramy, varia)

 • Choma Moryl K.: Charakterystyka warunków geologiczno-inżynierskich wybranych rejonów centrum Wrocławia. [w:] Abstrakty – Pierwszy Polski Kongres Geologiczny Kraków 2008, Kraków, wyd. PTG, 2008, s. 1

Artykuły problemowe

 • Chudy K.: Chemical composition of groundwater outflows from mine tunnel in Nowa Ruda abandoned mining area (Middle Sudetes, SW Poland) [w:] Proceedings of 36th IAH Congress, Toyama-Japan, 2008
 • Chudy K., Marszałek H.: Fe3+ & SO42- concentration in tailings rocks of Nowa Ruda abandoned mining area (Middle Sudetes, SW Poland[w:] Proceedings of 36th IAH Congress, Toyama-Japan, 2008
 • Gurwin J.: Lokalny monitoring zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego produktami ropopochodnymi. [w:] Zarządzanie zasobami wodnymi w dorzeczu Odry. Wrocław, wyd. RZGW Wrocław, 2008, s. 181-197
 • Gurwin J.: Numeryczny model filtracji systemu wodonośnego wschodniej części GZWP nr 321. [w:] Modelowanie procesów hydrologicznych. Wrocław, Oficyna Wyd. Polit. Wr., 2008, s. 293 – 314
 • Gurwin J., Poprawski L.: Analiza możliwości wykorzystania zasobów wód podziemnych na podstawie numerycznych modeli wybranych struktur wodonośnych rejonu Wrocławia. [w:] Biuletyn PIG – Hydrogeologia, nr 431, Warszawa, wyd. PIG, 2008, s. 41-48
 • Gurwin J., Serafin R.: Budowa przestrzennych modeli koncepcyjnych GZWP w systemach GIS zintegrowanych z MODFLOW. [w:] Biuletyn PIG – Hydrogeologia, nr 431, Warszawa, wyd. PIG, 2008, s. 49-59
 • Marszałek H., Wąsik M., Kudłacik J.: Ocena zasobów eksploatacyjnych ujęcia wody Grabarów w Jeleniej Górze. [w:] Biuletyn PIG – Hydrogeologia, nr 431, Warszawa, wyd. PIG, 2008, s.145-152
 • Mądrala M.: Modelowanie przemian składu chemicznego wód podziemnych permskiego piętra wodonośnego w rejonie lubińsko-głogowskiego obszaru miedzionośnego. [w:] Biuletyn PIG – Hydrogeologia, nr 431, Warszawa, wyd. PIG, 2008, s.153-160
 • Poprawski L.: Realizacjapolityki bioenergetycznej w Polsce. [w:] Mat. Środkowoeuropejskiej Konferencji Biomasy, 16-19 styczeń, Graz

Inne (komunikaty, streszczenia, biogramy, varia, sprawozdania, wywiady, dyskusje)

 • Choma Moryl K.: Charakterystyka warunków geologiczno-inżynierskich wybranych rejonów centrum Wrocławia. [w:] Abstrakty – Pierwszy Polski Kongres Geologiczny Kraków 2008, Kraków, wyd. PTG, 2008, s. 1 (16)
 • Chudy K.: Chemical composition of groundwater outflows from mine tunnel in Nowa Ruda abandoned mining area (Middle Sudetes, SW Poland). [w:] Proceedings of 36th IAH Congress, Toyama – Japan, wyd. IAH, 2008, s. 1 (126)
 • Chudy K., Marszałek H.: Fe3+ & SO42- concentration in tailings rocks of Nowa Ruda abandoned mining area (Middle Sudetes, SW Poland). [w:] Proceedings of 36th IAH Congress, Toyama – Japan, wyd. IAH, 2008, s.1 (127)
 • Chudy K., Marszałek H.: Arsenic concentration in tailings rocks of Nowa Ruda abandoned mining area (Middle Sudetes, SW Poland). [w:] Mat. International Workshop – Geochemistry of Arsenic, Meomorias 12, Porto-Portugal, wyd. Universidade do Porto, 2008, s. 12-16
 • Staśko S., Marszałek H., Wąsik M.: Odpływ powierzchniowy i podziemny z przedpola lodowca Werenskioldbren, SW Spitsbergen. [w:] Mat. XXXII Międzynarodowego Sympozjum Polarnego. Wrocław, 2008, s. 83-84

Recenzja, polemika

 1. Marszałek H., Rysiukiewicz M., Wąsik M.: Geotouristic significance of selected springs in the Sudetes. (recenzował Gurwin J.)
 2. Recenzja opracowania autorskiego warstw informacyjnych bazy danych gis MHP pierwszy poziom wodonośny – wrażliwość na zanieczyszczenie i jakość wód do arkusza Czeszów (0691) Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000. Autorzy arkusza: Romana Wojciechowska, Maciej Tyralski, Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu Proxima S.A. PIG Warszawa, 2008. (recenzował Wąsik M.)
 3. Recenzja opracowania autorskiego warstw informacyjnych bazy danych gis MHP pierwszy poziom wodonośny – wrażliwość na zanieczyszczenie i jakość wód do arkusza Leśnica (0763) Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000. Autor arkusza: Janusz Kiełczawa, Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Dolnośląski. PIG Warszawa. 2008. (recenzował Wąsik M.)
 4. Recenzja opracowania autorskiego warstw informacyjnych bazy danych gis MHP pierwszy poziom wodonośny – wrażliwość na zanieczyszczenie i jakość wód do arkusza Oborniki Śląskie (0726) Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000. Autorzy arkusza: Karol Zawistowski i Andrzej Wojtkowiak, Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Dolnośląski, PIG Warszawa, 2008. (recenzował Wąsik M.)
 5. Recenzja opracowania autorskiego warstw informacyjnych bazy danych gis MHP pierwszy poziom wodonośny – wrażliwość na zanieczyszczenie i jakość wód do arkusza Żmigród (0690) Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000. Autorzy arkusza: Romana Wojciechowska, Maciej Tyralski, Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu Proxima S.A., PIG Warszawa, 2008. (recenzował Wąsik M.)
 6. Recenzja: Studium budowy geologicznej doliny Odry od granicy polsko-czeskiej do ujścia rzeki w aspekcie zagrożeń powodziami rejonów przyległych. Autorzy: Integrated Management Services Sp. z o.o. Wrocław, Hydroconsult Sp. z o.o. Poznań, Krakowskie Przedsiębiorstwo Geologiczne ProGeo Sp. z o.o. Kraków, Instytut Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 2008.(recenzował Wąsik M.)

2007

Monografia

 • Marszałek H.: Kształtowanie zasobów wód podziemnych w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej. Acta Universitatis Wratislaviensis No 2993, seria: Hydrogeologia, Wrocław, Wyd. Uniw. Wroc., 2007, s. 234

Prace redakcyjne, redakcja tomu

 • Marszałek H., Chudy K. (red): Selected hydrogeologic problems of the Bohemian Massif and of other hardrock terrains in Europe. Acta Universitatis Wratislaviensis No 3041, seria: Hydrogeologia. Wrocław, Wyd. Uniw. Wrocł., s. 296

Artykuły problemowe

 • Choma-Moryl K.: Ocena wpływu ujemnych temperatur na plastycznośc i pęcznienie wybranych gruntów spoistych podziemnych [w:] GEOLOGOS 11 – Współczesne Problemy geologii inżynierskiej w Polsce, Poznań, Bogucki Wydawnictwa Naukowe, 2007, s. 439-446
 • Choma-Moryl K.: Expansiveness of selected basaltoid weathering products in Lower Silesia, Poland. Geologia Sudetica, vol. 39, Wrocław, Wyd. PAN, 2007, s.1-9
 • Chudy K.: Impact of old mining activities on surface water in Piekielnica and Jugowski Stream catchments (Nowa Ruda region) [w:] “Selected hydrogeologic problems of The Bohemian Massif and of other hard rock terrains in Europe”. Acta Universitatis Wratislaviensis No 3041, Wrocław, Wyd. Uniw. Wroc., 2007. s. 173-179
 • Chudy K., Dziendziel J.: Jakość wód podziemnych poziomu czwartorzędowego w północnej części gminy Pawłowice (S Polska). Hydrogeochemia, tom XI, Bratysława, Wyd. Słowackie Stowarzyszenie Hydrogeologów, 2007, s. 91-96
 • Gurwin J., Lubczyński M.: The issues of applying groundwater flow modeling in fractured-rock aquifer with experience from the Sardon study area, Spain. [w:] “Selected hydrogeologic problems of The Bohemian Massif and of other hard rock terrains in Europe”. Acta Universitatis Wratislaviensis No 3041, Wrocław, Wyd. Uniw. Wroc., 2007. s. 51-58
 • Gurwin J., Serafin R.: Numeryczny model filtracji systemu wodonośnego GZWP 322 Oleśnica. [w:] „Współczesne problemy hydrogeologii”, T. XIII. Kraków, Wyd. AGH, 2007, s. 655-666
 • Simeonov V., Wolska L., Kuczyńska A., Gurwin J., Tsakovski S., Namieśnik J.: Chemometric Estimation of Natural Water Samples Using Toxicity Tests and Physicochemical Parameters. Critical Reviews in Analytical Chemistry 37, wyd. Taylor and Francis Ltd., 2007, s. 81- 90
 • Simeonov V., Wolska L., Kuczyńska A., Gurwin J., Tsakovski S., Protasowicki M., Namieśnik J., 2007:Sediment-quality Assessment by Intelligent Data Analysis. Trends in Analytical Chemistry, TRAC 13106, vol. 26, No. 4, wyd. Elsevier Ltd., s. 323-331
 • Marszałek H.: Water – bearing capacity and groundwater resources of hard rocks in Łomnica River catchment (Western Sudetes, SW Poland) [w]: “Selected hydrogeologic problems of the Bohemian Massif and of other hardrock terrains in Europe”, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3041, Wrocław, Wyd. Uniw. Wroc., 2007, s.235-246
 • Mądrala M.: Chemical evolution of groundwater in permian (zechstein) aquifer in the Lubin-Głogów Copper Region (LGCR), Poland.Hydrogeochemia, tom XI, Bratysława, Wyd. Słowackie Stowarzyszenie Hydrogeologów, 2007, s. 84-89
 • Mądrala M.: Przyczyny i zakres spadku wydajności jednostkowych studni w warunkach intensywnej eksploatacji na przykładzie ujęcia Serby dla miasta Głogowa [w:] „Współczesne problemy hydrogeologii”, T. XIII, Kraków, Wyd. AGH, 2007, s. 135 – 143
 • Poprawski L.: Stan rzeki Odry w świetle badań 1997 – 2001. [w:] mat. konferencyjnych: Ochrona środowiska na terenach górniczych podziemnych i odkrywkowych zakładów górniczych w subregionie zachodnim województwa śląskiego. Rybnik, Naczelna Organizacja Techniczna, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, 2007, s. 237 – 262
 • Rinke M.: Wpływ budowy metodą mikrotunelingu kolektora ścieków odcinka VI Ślężą we Wrocławiu na kształtowanie się pierwszego poziomu wód podziemnych [w:] GEOLOGOS 11 – Współczesne Problemy geologii inżynierskiej w Polsce, Poznań, Bogucki Wydawnictwa Naukowe, 2007, s. 267 – 275

Inne (komunikaty, streszczenia, biogramy, varia, sprawozdania, wywiady, dyskusje)

 • Gurwin J., Marszałek H., Kryza J., Kryza H., Poprawski L., Skowronek A.: Odra river international basin water system – hydrogeological investigation for water management and environmental remediation(w:) International Symposium „Future of Hydrogeology: modern trends of development”. St. Petersburg University, Russia, 23-28 Apr., 2007
 • Gurwin J.: Numeryczny model filtracji wschodniej części GZWP 321. Ogólnopolska Konferencja Naukowa MODELOWANIE PROCESÓW HYDROLOGICZNYCH w ramach Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych, Wrocław 26 ÷ 27 czerwca, 2007
 • Buczyński S., Ciężkowski W., Marszałek H., Rzonca B., Staśko S., Wąsik M.: Groundwater of the karstic terrain in the Sudety Mts. [in]: Socha P., Stefaniak K. (eds), 2007: “Karst and Cryokarst” – 25th Speleological School and 8th Symposium GLACKIPR; s. 77-79

Recenzja, polemika

 • Chudy K.: Impact of old mining activities on surface water in Piekielnica and Jugowski Stream catchments (Nowa Ruda region)[w:] “Hard Rock Hydrogeology of the Bohemian Massif”, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3041, Wrocław, Wyd. Uniw. Wroc., 2007. Recenzja – Gurwin J.
 • Kryza H., Kryza J.: Water resources of the Sudetes crystalline massif (SW Poland) in current concepts of water supply in mountainous areas[w:] “Hard Rock Hydrogeology of the Bohemian Massif”, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3041, Wrocław, Wyd. Uniw. Wroc., 2007. Recenzja – Gurwin J.
 • Marszałek H.: Water-bearing capacity and groundwater resources of hard rocks in Łomnica river catchment (Western Sudetes, SW Poland) [w:] “Hard Rock Hydrogeology of the Bohemian Massif”, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3041, Wrocław, Wyd. Uniw. Wroc., 2007. Recenzja – Gurwin J.
 • Olichwer T.: groundwater renewable resources of Kłodzko Region [w:] “Hard Rock Hydrogeology of the Bohemian Massif”, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3041, Wrocław, Wyd. Uniw. Wroc., 2007. Recenzja – Gurwin J.
 • Severýn O., Maryška J., Královcová J., Hokr M., 2007: Numerical simulation of borehole tests in fractured rock at Potůčky-Podlesi site [w:] “Hard Rock Hydrogeology of the Bohemian Massif”, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3041, Wrocław, Wyd. Uniw. Wroc., 2007. Recenzja – Gurwin J.
 • Zbyněk Hrkal, Miroslav Kobr, Emilie Nedvědová, Miroslav Tesař, Zdeněk Vilhelm – Impact of global climate change on transmissivity of shallow hard-rock aquifers (język angielski) [w:] ???? “Hard Rock Hydrogeology of the Bohemian Massif”, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3041, Wrocław, Wyd. Uniw. Wroc., 2007. Recenzja – Marszałek H.

2006

Artykuły problemowe

 • Chudy K.: Przekształcenia powierzchni terenu związane z dawną eksploatacją górniczą w rejonie Nowej Rudy [w:] mat. konf. „Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym. Metody badań i studia przypadków”. Wrocław, Wyd. Gajt, 2006
 • Chudy K., Dziendziel J.: Przekształcenia chemizmu wód podziemnych i powierzchniowych wokół zwałowiska „Kościelniak” [w:] mat. konf. „Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska.” Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej nr 82. Seria: Studia i Materiały nr 22. Wrocław, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, 2006, s. 73-82
 • Gurwin J.: Wyniki monitoringu wód powierzchniowych zlewni Jeziora Turawskiego dla potrzeb oceny ekologicznego stanu zbiornika[w:] Zarządzanie zasobami wodnymi w dorzeczu Odry-2006. Wrocław, Wyd. RZGW Wrocław, 2006, s.263 – 272
 • Gurwin J.: Numeryczny model filtracji i transportu zanieczyszczeń w wodach podziemnych rejonu składowiska odpadów w Jelczu-Laskowicach.[w:] Modelowanie przepływu wód podziemnych, Geologos 10/2006. Poznań, Bogucki Wyd. Naukowe, 2006, s. 75-89
 • Gurwin J., Skowronek A.:Koncepcja rewitalizacji zbiornika retencyjnego Turawa – na podstawie „Oceny stanu ekologicznego Jeziora Turawskiego w celu opracowania działań na rzecz jego poprawy”[w:] Zarzadzanie zasobami wodnymi w dorzeczu Odry-2004. Wrocław, Wyd. RZGW Wrocław, 2006, s. 509 – 518
 • Marszałek, H.& Wąsik, M.:Arsenic in groundwater of selected mining areas in the Sudetes (SW Poland). Proceedings of the 2nd Workshop of the IAH Iberian Regional Working Group on Hard Rock Hydrogeology. AIH-GP, A Chambel Ed. Évora, Portugal, 2006, s. 97-106
 • Worsa-Kozak M.: Zastosowanie SIP-GIS w analizie i interpretacji badań nad położeniem płytkich wód podziemnych na terenie Wrocławia [w:] EkoTechnika nr 4/40/2006. Wrocław, Wyd. Lektorium, 2006, s.10-14
 • Worsa-Kozak M.: Zastosowanie SIP-GIS w analizie i interpretacji badań nad położeniem płytkich wód podziemnych na terenie Wrocławia [w:] Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej nr 82 Seria: Studia i Materiały nr 22 – Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska. Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2006, s. 370-380
 • Worsa-Kozak M.: Rezultaty monitoringu położenia zwierciadła płytkich wód podziemnych na terenie miasta Wrocławia, [w] I Krakowska Konferencja Młodych Uczonych, Kraków, AGH – Grupa Naukowa Pro Futuro, 2006, s. 609-618
 • Worsa-Kozak M.; Wykorzystanie GIS w rekultywacji i zagospodarowaniu terenów po górnictwie odkrywkowym na przykładzie dawnej kopalni „Andrzej” w Żarowie [w:] Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 116, Konferencja nr 47 „Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii”, Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2006, s. 101-108

Inne artykuły

 • Poprawski L.: Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – obowiązujące przepisy i stan organizacji systemu. Wrocław, Wyd. Politechniki Wrocławskiej-Wrocławskie Centrum Transferu Technicznego, 2006, s. 1-25
 • Poprawski L.: Seminarium 12.01.2006 “Praktyczne aspekty wdrażania zapisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym”.http://www.nauka.pwr.wroc.pl/dczt/
 • Rinke M., Choma–Moryl K.:Determination des possibilités de sorption de Cd et de Pb de sols argileux du sud-ouest de la Pologne dans le but de leur utilisation comme couches d’étanchéité des décharges, Journées Information Eaux, Recueil de Conference, Association de Professionnels du Traitement des Eaux et des Nuisances ; Ecole Superieure d’Ingenieur de Poitiers, tome 2, 2006 s. P15-1 – P15-2

Recenzja, polemika

 • Gurwin J.: Neves Mirna, Morales Norberto; Control factors on well productivity in Crystalline Terrains of Southeastern Brazil. Hydrogeology Journal – Review of Manuscript ID: HJ-2005-0213, 2006
 • Gurwin J.: Severýn O., Maryška J., Královcová J., Hokr M.; Numerical simulation of borehole tests in fractured rock at Potůčky-Podlesi site (in:) Hard Rock Hydrogeology of the Bohemian Massif. Red. H. Marszałek
 • Gurwin J.: Kryza H., Kryza J.; Water resources of the Sudetes crystalline massif in currant concepts of water supply in mountainous areas, (in:) Hard Rock Hydrogeology of the Bohemian Massif. Red. H. Marszałek
 • Marszałek H.:Bjorn Frengstad &David Banks; Universal controls on the evolution of groundwater chemistry in crystalline bedrock: the evidence from empirical and theoretical studies (dla wydawnictwa Balkema)
 • Marszałek H.: Jiri Krasny; Spatial distribution of hardrock permeability: consequences for groundwater flow and chemical composition (in:) Hard Rock Hydrogeology of the Bohemian Massif. Red. H. Marszałek
 • Marszałek H.: Viventsova E. A., Voronov A., N.: Groundwater of karstic formation in St.Petersburg region (Russia) (in:) Hard Rock Hydrogeology of the Bohemian Massif. Red. H. Marszałek
 • Marszałek H.: Staśko S.; Groundwater resources and quality in Central and Eastern Sudetes (in:) Hard Rock Hydrogeology of the Bohemian Massif. Red. H. Marszałek.
 • Marszałek H.: Jääskeläinen, P., Ahonen, L. & Jokinen, J.; Hydrogeological studies of fractured rock at Kopparnäs site, Finland (in:) Hard Rock Hydrogeology of the Bohemian Massif. Red. H. Marszałek

2005

 • Choma-Moryl K., Rinke M., 2005: Ocena możliwości sorpcyjnych Cd i Pb przez wybrane grunty spoiste z terenu Dolnego Śląska (Polska ) w aspekcie ich wykorzystania do uszczelniania składowisk odpadów. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t.21, zeszyt 2, 69-82
 • Chudy K, Kryza H., 2005: „Impact of the waste deposit in Szymiszów (SW Poland) on groundwater” w: prof. Neskoromnih V.V. (red) Sb. Geologiya, poiski i razvedka poleznih iskopaemih i metodi geologicheskih issledovanii. Vipusk 5, Irkutsk, IrGTU, 2005, 222-226
 • Chudy K., Marszałek H., Wąsik M., 2005: „Zasolenie wód podziemnych piętra czwartorzędowego w rejonie Słupska” w: mat. konf. IX międzynarodowa konferencja „HYDROGEOCHEMIA´05 – nowe trendy w hydrogeochemii”, Bratysława 21-22 czerwca 2005, 135-139
 • Ciemniak A., Gurwin J., Protasowicki M., Skowronek A., Wieczorek P., Witczak A., 2005: Badania zanieczyszczenia osadów dennych Jeziora Turawskiego. [w:] Zasoby wodne triasu opolskiego i ekologia Jezior Turawskich, wyd. NOT FSNT w Opolu, Opole-Strzelce Op.: 239-249
 • Dolhańczuk-Śródka A., Gurwin J., Majcherczyk T., Solecki A., Wacławek M., 2005: Radionuklidy w osadach zbiornika turawskiego. [w:] Zasoby wodne triasu opolskiego i ekologia Jezior Turawskich, wyd. NOT FSNT w Opolu, Opole-Strzelce Op.: 157-164
 • Dragon K., Mądrala M., Gorski J., 2005: Środowisko hydrogeochemiczne doliny Warty w rejonie Śremu i jego przeobrażenia w warunkach eksploatacji. [w:] Współczesne Problemy Hydrogelogii, tomXII, wyd. UMK Toruń, 165-172
 • Gurwin J., Jędrysek M., 2005: Zmienność składu izotopowego a stan ekologiczny Jeziora Turawskiego. [w:] Zasoby wodne triasu opolskiego i ekologia Jezior Turawskich, wyd. NOT FSNT w Opolu, Opole-Strzelce Op.: 141-148
 • Gurwin J., Kryza H., Kryza J., 2005: Model hydrogeologiczny Jeziora Turawskiego. [w:] Zasoby wodne triasu opolskiego i ekologia Jezior Turawskich, wyd. NOT FSNT w Opolu, Opole-Strzelce Op.: 193-203
 • Gurwin J., Kryza H., Kryza J., Poprawski L., 2005: Rozpoznanie wód podziemnych w rejonie Jeziora Turawskiego dla potrzeb oceny stanu ekologicznego.[w:] Współczesne problemy hydrogeologii, T.XII, wyd. UMK Toruń: 241-253
 • Gurwin J., Kryza J., Poprawski L., Skowronek A., 2005: Badania geoekologiczne Jeziora Turawskiego. [w:] Zasoby wodne triasu opolskiego i ekologia Jezior Turawskich, wyd. NOT FSNT w Opolu, Opole-Strzelce Op.: 211-222
 • Gurwin J., Lubczyński M., 2005: Modeling of complex multi-aquifer systems for groundwater resources evaluation-Swidnica study case (Poland), Hydrogeology Journalvol. 13, no. 4: 627-639 (Paper)
 • Gurwin J., Skowronek A., Szynkiewicz A., 2005: Badania georadarowe (GPR) dna zbiornika turawskiego. [w:] Zasoby wodne triasu opolskiego i ekologia Jezior Turawskich, wyd. NOT FSNT w Opolu, Opole-Strzelce Op.: 265-275
 • Kryza H., Kryza J., Gurwin J., 2005: Migracja zanieczyszczeń w wodach podziemnych wokół Jeziora Turawskiego. [w:] Zasoby wodne triasu opolskiego i ekologia Jezior Turawskich, wyd. NOT FSNT w Opolu, Opole-Strzelce Op.: 205-209
 • Kryza H., Kryza J., Marszałek H., 2005. Wody podziemne Karkonoszy. w: Mierzejewski M.P. (red) Karkonosze. Przyroda nieożywiona i człowiek. Acta Universitatis Wratislaviensis No 2823. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 453-486
 • Marszałek H., Wąsik M., 2005. Wodonośność skał krystalicznych metamorfiku kaczawskiego i izerskiego na podstawie wyników próbnych pompowań. [w:] Współczesne Problemy Hydrogelogii, tomXII, wyd. UMK Toruń, 491-497
 • Lubczynski M., Gurwin J., 2005: Integration of various data sources for transient groundwater modeling with spatio-temporally variable fluxes—Sardon study case, Spain.  Journal of Hydrology 306 (1-4): 71-96
 • Skowronek A., Gurwin J., Kryza J., 2005: Koncepcja rewitalizacji środowiska wodnego Jeziora Turawskiego. [w:] Zasoby wodne triasu opolskiego i ekologia Jezior Turawskich, wyd. NOT FSNT w Opolu, Opole-Strzelce Op.: 251-264
 • Gurwin J., 2005: Durga Rao K.H.V., Meijerink A.M.J., Venkateswara R., 2005: Inverse Modelling Approach in Spatial Environment to Study the Dynamics of Groundwater Flow in the Main Aquifer of the Doon Valley, India. Journal of Hydrology, N0 HYDROL4483 (recenzja)
 • Gurwin J., 2005: Fiszer J., Derkowska-Sitarz M., 2005:Badania modelowe regionalnego krążenia wód podziemnych w obszarze oddziaływania kopalń LGOM. [w:] Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii. s.11. (recenzja)

2004

1. Brański P., Caliński Z., Czamara Wł., Drapella-Hermansdorfer A., Kwaśniewski A., Lorenz T., Majewicz R., Neuman M., Ogielski P., Okińczyc M., Rinke M., Rinke Z., Rudno-Rudzińska B., Weretelnik E.: Park Milenijny we Wrocławiu. Strategia Zarządzania Zasobami Krajobrazu. Raport serii SPR nr I-1/S-516. Wyd. Politechniki Wr, Wrocław, 2004, s. 41-57. (rozdział monografii).

2. Choma – Moryl K.: Badania wybranych gruntów spoistych z terenu Dolnego Śląska jako uszczelnień składowisk odpadów komunalnych. Acta Univ. Wratis. Hydrogeologia. Wyd. UWr. Wrocław, 2004, s. 1-167. (monografia).

3. Chudzyńska M., Chudzyński L., Kowalczyk T., Lorenc A. K., Rinke M., Szczeszek I., Wiśniewska E.: Program utrzymania i rozwoju zieleni w mieście Gorzów Wielkopolski. Stowarzyszenie Ogrody Dolnośląskie, Wrocław 2004 r, s. 1-8. (praca oryginalna, recenzowana, bez wydania).

4. Chudy K., Dziendziel J.: Wpływ działalności górniczej kopalni “Pniówek” na wody powierzchniowe w Gminie Pawłowice”. [w:] Mat. Konferencyjne: Działania proekologiczne samorządów terytorialnych oraz zakładów przemysłowych subregionu zachodniego województwa śląskiego po wstąpieniu do unii europejskiej – Jastrzębie Zdrój 20.12.2004. Wyd. NOT SITG Odział Rybnik, Jastrzębie Zdrój, 2004, s. 269-276. (artykuł –jako praca oryginalna).

5. Chudy K.: Koncepcja bazy danych dla zlewni Odry. [w:] Mat. Konferencyjne: Geologiczne i środowiskowe problemy gospodarowania i ochrony doliny górnej i środkowej Odry – Wrocław, 18-19.11.2004. Wyd. PIG, Wrocław, 2004, s. 257-164. (artykuł –jako praca oryginalna).

6. Chudy K.: Zastosowanie systemów GIS do gromadzenia i unifikacji danych w obszarach działalności górniczej. [w:] Modelowanie przepływu wód podziemnych. Acta Univ. Wratis. Hydrogeologia. Wyd. UWr. Wrocław, 2004, s. 9. (artykuł –jako praca oryginalna).

7. Gurwin J.: Problem kalibracji i analizy niepewności numerycznego modelu filtracji. [w:] Modelowanie przepływu wód podziemnych. Acta Univ. Wratis. Hydrogeologia. Wyd. UWr. Wrocław, 2004, s. 10. (artykuł –jako praca oryginalna).

8. Gurwin J., Kryza J., Poprawski L., Skowronek A.,: Założenia i wstępne wyniki prac badawczych dla oceny stanu ekologicznego zbiornika retencyjnego Turawa i opracowania działań na rzecz jego poprawy. [w:] Problemy ochrony zasobów wodnych w dorzeczu Odry – 2004. Wyd. RZGW Wrocław, 2004, s. 181-188. (artykuł –jako praca oryginalna).

9. Gurwin J., Kryza J., Poprawski L., Skowronek A.,: Zintegrowana kampania badawcza dla określenia ekologicznego stanu zbiornika retencyjnego “Jezioro Turawskie” zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. [w:] Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego nr 131, Inżynieria Środowiska 12, wyd. Oficyna Wyd. Uniw. Ziel., Zielona Góra, 2004, s.133-140. (artykuł –jako praca oryginalna).

10. Gurwin J., Marszałek H., Mądrala M., Wąsik M., 2004: Parametry hydrogeologiczne kenozoicznego kompleksu wodonośnego w obszarze lgom-u. [w:] Mat. Konferencyjne: Problemy Hydrogeologiczne Górnictwa Rud Miedzi – Lubin, 4 -5.11.2004. Wyd. KGHM Polska Miedź S.A., Lubin, 2004 s. 48-57. (artykuł –jako praca oryginalna).

11. Gurwin J., Lubczyński M.: Modeling of complex multi-aquifer systems for groundwater resources evaluation-Swidnica study case (Poland), Hydrogeology Journal 1431-2174 (Paper) 1435-0157 (Online) DOI: 10.1007/s10040-004-0382-9. (artykuł –jako praca oryginalna).

12. Gurwin J. (recenzja): Hydrogeology Journal – Review of HJ-2004-0019.R2, El Idrysy El H., De Smedt F.: Modeling groundwater flow of the Trifa aquifer, Morocco.

13. Gurwin J., Staśko S.: Modelowanie przepływu wód podziemnych. Acta Univ. Wratis. Hydrogeologia. Wyd. UWr. Wrocław, 2004, s ok. 220. (redakcja)

14. Marszałek H. (recenzja): Z.Hrkal ,& Prchalova: Trends in impact of acidification on groundwater bodies in Czech Republic. Journal of Atmospheric Chemistry. Springer.

15. Marszałek H., Wąsik M.: Ocena zasilania wód podziemnych w wybranych zlewniach rzek Polski Zachodniej . [w:] Modelowanie przepływu wód podziemnych. Acta Univ. Wratis. Hydrogeologia. Wyd. UWr. Wrocław, 2004, s. 9. (artykuł –jako praca oryginalna).

16. Rinke M. (recenzja): Michał Sachanbiński, Sylwester Kraśnicki: Wpływ byłych Zakładów Górniczo – Hutniczych w Szklarach na środowisko. [w:] Acta Univ. Wratis. Prace Geologiczno-Mineralogiczne. Wyd. Uwr, Wrocław 2004 r.

17. Worsa-Kozak M..: Hydrogeologiczny model numeryczny w terenie zurbanizowanym (miasto Wrocław).[w:] Modelowanie przepływu wód podziemnych. Acta Univ. Wratis. Hydrogeologia. Wyd. UWr. Wrocław, 2004, s. 8. (artykuł –jako praca oryginalna).

18. Worsa-Kozak M..: Odra a pierwszy poziom wodonośny na terenie Starego Miasta we Wrocławiu. [w:] Mat. Konferencyjne: Geologiczne i środowiskowe problemy gospodarowania i ochrony doliny górnej i środkowej Odry – Wrocław, 18-19.11.2004”. Wyd. PIG, Wrocław, 2004, s. 247-257. (artykuł –jako praca oryginalna).

19. Worsa-Kozak M..: Odra a pierwszy poziom wodonośny na terenie Starego Miasta we Wrocławiu. Przegląd Geologiczny, tom 52 nr 11/2004, Wyd. PIG, s. 31087-1089. (komunikat)

2003

1. Bocheńska T., Chudy K.: Zmiany składu chemicznego wód w zlewni Potoku Bożkowskiego (rejon Nowej Rudy). We Współczesnych problemach hydrogeologii, tom XI, cz.2, wyd. Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2003, s. 57-64, ryc. 4, tab. 1, poz. lit. 4.2. BocheńskaT., Kryza J., Poprawski L., Staśko S.: Historia Nauk Geologicznych na Uniwersytecie Wrocławskim 1811 – 2003 pod red. A. Grodzickiego, wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 2003. (współautorstwo rozdziału pt. Zakład Hydrogeologii.) s. 158 – 193, ryc. 2, tab.4,.3. Bocheńska T., Marszałek H., Wąsik M.: Drenaż wód szczelinowo-krasowych w rejonie Romanowa (Krowiarki). We Współczesnych problemach hydrogeologii, tom XI, cz.1, wyd. Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2003, s. 31-36, ryc. 1, tab. 2, poz. lit. 11.4. Bocheńska t., Wąsik M., Worsa-Kozak M.: Krążenie wód podziemnych w centrum Wrocławia w świetle badań modelowych. We Współczesnych problemach hydrogeologii, tom XI, cz.1, wyd. Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2003, s. 37-44 , ryc. 5, poz. lit. 13.5. Ciężkowski W., Fistek J., Bocheńska T., Dowgiałło J., Jezierski P., Liber-Madziarz E., Marszałek H., Michniewicz M., Wąsik M., Zuber A.: Swoiste i zwykłe wody podziemne okolic Jeleniej Góry. Wycieczka 4. W tomie: „Przewodnik do wycieczek LXXIV Zjazdu PTG, Cieplice Zdr., 11-13.09.2003”. Praca zbiorowa pod red. Ciężkowski W., Wojewoda J., Żelaźniewicz A. Wyd. WIND, Wrocław 2003. Współautorzy opisów do stanowisk 2, 3, 4a, 5, s?6. Gurwin J.: Dane wejściowe a kalibracja numerycznego modelu filtracji. We Współczesnych problemach hydrogeologii, tom XI, cz.1, wyd. Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2003, s.301-308, ryc. 3, poz. lit. 7.7. Marszałek H., Wąsik M.: Zwykłe wody podziemne bloku karkonosko-izerskiego i Gór Kaczawskich (Sudety Zachodnie). W tomie „Sudety Zachodnie: od wendu do czwartorzędu” – Praca zbiorowa pod red. Ciężkowski W., Wojewoda J., Żelaźniewicz A. PTG, Wyd. WIND, Wrocław 2003, s. 197-206, rys. 4, poz. lit.???8. Mądrala M.; Hydrogeochemia płytkich wód podziemnych w rejonie ujęcia „Obórki” k/Brzegu. We Współczesnych problemach hydrogeologii, tom XI, cz.2, wyd. Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2003, s. 217-223, ryc. 3, tab. 2, poz. lit. 3.9. Mądrala M., Nowak J., Tarka R.: Analiza zmian wydajności jednostkowych studni na ujęciu „Lis-Zadowice” dla miasta Kalisza. We Współczesnych problemach hydrogeologii, tom XI, cz.2, wyd. Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2003, s. 33-39, ryc. 3, poz. lit. 5.10. Rinke M.: Wpływ wielkośrednicowego kolektora ścieków na warunki wodne Parku Południowego we Wrocławiu. We Współczesnych problemach hydrogeologii, tom XI, cz.1, wyd. Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2003, s. 169-175, ryc. 2, tab. 1, poz. lit. 9.11. Wąsik M.: Zdolność infiltracyjna utworów przypowierzchniowych a zasilanie wód podziemnych. Acta Univ. Wratis. Hydrogeologia. Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003, s.100, ryc. 26, tab. 13, poz. lit. 108.12. Worsa-Kozak M.: Analiza wahań pierwszego zwierciadła wód podziemnych w centrum Wrocławia. We Współczesnych problemach hydrogeologii, tom XI, cz.1, wyd. Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2003, s. 245-249, ryc. 1, tab. 3, poz. lit. 3.13. Wilk Z., Bocheńska T,. (red.): Hydrogeologia polskich złóż kopalin i problemy wodne górnictwa. Uczelniane wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków, 2003. (Bocheńska T. – autor i współautor ośmiu rozdziałów.

2002

 • Bocheńska T., Marszałek H., Wąsik M.: Zbiorniki wód podziemnych w obszarach krasowych krystaliniku sudeckiego. Acta Universitatis Wratislaviensis No 2460. Seria: Hydrogeologia, Wyd. UWr., Wrocław, 2002, s. 50.
 • Bocheńska T.: Słownik hydrogeologiczny (wyd. II, poszerzone), Wyd. PIG, Warszawa, 2002.( T. Bochenska opracowała 39 nowych haseł).
 • Choma-Moryl K.: Możliwości wykorzystania ilastych zwietrzelin bazaltowych do uszczelniania składowisk odpadów. Mat. konferencyjne: Zagospodarowanie gruntów zdegradowanych, Mrągowo 6-8 XI. 02. Wyd. Instytutu Techniki Budowlanej, Warszawa, 2002, s.10.
 • Marszałek H., Wąsik M.: Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1 : 50 000, arkusz Wojcieszów (796) + objaśnienia . Wyd. PIG, Warszawa, 2002.

2001

 • Bocheńska T.: Wybrane problemy hydrogeologii regionalnej Dolnego Śląska. Biuletyn PIG, Nr 400, Warszawa, 2001, s. 93-113, fig. 5, tab. 1, poz. lit. 41.
 • Bocheńska T., Kalisz M.: Warunki hydrodynamiczne w strefie wychodni cechsztynu w rejonie kopalń rud miedzi “Lubin” i “Polkowice”- stan 2000r. We Współczesnych problemach hydrogeologii X, tom 2, wyd. Sudety, Wrocław, 2001, s. 147-153, fig. 1, tab. 3, poz. lit. 4.
 • Bocheńska T., Marszałek H.: Water –bearing capacity of tertiary aquifer in the Lubin area. We Współczesnych problemach hydrogeologii X, tom 1, wyd. Sudety, Wrocław, 2001, s. 133-139, fig. 2, tab. 2, poz.lit. 11.
 • Choma-Moryl K.: Ocena właściwości hydroizolacyjnych gruntów spoistych na podstawie ich plastyczności. We Współczesnych problemach hydrogeologii X, tom 2, wyd. Sudety, Wrocław, 2001, s. 313-320, fig. 2, tab.1, poz.lit.15.
 • Choma-Moryl K., Rinke M.: Wybrane grunty spoiste jako naturalne uszczelnienie składowisk odpadów. We Współczesnych problemach hydrogeologii X, tom 2, wyd. Sudety, Wrocław, 2001, s.155-162, fig. 1, tab. 3, poz. lit.13.
 • Gurwin J.: The methods of regional to local scale model conversion placing emphasis on multi-layered aquifer systems. We Współczesnych problemach hydrogeologii X, tom 2, wyd. Sudety, Wrocław, 2001, s. 8, rys. 4, poz.lit. 13.
 • Gurwin J., Kazimierski B., Lubczyński M.: Automatyzacja systemów monitoringu hydrogeologicznego na przykładzie projektu rozwoju stacji hydrogeologicznej w Zebrzydowie koło Świdnicy, We Współczesnych problemach hydrogeologii X, tom 2, wyd. Sudety, Wrocław, 2001,s. 12, rys. 5, tab. 1, poz. lit. 17.
 • Gurwin J., Poprawski L.: Zastosowanie metod numerycznych w prognozowaniu dopływów do wykopów inżynierskich, We Współczesnych problemach hydrogeologii X, tom 2, wyd. Sudety, Wrocław, 2001, s. 8, rys. 3, tab. 2, poz. lit. 6.
 • Gurwin J., Poprawski L.: Ocena regionalnych zasobów wód podziemnych za pomocą metod modelowania numerycznego. We Współczesnych problemach hydrogeologii X, tom 2, wyd. Sudety, Wrocław, 2001, s. 10, rys. 3, tab. 1, poz. lit. 26.
 • Jezierski P.: Groundwater chemical charakteristic in uppert part of the Jedlica catchment – western Sudety Mts. We Współczesnych problemach hydrogeologii X, tom 2, wyd. Sudety, Wrocław, 2001, s. 3, rys. 1,
 • Kryza H., Kryza J., Marszałek H., Poprawski L., Wąsik M.: Wyprawa hydrogeologów Uniwersytetu Wrocławskiego nad jezioro Bajkał. Przegląd Uniwersytecki nr 2 (59). Pismo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001, str. 15-18.
 • Kryza H., Kryza J., Poprawski L.: Ocean słodkości. Uniwersytet Wrocławski, nr 3-4 (5-6). Pismo społeczności akademickiej Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001, str. 25-27 .
 • Marszałek H., Wąsik M.: Hydrogeochemical anomaly in waters of the pyrite deposit area in Wieściszowice (Western Sudetes Mts., SW Poland). In : Seiler & Wohnlich (eds): New Approaches Charakterising Groundwater Flow. Balkema., 2001, s. 4, rys.3, tab. 1, poz. lit. 9.
 • Mądrala M.: Waloryzacja hydrochemiczna środowisk dolin rzecznych dla potrzeb eksploatacji wód podziemnych . We Współczesnych problemach hydrogeologii X, tom. 1. Wyd. Sudety, Wrocław, 2001, s. 8, rys. 1, tab. 2, poz. lit. 12.
 • Mądrala M., Poprawski L., Rejman W.: Zróżnicowanie środowiska hydrogeochemicznego utworów czwartorzędowych w wybranych obszarach zlewni wodociągowej miasta Wrocławia. We Współczesnych problemach hydrogeologii X, tom. 1. Wyd. Sudety, Wrocław, 2001 s.10, rys. 2, tab. 1, poz. lit. 13.
 • Moryl J., Choma-Moryl K.: Poziom zanieczyszczeń gruntów i wody substancjami chemicznymi w legnickiej specjalnej strefie ekonomicznej. We Współczesnych problemach hydrogeologii X, tom. 1. Wyd. Sudety, Wrocław, 2001 s.10, tab. 7, poz. lit. 11.
 • Poprawski L. (red.): 30 lat hydrogeologii w Uniwersytecie Wrocławskim. Wyd. Atla 2, Wrocław, 2001, s. 201.
 • Poprawski L.: Poznać wodę Ziemi całej. Uniwersytet Wrocławski, nr 6 (8). Pismo społeczności akademickiej Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001, str. 25-27.
 • Rinke M.: Migracja zanieczyszczeń mineralnych w podłożu składowisk odpadów komunalnych na przykładzie badań składowiska w Magnac Laval (Masyw Centralny-Francja). We Współczesnych problemach hydrogeologii X, tom 1, wyd. Sudety, Wrocław, 2001, s. 20, rys. 5, tab. 2, poz.lit. 23.
 • Woronow A.N., Bocheńska T., Brodskij A.K., Kozłowa E.L., Kryza J., Poprawski L., Szwarc A. A.: Ekologo-gidrogieologiczieskij słowar. Wyd. Uniwersytetu Sankt Petersburskiego. Sankt Petersburg, 2001, s. 203 .

2000

 • Adamiec E., Behrens K., Beuge P., Greif A., Helios Rybicka E., Klemm W., Knoechel A., Meyer A.K, Niedżwiecki E., Poprawski L., Protasowicki M., Strzebońska M., 2000: The Contamination of the Odra River by Heavy Metals, Nutrients and other Anions. Fifth International Symposium and Exibition on Environmental Contamination in Central Europe. Prague. Str. 1.
 • Behrens K., Cichon M., Staub S., Anders B., Tombo Y., Eiflfer D., Runge B., Miller F., Kinzel T., Huwe H., Meyer A.K., Knoechel A., Poprawski L., Jasiak T., Wąsik M. Zmiany wybranych parametrów jakościowych wody, zawiesin i osadów dennych Odry i jej dopływów. VI Konferencja Naukowo-Techniczna “Problemy oczyszczania ścieków i ochrony wód w dorzeczu Odry”. Karpacz, 14-17.05.2000. 2 str. (abstrakt)
 • Bocheńska T., Butra J., Kalisz M., 200: Impact of the mining industry on the water environment in the Lubin-Głogów Copper Region (LGOM). „Mine water and the environment” 7th International Mine Water Association Congress, Ustroń, Poland, 11-15.09.2000; ss. 68-80, rys. 1, tab. 3, poz.lit. 5.
 • Bocheńska T., Fiszer J., Kalisz M., 200: Prediction of groundwater inflow into copper mines of the Lubin Głogów Copper District. „Environmental Geology” nr 6, ss. 587-594, rys. 4, tab. 3, poz. lit. 6.
 • Gurwin J., 2000: Model hydrogeodynamiczny systemu wodonośnego pradoliny Odry w rejonie Głogowa, Prace Geol.-Min. LXX, Acta Univ. Wratisl. No 2215, Wrocław. (monografia): s. 90, rys. 53, tab. 12
 • Gurwin J., 2000: Rola struktur pradolinnych w zasilaniu ujęć wód podziemnych na przykładzie modelu pradoliny Odry w rejonie Głogowa. [w:] Problemy wykorzystania wód podziemnych w gospodarce komunalnej – „Problemy eksploatacji ujęć wód podziemnych”, Częstochowa: 85-93, rys. 4, tab. 1., lit. 16.
 • Gurwin J., Janczarski P., 2000: Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1 : 50 000, arkusz Bydgoszcz Zachód. Wyd. PIG, Warszawa. tekst: s. 40, rys. 19, tab. 11, lit. 30, mapa: plansza główna, mapy uzupełniające, warstwy cyfrowe.
 • Gurwin J., Janczarski P., 2000: Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1 : 50 000, arkusz Bydgoszcz Wschód. Wyd. PIG, Warszawa. tekst: s. 42, rys. 24, tab. 14, lit. 45, mapa: plansza główna, mapy uzupełniające, warstwy cyfrowe.
 • Jezierski P, 2000. Streszczenie referatu pt:„Zróżnicowanie przestrzenne stężeń wybranych jonów w wodach podziemnych górnej części zlewni Jedlicy w Sudetach Zachodnich”. Streszczenia referatów. Zeszyt 2”. str. 38-40. Polskie Towarzystwo Geologiczne Oddział Wrocławski. Redakcja: Robert Tarka. Wyd.: Ocean. Wrocław.
 • Kinzel T., Knoechel A., Meyer A.K., Runge B., Miller F., Behrens K., Clausen B., Poprawski L., Jasiak T., Wąsik M. Zanieczyszczenie rzeki Warty metalami ciężkimi, związkami biogennymi i innymi substancjami nieorganicznymi. “Problemy oczyszczania ścieków i ochrony wód w dorzeczu Odry”. Karpacz, 14-17.05.2000. 3 str. (abstrakt)
 • Marszałek H., Wąsik M., 2000: Influence of arsenic-bearing gold deposits on water quality in Złoty Stok mining area (SW Poland). „Environmental Geology” vol. 39, nr 8, ss. 888-892, rys. 4, tab. 2, poz. lit. 11.
 • Poprawski L., 2000: Spatial Distribution of Contaminants in the Odra System. 3.Interim Report of the International Odra Project (IOP). University of Hamburg Reports. Str. 89-102. ryc. 2, poz.lit.3.

1999

 • Bocheńska T. – Obszar kopalń lubińskich jako poligon hydrogeologicznych badań regionalnych. Mat. Konf. Nauk.-Techn. „Hydrogeologiczne problemy eksploatacji i likwidacji kopalń”, I Dolnośląskie Dni Techniki – Lubin, 9-10.11.99; str. 99-113, ryc. 1, tab. 3, poz. bibl. 19
 • Gurwin J., Poprawski L. – Groundwater renewal in the middle Odra River catchment based on flow model and isotopic data, the Lubin Głogów Copper Region, POLAND. Acta hydrochimica et hydrobiologica 27 (1999) No. 5, Wiley-VCH Verlag GmbH, str. 374-382, ryc. 7, tab. 1, poz. bibl. 11
 • Kościański R., Kryza H., Kryza J. – Gospodarowanie i zarządzanie zasobami wód podziemnych zbiornika triasowego GZWP-333. II Konferencja „Trias Opolski” Opole – Turawa 1999, Wyd. NOT, Opole, str. 1-19
 • Kościański R., Kryza H., Kryza J., Zawadzka E. – Raport końcowy z realizacji projektu „Gospodarowanie i zarządzanie zasobami wód podziemnych regionu opolskiego. Problemy monitorowania i zarządzania zasobami Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 333 w regionie opolskim. Wyd. NOT Opole, str. 3-81, ryc. 23, tab. 13, poz. bibl. 33
 • Kryza H., Kryza J., Kościański R. – Monitoring regionalny wód podziemnych zbiornika triasowego GZWP-333. II Konferencja „Trias Opolski”, Opole-Turawa 1999, Wyd. NOT, Opole, str. 21-40, ryc. 5, tab. 3, poz. bibl. 20
 • Kryza J. – Trwałość, wartość i przydatność zasobów wód GZWP Opole-Zawadzkie. II Konferencja „Trias Opolski”, Opole-Turawa 1999, Wyd. NOT, Opole, str. 103-120, ryc. 2, poz. bibl. 35
 • Kryza J., Kryza H., Kościański R. – Szacowanie ryzyka zagrożenia i ochrona zasobów wodnych GZWP Opole – Zawadzkie. II Konferencja „Trias Opolski”, Opole-Turawa 1999, Wyd. NOT, Opole, str. 41-85, ryc. 5, tab. 3, poz. bibl. 27
 • Krzyśków T., Kryza H., Kryza J., Kościański R., Zawadzka E. – Projekt systemu regionalnego monitoringu wód podziemnych zlewni górnej Odry oraz Nysy Kłodzkiej i Stobrawy. II Konferencja „Trias Opolski”, Opole-Turawa 1999, Wyd. NOT, Opole, str. 149-184, ryc. 3, tab. 4, poz. bibl. 35
 • Mikołajewicz K., Kościański R., Kryza J., Kryza H. – Wdrożenie i wykorzystanie komputerowej bazy danych hydrogeologicznych GZWP Opole-Zawadzkie. II Konferencja „Trias Opolski”, Opole-Turawa 1999, Wyd. NOT, Opole, str. 87-102, ryc. 6, poz. bibl. 13
 • Staśko S., Szymańska H., Łyszczak M., Koślacz R., Cardamone M.A., van Slobbe E.- System wodny Odry i instytucje jej dorzecza . IMS Sp.z.oo. 1999, Wrocław str. 1-171, ryc. 17, tab. 27, map 7, poz. bibl. 80
 • Matejka G. Rinke M. – Mineral Pollutant Migration in soil under a Domestic Waste Landfill. Sevent International Waste Management and Landfill Symposium Caghliari, Italy 4 – 8 10.1999r., str. 856 – 866
 • Staśko S. – Wyniki hydrogeologicznych badań skał krystalicznych w Sudetach. Współczesne Problemy Hydrogeologii t. IX. 1999, Wyd. PIG Warszawa. str. 337- 342, ryc. 1, tab. 1.
 • Wolska L., Wardencki W., Wiergowski M., Zygmunt B., Zabiegała B., Konieczka P., Poprawski L., Biernat J. F., Namiesnik J. – Evaluation of Pollution Degree of the Odra River Basin with Organic Compounds after the 1997 Summer Flood – General Comments. Acta hydrochimica et hydrobiologica 27 (1999) No. 5, Wiley-VCH Verlag GmbH, str. 343-349

1998

 • Behrens K., Jasiak T., Poprawski L., Wąsik M.: Influence of infiltration parameters of soil on pollution of first groundwater aquifer in selected pollution points.. 1. International Odra Research Conference, Kraków 16-19.06.98, s. 7 – 7.
 • Behrens K., Knoechel A., Limisiewicz P., Meyer A-K, Poprawski L. – Basic field parameters along the Odra river in November 1997. 1. International Odra Research Conference, Kraków 16-19.06.98, s. 13-15, rys. 2.
 • Behrens K., Knoechel A., Limisiewicz P., Meyer A-K, Poprawski L. – Variability of nutrients’ concentration along the Odra river. 1. International Odra Research Conference, Kraków 16-19.06.98, s. 8-10, rys. 2.
 • Bocheńska T.: Monitoring dynamiki wód podziemnych objętych wpływem odwadniania kopalń w lubińsko-głogowskim obszarze miedzionośnym. Mat. II Forum Inżynierii Ekologicznej „Monitoring środowiska”, Nałęczów 1998, Wyd. Ekoinżynieria, Lublin.
 • Bocheńska T., Gurwin J., Marszałek H., Poprawski L., Wąsik M.: Kenozoiczne zbiorniki wód podziemnych rejonu Lubin-Głogów – wybrane zagadnienia. Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2109, Hydrogeologia, Wyd. Uniw. Wrocł., Wrocław, 1998 (monografia).
 • Bocheńska T., Marszałek H., Poprawski L.: Groundwater resources of the middle and upper Odra River basin, southwestern Poland. „Hydrogeology Journal”, vol. 6, No 2, Springer Verlag, s. 315 – 322, rys. 2, tab. 3, poz. lit. 11.
 • Galer K., Wolska L., Zygmunt B., Namieśnik J., Poprawski L.: Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons and polychlorobiphenyles in post-flood sediments. 1. International Odra Research Conference, June 16-19 1998, Kraków, (Abstracts book); str. 2, poz. lit. 2.
 • Gurwin J., Janczarski P.: Badania modelowe zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi na terenach lotnisk w Brzegu i w Szprotawie. „Przegląd Geologiczny” nr 46/98, s. 509-516, rys. 10, tab. 2, poz. lit. 8.
 • Gurwin J., Poprawski L.: Groundwater renewal in the middle Odra catchment (the Lubin Głogów Copper Region) based on flow model and isotope data. 1. International Odra Research Conference, June 16-19 1998, Kraków, (Abstracts book); str. 2, poz. lit. 2.
 • Gurwin J., Poprawski L.: Odnawialność wód podziemnych lubińsko-głogowskiego obszaru miedzionośnego. Zeszyty naukowe nr 118 Politechniki Zielonogórskiej, Inżynieria Środowiska Nr 8
 • Helios Rybicka E., Strzebońska M., Protasowicki M., Poprawski L.: Distribution and Fate of Heavy Matals in the Flood 1997 Sediments of Upper Odra River in Poland. 1. International Odra Research Conference, June 16-19 1998, Kraków, (Abstracts book); str. 2.
 • Jasiak T., Poprawski L., Wąsik M.: Analiza zmian chemizmu wód leczniczych Ciechocinka w trakcie wieloletniej eksploatacji. „Przegląd Geologiczny” nr 4/98, s. 331-336, rys. 16, tab. 3, poz. lit. 10.
 • Knoechel A., Limisiewicz P., Meyer A. K., Poprawski L.: Data base of the International Odra Project. 1st International Odra Research Conference, Kraków 16-19.06.98, s. 85-86.
 • Kościański R., Kryza H., Kryza J., Establishment of the regional monitoring programm for the Main Groundwater Reservoire No 333 „Opole – Zawadzkie”. W: Abstracts book. International Odra Research Conference. Kraków 16-19 June, 1998, s. 87-89.
 • Kryza H., Kozłowski J., Odpływ podziemny w zlewni Kleśnicy w masywie Śnieżnika. Acta Univ. Wrat., Prace Geol.-Mineral., Wyd. Uniw. Wrocł., Wrocław, s. …, rys. 7, tab. 6, poz. lit. 17.
 • Kryza J., Poprawski L., Staśko S., Systemy zaopatrzenia w wodę pitną miasta Wrocławia. Mat. Konf. Nauk.-Techn. „Źródła wody dla Wrocławia oraz współczesne tendencje w zakresie systemów ujęć i oczyszczania wody”, Wrocław 25 czerwca 1998, W: Górnictwo Odkrywkowe XL, s. 28-37, poz. lit. 16.
 • Marszałek H., Quality of groundwater in the Karkonosze granite in the light of monitoring studies. Münchner Geol. hefte, Reihe B, Heft 8, s. 87-93, rys. 5, tab. 3, poz. lit. 12.
 • Limisiewicz P.: Propozycja polskiego forum geologicznego w sieci komputerowej. W: Wybrane zagadnienia z zakresu ochrony litosfery. Inst. Nauk. Geol. Uniw. Wrocł., Wrocław, s. 33-34, poz. lit. 5.
 • Poprawski L.: Hydrogeological Conditions of Groundwater Reseources of upper and middle Odra Catchment Area. 1. International Odra Research Conference, June 16-19 1998, Kraków, (Abstract); str. 1.
 • Rinke M.: Ocena możliwości migracji metali ciężkich w zanieczyszczonym gruncie na podstawie badań składowiska odpadów w Żarowie (Dolny Śląsk), Wybrane zagadnienia z zakresu ochrony litosfery, Sesja Naukowa z okazji XIII Zjazdu Stowarzyszenia Geologów Wychowanków Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 20 czerwca 1998, s. 69 – 75, tab. 3, rys. 3.
 • Rinke M., Matejka M., Bril H.: „Contamination des sols de quatre decharges d’ordures menageres: caracterisation et evolution de la pollution metallique”, 13 Journees Information Eaux JIE 1998, Materiały z Konferencji, (APTEN: Association de Professionnels du Traitement des Eaux et des Nuisances), Ecole Superieure d’Ingenieurs de Poitiers, s. 220 – 235, tab. 3, rys. 6.
 • Staśko S. – Ground water resources evaluation – case study based on long term observation . 1998 Munchen Geologische Hefte. Reihne B: Angewandte Geologie, s. 49-53, rys. 2, tab. 2., poz. lit. 9
 • Staśko S., Tarka R., – Zmiany w środowisku wodnym kopalni barytu „Boguszów Gorce“, Prace Nauk. Uniw. Śląskiego nr 1718, Katowice 1998, s. 196-206, rys. 5, tab. 1, poz. lit. 11
 • Tarka R., Geological structure of tideland area of Odra River and its influence on the disurptions formation during flood-time in July 1997 on example of Wrocław district. I International Odra Research Conference. Abstracts Books. Kraków 1998. s. 146-148, fig. 1.
 • Tarka R., Wodonośność utworów kredy w synklinorium północnosudeckim. „Technika Poszukiwań Geologicznych”, 1998, nr 5 – 6, s. 29-38, tab. 3, ryc. 10, poz. lit. 17.
 • Turska M., Wolska L., Wardencki W., Janicki W., Namieśnik J., Poprawski L.: Determination of volatile and semivolatile compounds in post-flood sediments. 1. International Odra Research Conference, June 16-19 1998, Kraków, (Abstracts book); str. 2, poz. lit. 3.
 • Wiergowski M., Dąbrowski Ł., Galer K., Biziuk M., Poprawski L.: Determination of pesticides in post-flood sediments and water. 1. International Odra Research Conference, June 16-19 1998, Kraków, (Abstracts book); str. 2, poz. lit. 4.

1997

 • Beuge P., Błachuta J., Francke W., Helios-Rybicka E., Henning K. H., Knoechel A., Meyer A. K., Muller A., Niemirycz E., Poprawski L., Protasowicki M., The International Odra Project – IOP. Proc. Symp. Assessment of pollution input to the Baltic Sea, Gdańsk, s.119-122.
 • Bocheńska T. et al., Słownik hydrogeologiczny, red. nauk.: A.Kleczkowski, A.Różkowski, Wyd. TRIO, Warszawa.
 • Bocheńska T., Gurwin J., Marszałek H., Wąsik M., Przyczynek do rozpoznania chemizmu wód krystaliniku Sudetów Zachodnich, W tomie: „Współczesne problemy hydrogeologii”, t.VIII, 4-6 września 1997, Kiekrz k/Poznania, Wyd. WIND, Wrocław, s.321-325, tab.2, ryc.5, poz.lit.8.
 • Bocheńska T., Gurwin J., Marszałek H., Wąsik M., Remarks about Water-bearing and Groundwater Chemistry of Hard rocks in Western Sudetes, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2052 Hydrogeology, Wyd. Uniw. Wroc., Wrocław, ryc.4, tab.3, poz.lit.10.
 • Bocheńska T., Kalisz M., Wybrane problemy hydrogeologii górniczej lubińsko-głogowskiego obszaru miedzionośnego (l-g-o-m), W tomie: „Współczesne problemy hydrogeologii”, t.VIII, 4-6 września 1997, Kiekrz k/Poznania, Wyd. WIND, Wrocław, s.421-425, tab.2, ryc.1, poz.lit.9.
 • Bocheńska T., Kowalski S., Hydrogeologia i wody mineralne – seria czterech map w opracowaniu „Atlas Śląska Dolnego i Opolskiego” Wyd. Uni. Wroc., Wrocław.(Środowisko skalne i wody podziemne1:1 000000; Przekrój hydrochemiczny; Występowanie wód mineralnych 1:2 000 000; Występowanie pierwszego poziomu wodonośnego 1:2 000 000)
 • Bocheńska T., Marszałek H., Staśko S., Hard rocks of Sudety Mts. As a groundwater collector and its vulnerability, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2052 Hydrogeology, Wyd. Uniw. Wroc., Wrocław, ryc.1, tab.1, poz.lit.11.
 • Choma-Moryl K., Moryl J., Problemy posadowienia obiektów inżynierskich na gruntach antropogenicznych, Prace Nauk. Instytutu Geotechn. i Hydrotechn. Polit. Wrocł. Nr 72, s.30-38, ryc.2, poz.lit.5.
 • Ciężkowski W., Kozerski B., Poprawski L., Powstało Stowarzyszenie Hydrogeologów Polskich. Przegląd Geologiczny nr 12/97, s.1230-1231.
 • Ciężkowski W., Kryza H., Kryza J., Pulina M., Řehak J., Staśko S., Tarka R., Rozdz.9 – Wody podziemne i wpływ czynników antropogenicznych na ich zasoby i jakość. W: „Masyw Śnieżnika – zmiany w środowisku przyrodniczym” (red. Jahn A., Kozłowski S., Pulina M.), Polska Agencja Ekologiczna, Wyd. PAE, Warszawa, s.147-167, ryc.13, tab.5.
 • Ciężkowski W., Kryza H., Kryza J., Řehak J., Mapa hydrogeologiczna Masywu Śnieżnika. Skala 1:50 000. W: „Masyw Śnieżnika – zmiany w środowisku przyrodniczym” (red. Jahn A., Kozłowski S., Pulina M.), Polska Agencja Ekologiczna, Wyd PAE, Warszawa.
 • Ciężkowski W., Krawczyk W., Kryza H., Kryza J., Řehak J., Mapa hydrochemiczna Masywu Śnieżnika. Skala 1:50 000. W: „Masyw Śnieżnika – zmiany w środowisku przyrodniczym” (red. Jahn A., Kozłowski S., Pulina M.), Polska Agencja Ekologiczna, Wyd PAE, Warszawa.
 • Gurwin J., Ocena odpływu podziemnego w pradolinie Odry w obszarze zlewni rzeki Rudnej, W tomie: „Współczesne problemy hydrogeologii”, t.VIII, 4-6 września 1997, Kiekrz k/Poznania, Wyd. WIND, Wrocław, s.53-57, tab.4, ryc.3, poz.lit.12.
 • Gurwin J., Wykorzystanie modelowania geostatystycznego w przygotowaniu mapy hydroizohips przypowierzchniowego poziomu wodonośnego dla modelowych badań regionalnych, Problemy wykorzystania wód podziemnych w gospodarce komunalnej, XII Sympozjum naukowo-techniczne nt. „Modelowanie matematyczne w hydrogeologii i ochronie środowiska”, Częstochowa. S. 56-63, 1 tabela, 5 ryc., lit.10.
 • Gurwin J., Janczarski P., Model ustalonych warunków hydrodynamicznych poziomu przypowierzchniowego w rejonie lotniska JAR w Szprotawie, Problemy wykorzystania wód podziemnych w gospodarce komunalnej, XII Sympozjum naukowo-techniczne nt. „Modelowanie matematyczne w hydrogeologii i ochronie środowiska”, Częstochowa. S. 36-44, 3 tabele, 2 ryc., lit. 5.
 • Gurwin J., Wąsik M., Assigning parameter values for groundwater flow model in fractured media of the Ścinawka watershed, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2052 Hydrogeology, Wyd. Uniw. Wroc., Wrocław.
 • Jasiak T., Marszałek H., Poprawski L., Wąsik M., Zasoby wód zwykłych i mineralnych na obszarze Gmin Uzdrowiskowych Krynica, Muszyna ,Piwniczna, Mat. Konfer.: Szkolenie Słuzby Geologicznej Resortu Zdrowia i Opieki Społecznejw Krynicy. Warszawa – Krynica, s.56-72, ryc.1, tab. 6, poz.lit.13.
 • Jasiak T., Poprawski L., Wodonośność i stan jakości wód podziemnych w dolinie Baryczy k/Żmigrodu, W tomie: „Współczesne problemy hydrogeologii”, t.VIII, 4-6 września 1997, Kiekrz k/Poznania, Wyd. WIND, Wrocław, s.73-77, tab.1, ryc.4, poz.lit.10.
 • Kryza H., Groundwater Runoff from Hard Rocks and its Anthropogenic Endangering, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2052 Hydrogeology, Wyd. Uniw. Wroc., Wrocław, ryc.4, tab.3, poz.lit.6
 • Kryza H., Kryza J., Mapa hydrogeologiczna (1:500 000). W: „Atlas Śląska Dolnego i Opolskiego” (red. Pawlak W.), Wyd.Uniw.Wroc., Wrocław.
 • Kryza H., Kryza J., Marszałek H., Impact of Acidification on Groundwater Chemistry in Granitic Massif of the karkonosze Mts. (SW Poland), Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2052 Hydrogeology, Wyd. Uniw. Wroc., Wrocław, ryc.5, tab.4, poz.lit.5.
 • Kryza H., Kryza J. (red.), Marszałek H., Poprawski L., Staśko S., Ciężkowski W., Groundwater of the Karkonosze Mts. – Aquifer Properties, Resources and Water Contamination, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2052 Hydrogeology, Wyd. Uniw. Wroc., Wrocław, ryc.10, tab.5, poz.lit.22.
 • Kryza H., Kryza J., Mądrala M., Groundwater Runoff Time Changes in Selected Water basins of Sudety Mts. – a Case Study, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2052 Hydrogeology, Wyd. Uniw. Wroc., Wrocław, ryc.5, tab.4, poz.lit.5.
 • Kryza J., Kryza H., Renewal Rate of Groundwater in Sudety Mts. – its Disposable and Exploited Resources, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2052 Hydrogeology, Wyd. Uniw. Wroc., Wrocław, ryc.1, tab.3, poz.lit.5.
 • Limisiewicz P., Naturalna odporność wód podziemnych na zanieczyszczenie a obserwowane skażenie azotanami w zlewni Oławy, W tomie: „Współczesne problemy hydrogeologii”, t.VIII, 4-6 września 1997, Kiekrz k/Poznania, Wyd. WIND, Wrocław, s.149-152, ryc.4, tab.1, poz.lit.20.
 • Limisiewicz P., Mądrala M., Poprawski L., General characteristic of groundwater chemistry in hardrock aquifers of the Middle Sudety Mts., Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2052 Hydrogeology, Wyd. Uniw. Wroc., Wrocław, ryc.9, tab.2, poz.lit.7.
 • Limisiewicz P., Szyjkowski A., Hydrotransfer związków azotowych na terenach rolniczych – przykład zlewni Oławy, W tomie: „Współczesne problemy hydrogeologii”, t.VIII, 4-6 września 1997, Kiekrz k/Poznania, Wyd. WIND, Wrocław, s.153-156, ryc.4, poz.lit.14.
 • Poprawski L., Filbier P., Analiza możliwości wznowienia eksploatacji wód leczniczych w uzdrowisku Jedlina w świetle nowych badań hydrogeologicznych, W tomie: „Współczesne problemy hydrogeologii”, t.VIII, 4-6 września 1997, Kiekrz k/Poznania, Wyd. WIND, Wrocław, s.375-379, tab.2, ryc.9, poz.lit.4.
 • Poprawski L., Jasiak T., Wąsik M., Zmiany eksploatacyjne składu chemicznego solanki w uzdrowisku Kamień Pomorski. W tomie: „Współczesne problemy hydrogeologii”, t.VIII, Poznań, s.381-385, ryc.6, poz.lit.8.
 • Rejman W., Skład chemiczny wód podziemnych na obszarze lewobrzeżnej części Wrocławia, Technika Poszukiwań Geologicznych. Geosynoptyka i geotermia, nr 5-6/97, s.71-73, tab.2, poz.lit.8.
 • Rinke M., Szpadt R., Badania zanieczyszczeń środowiska w otoczeniu składowisk odpadów komunalnych dla potrzeb jego sanitacji, II Międzynarodowe Forum Gospodarką Odpadami, Poznań, str.10, rys.4, tab.3.
 • Staśko S., Groundwater in hard rock its vulnerability and sustainability, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2052 Hydrogeology, Wyd. Uniw. Wroc., Wrocław, tab.2, poz.lit. 14.
 • Staśko S., Groundwater acidification in Sudety Mountains (SW Poland), Proc. III Intern. Symposium and Exibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe, Florida, s.97-99, ryc.1, tab.1, poz.lit.6.
 • Staśko S., Zawodnienie skał krystalicznych Sudetów – zasoby, stopień ich rozpoznania i możliwości wykorzystania, W tomie: „Współczesne problemy hydrogeologii”, t.VIII, 4-6 września 1997, Kiekrz k/Poznania, Wyd. WIND, Wrocław, s.103-105, poz.lit.24.
 • Szyjkowski A., Limisiewicz P., Kształtowanie jakości wód powierzchniowych w wyniku zasilania podziemnego, Odra-1997, Probl. Oczyszcz. Ścieków i Ochr. Wód w Dorzeczu Odry, RZGW Wrocław, s.6, ryc.4, tab.1, poz.lit.17.
 • Tarka R., Zasilanie wód podziemnych w górskich masywach krystalicznych na przykładzie masywu Śnieżnika w Sudetach, Acta Univ. Wrat., Prace Geol.-Miner. nr LVI, Wrocław, s.66, tab.32, ryc.37.
 • Tarka R., Zmiany położenia zwierciadła wód podziemnych na wybranych przykładach z obszaru Sudetów Zachodnich i na ich przedpolu na tle warunków opadowych, W tomie: „Współczesne problemy hydrogeologii”, t.VIII, 4-6 września 1997, Kiekrz k/Poznania, Wyd. WIND, Wrocław, s.393-396, ryc.3, tab.3, poz.lit.5.

1996

 • Bocheńska T., Brodzki A. K., Woronow A. N., Kozłowa E. W., Kryza J., Poprawski L., Staśko S., Słownik hydro-ekologiczny. Wyd. Uniwersytetu St.Petersburskiego, s. 159.
 • Bocheńska T., Gurwin J., Marszałek H., Wąsik M., Water bearing and groundwater chemistry of hard rocks in Western Sudetes based on springs monitoring. Mat.konf. II Workshop on Hard Rock Hydrogeology of the Bohemian Massif – Borowice 18-20 wrzesnia 1996. Wrocław. s.1.
 • Bocheńska T., Marszałek H., Staśko S., Hard rocks of Sudety Mts. as a groundwater collector and its vulnerability. Mat.konf. II Workshop on Hard Rock Hydrogeology of the Bohemian Massif – Borowice 18-20 wrzesnia 1996. Wrocław. s.5.
 • Bocheńska T., Marszałek H., Wąsik M., Elementy hydrogeologii krasu wojcieszowskiego. Mat. Konf. „Problemy hydrogeologiczne SW Polski”. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław, s.147-156, ryc.5, tab.3, bibl.3.
 • Bocheńska T., Marszałek H., Wąsik M., 1996 – Karst water in the Wojcieszów Limestones (Kaczawskie Mts, SW Poland). International Conference on Karst -Fractured Aquifers – vulnerability and sustainability. Wyd. Uniw. Śląskiego, Katowice. s.11-19, ryc.3, tab.2, bibl.4.
 • Choma-Moryl K., Jasiński A., Moryl J., Simiczijew P., Zwilżanie produktów spalania i odsiarczania węgla brunatnego, na przykładzie Elektrowni Turów, przy użyciu wody technologicznej oraz związków opóźniających cementację. Pr. Nauk. Inst. Górn. Polit.Wroc. nr 79. str.377-384, tab.1.
 • Choma-Moryl K., Koszela-Marek E., The effect of freezing on some phisical properties of the Poznań clays from the Wrocław area (SW Poland). Studia Geotech. et Mechan. vol.XVIII, no 3-4, s.27-41, ryc.5, tab.3.
 • Choma-Moryl K., Moryl J., Simiczijew P., Perspektywy wykorzystania surowców ilastych z KWB Turów (cz.I), Zesz. Nauk. WSI Zielona Góra 108, s.115-135, tab.3.
 • Ciężkowski W., Kryza H., Kryza J., Marszałek H., Poprawski L., Staśko S., Field Trip Guide. Mat.konf. II Workshop on Hard Rock Hydrogeology of the Bohemian Massif – Borowice 18-20 wrzesnia 1996. Wrocław. s.29, ryc.11, fot. 4, tab.6, bibl.18.
 • Ciężkowski W., Kryza J., Oxygen and Hydrogen Isotopic Composition in Fresh Groundwater of Sudety Mts. Mat.konf. II Workshop on Hard Rock Hydrogeology of the Bohemian Massif – Borowice 18-20 wrzesnia 1996. Wrocław. s.2., ryc.1, tab.1.
 • Gurwin J., Wąsik M., Assigning parameter values for groundwater flow model in fractured media of the Ścinawka watershed. Mat.konf. II Workshop on Hard Rock Hydrogeology of the Bohemian Massif – Borowice 18-20 wrzesnia 1996. Wrocław. s.3, tab.1, bibl.7
 • Gurwin J., Wąsik M., Parametr przesączania osadów korytowych w badaniach zlewni rzeki Rudnej. Mat. Konf. „Problemy hydrogeologiczne SW Polski”. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław. s.263-270, ryc.5, tab.1, bibl.3.
 • Kryza H., Groundwater Runoff from Hard Rocks and its Anthropogenic Endangering. Mat.konf. II Workshop on Hard Rock Hydrogeology of the Bohemian Massif – Borowice 18-20 wrzesnia 1996. Wrocław. s.1.
 • Kryza H., Kryza J., Krzyśków T., Baza danych hydrogeologicznych. Parametr dla zlewni Małej Panwi i Nysy Kłodzkiej. Mat. Konfer. „Odra 1996. Problemy oczyszczania ścieków i ochrony wód w dorzeczu Odry, s.2.
 • Kryza H., Kryza J., Marszałek H., Impact of Acidification on Groundwater Chemistry in Granitic Massif of the Karkonosze Mts. Mat.konf. II Workshop on Hard Rock Hydrogeology of the Bohemian Massif – Borowice 18-20 wrzesnia 1996. Wrocław.s.3, tab.1.
 • Kryza H., Kryza J., Mądrala M., Groundwater Runoff Time Changes in selected Water Basins of Sudety Mts. – a Case Study. Mat.konf. II Workshop on Hard Rock Hydrogeology of the Bohemian Massif – Borowice 18-20 wrzesnia 1996. Wrocław. s.3, ryc.2, tab.2.
 • Kryza H., Mądrala D., Mądrala M., Retencja gruntowa w obszarach górskich na przykładzie zlewni Złotnej w Sudetach. Acta Universitatis Wratislaviensis No 1767. Prace Geologiczno-Mineralogiczne XLVIII, Wrocław, 1995, s.14, ryc.7, tab.3 (artykuł ukazał sie na początku 1996 r. z datą 1995).
 • Kryza J., Zasoby dyspozycyjne, strategia ich ujmowania oraz problemy zagrożenia i ochrony wód podziemnych zbiornika triasowego Opole-Zawadzkie. mat. Konf. „Trias Opolski”. Opole. s.1-39, ryc.11.
 • Kryza J., Critical review of analysis groundwater discharge in the Coastal Zones of the Great Lakes and Internal Seas – Cases Study in US and Poland. Working Document for the International Symposium on Groundwater Discharges to the Coastal Zone, s.39
 • Kryza J., Kryza H., Renewal Rate of Groundwater in Sudety Mts. – its Disposable and Exploited Resources. Mat.konf. II Workshop on Hard Rock Hydrogeology of the Bohemian Massif – Borowice 18-20 wrzesnia 1996. Wrocław. s.2, tab.3.
 • Marszałek H., Groundwater chemistry of fractured crystalline rocks in Kamienna watershed (Western Sudetes, SW Poland). Acta Universitatis Carolinae. Geologica 40, No 2, s.233-243.
 • Marszałek H., Hydrogeolgia górnej części zlewni Kamiennej w Sudetach Zachodnich. Acta Universitatis Wratislaviensis No 1881. Prace Geologiczno-Mineralogiczne LIV. Wrocław. ryc.42, tab.15.
 • Marszałek H., Ocena jakości wód w obszarze Karkonoskiego Parku Narodowego. Techn. Poszuk. Geol. nr 2/96, s.13-19.
 • Poprawski L., Medicinal Groundwater in Crystalline Rocks of the Sudety Mts. – a Case Study. Mat.konf. II Workshop on Hard Rock Hydrogeology of the Bohemian Massif – Borowice 18-20 wrzesnia 1996. Wrocław. s.2.
 • Poprawski L., Limisiewicz P., Mądrala M., General Characteristics od Groundwater Chemistry in Hard Rock Aquifers of the Middle Sudety Mts. Mat.konf. II Workshop on Hard Rock Hydrogeology of the Bohemian Massif – Borowice 18-20 wrzesnia 1996. Wrocław. s.2.
 • Rejman W., Kopalnie uranu w Polsce. Wiedza i Życie, 1996, nr 9.
 • Roszak W., Migracja zanieczyszczeń do wód podziemnych. Mat. XVI Szkoły Jesiennej PTBR nt.: „Czarnobyl – 10 lat później. Skutki zdrowotne, skażenie środowiska i żywności” – Zakopane 1996, Mała Poligrafia Redemptorystów, Zakopane, s. 364-390, tab.8, bibl.27.
 • Roszak W., Opady atmosferyczne jako przekaźnik oddziaływań antropogenicznych na płytkie wody podziemne. Mat. IX Ogólnopol. Konf. Nauk. pt.: „Chemizm opadów atmosferycznych, wód powierzchniowych i podziemnych”. Wyd. Uniw. Łódzkiego. Łódź. s.51.
 • Roszak W., Procesy przenikania zanieczyszcze/ń do wód na ujęciach infiltracyjnych w aluwiach dolin rzek. Mat. Międzynar. Konf. Nauk.-Techn. nt.: „Zaopatrzenie w wode miast” Preganum Press Ed. M.M. Sozański, Poznań, s.162-182, tab.8, bibl.27.
 • Staśko S., Groundwater acidification in Sudety Mountains (SW Poland). Proc. III Intern. Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe. Florida. s.1.
 • Staśko S., Hard rock groundwater system its vulnerability and sustainability. Mat.konf. II Workshop on Hard Rock Hydrogeology of the Bohemian Massif – Borowice 18-20 wrzesnia 1996. Wrocław. s.1.
 • Staśko S., Wody podziemne w skałach krystalicznych na podstawie badań wybranych obszarów Sudetów polskich. Wyd. Uniwer. Wrocł., Prace Geologiczno-Mineralogiczne LIII, Wrocław, s.86, ryc.23, tab.28.
 • Staśko S., Chrząstek J., van den Boomen R., Dutchflow – komputerowy program symulacji przepływu nieustalonego wód powierzchniowych i zmian jakości. Mat. Konf. „Woda dla rolnictwa”, NOT Piła, s.36-45, ryc.5, tab.1.
 • Staśko S., Tarka R., Hydraulic parameters of hard rock based in long-term field experiment in the Polish Sudetes. Acta Universitatis Carolinae, Geologia 40, Praha, s.167-178, tab.4.
 • Tarka R., Hydrogeological parameters of hard-rock massif’s surficial deposits. Mat.konf. II Workshop on Hard Rock Hydrogeology of the Bohemian Massif – Borowice 18-20 wrzesnia 1996. Wrocław. s.3, tab.2, bibl.2.
 • Tarka R., Obserwacje odpływu podpowierzchniowego na obszarze Masywu Śnieżnika. Mat. Konf. „Problemy hydrogeologiczne SW Polski”. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław, s. 211-217, ryc. 4.

1995

 • Bielec B., Józefko I., Poprawski L., 1995, Wody lecznicze uzdrowiska Szczawnica: Zmiany wybranych elementów reżimu hydrogeologicznego źródeł. W tomie: „Współczesne problemy hydrogeologii”, Krynica; str. 395-403, ryc.6, poz. lit. 3.
 • Bocheńska T., Fiszer J., Kalisz M.,1995, Weryfikacja prognoz dopływów do kopalń w legnicko-głogowskim obszarze miedzionośnym na podstawie badań modelowych. W tomie: „Współczesne problemy hydrogeologii”, Krynica, str. 39-46, tab.1, ryc.4, poz.lit.6.
 • Bocheńska T., Gurwin J., Wąsik M., 1995, Hydrogeologia zlewni górnej Kaczawy. Acta Universitatis Wratislaviensis, Prace Geol.-Miner. XLVII, Wrocław, str. 65, tab. 29, ryc. 21, poz. lit. 77.
 • Bocheńska T., Limisiewicz P., Poprawski L., 1995, Long-term changes in the shallow water table in a mining area: The Lubin-Glogow Copper Region, Southwestern Poland. Hydrogeology Journal Vol.3, Nr 3, 1995; str. 41-52, tab. 1, ryc. 8, poz. lit. 6.
 • Bocheńska T., Marszałek H., Poprawski L., 1995, Pozycja wód podziemnych w bilansie wodnym zlewni rzeki Oławy. Acta Universitatis Wratislaviensis, Prace Geologiczno-Mineralogiczne XLIV, Wrocław, 1995; str. 127-139, tab. 5, ryc. 4, poz. lit 16.
 • Choma-Moryl K., 1995, Wistuliańskie osady jeziorne w Jaroszowie, Przedgórze Sudeckie;wstępne wyniki i perspektywy dalszych badań. Przegląd Geologiczny nr 2, 1995; str. 6, ryc. 4, fot. 5, poz. lit. 10.
 • Choma-Moryl K., Moryl J., 1995, Charakterystyka kaolinu rezydualnego z Taczalina wraz z oceną jakościową. Górn.Odkr.t.XXXVII z.3-4, 1995; str. 15, tab. 8, poz. lit. 14.
 • Choma-Moryl K., 1995, Porowatość iłów poznańskich Polski SW na przykładzie wybranych odsłonięć. Acta Univ.Wrat., Prace Geol.-Miner. XXXII, 1995; str. 14, tab. 3, ryc. 3, fot. 4, poz.lit. 14.
 • Choma-Moryl K., 1995, The mineral and chemical composition of eemian lacustrine deposits at Zbytki, Western Poland. Folia Quater. 121-128, 1995; str. 8, tab. 2. ryc. 2, poz.lit. 3.
 • Dendewicz A., Grzegorczyk K., Kłapciński J., Krawczyk J., Kryza J., 1995, Hydrogeologiczne uwarunkowania zaopatrzenia w Wrocławia w wody podziemne. Rocznik PTG Przewodnik LXVI Zjazdu PTG, Wrocław, . str. 155-180, ryc. 10. Engl. Summary.
 • Dziedzic P., Staśko S., Schoonen M., 1995, A particle tracking study of the peconic River Watershed, Long Island, NY.Mem. Geology of Long Island and metropolitan New York. SUNY Stony Brook. pp. 31-38, fig. 5.
 • Fistek J., Staśko S., Zieliński W., 1995, Wody podziemne bloku przedsudeckiego. Annales Societas Geologorum Poloniae. Materiały Konfer.Geologia i ochrona bloku przedsudeckiego, Wrocław , str. 255-271, tab. 3, ryc. 4.
 • Gurwin J., 1995, Wodonośność utworów kenozoicznych okolic Jaworzyny Śląskiej. Acta Universitatis Wratislaviensis, Prace Geol.-Miner. XLIV, str. 12, tab. 3, ryc.4, poz.lit. 20.
 • Gurwin J., Poprawski L., Szczepiński J., Wąsik M., 1995, Regionalny model numeryczny zlewni rzeki Oławy. W tomie: „Współczesne problemy hydrogeologii”, Krynica, str. 141-153, tab. 1, ryc. 7, poz.lit. 9.
 • Józefko I., Poprawski L., 1995, Wody lecznicze uzdrowiska Szczawnica: Charakterystyka źródeł. . W tomie: „Współczesne problemy hydrogeologii”, Krynica, str. 389-393, ryc. 1, fot. 1, poz.lit. 14.
 • Kryza H., Kryza J., Limisiewicz P., Poprawski L., Staśko S., Tarka R., 1995, Warunki hydrogeologiczne w rejonie zbiornika retencyjnego „Mietków’ w dorzeczu Bystrzycy i ich zmiany pod wpływem antropopresji. Acta Universitatis Wratislaviensis, Prace Geol.-Miner. XXXV, Wrocław, str. 105, tab. 24, ryc. 30, fot. 10, poz.lit. 48.
 • Kryza H., Kryza J., Marszałek H., 1995, Hydrogeochemia środowiska wodnego Karkonoszy. W tomie: Problemy ekologiczne wysokogórskiej części Karkonoszy. Ofic.Wyd.Inst.Ekologii PAN, Dziekanów Leśny, str. 35-50, tab. 7, ryc. 7.
 • Kryza J., 1995, Wody podziemne i problemy ochrony środowiska bloku przedsudeckiego. Rocznik PTG Przewodnik LXVI Zjazdu PTG, Wrocław, str. 41-57, ryc. 4, Engl. Summary.
 • Kryza J., Krzyśków T., 1995, Aktualny stan i perspektywy stref ochronnych ujęć i głównych zbiorników wód podziemnych na obszarze RZGW Wrocław. Mat. XI Sympozjum Częstochowa, str. 56-63, tab. 3.
 • Kryza J., Staśko., 1995, Ekologiczne źródła wody pitnej i energii cieplnej wód podziemnych dla Dolnego Śląska. Mat.Sesji nt. „Rola geologii w sozologicznym zagospodarowaniu zasobów naturalnych Ziemi, Wrocław, str. 39-45.
 • Limisiewicz P., 1995, Ocena naturalnej odporności wód podziemnych na zanieczyszczenie – przykład zastosowania komputerowej techniki kartograficznej. Materiały ze zjazdu zorganizowanego z okazji „50-lecia istnienia Polskiej Geologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Sesja Naukowa w 35-lecie Stowarzyszenia Geologów Wychowanków Uniwersytetu Wrocławskiego”, Wrocław, str. 75-82, tab. 1, ryc. 2, poz.lit. 12.
 • Limisiewicz P., Mądrala M., 1995, Metoda kartograficznego odwzorowania odporności wód podziemnych na zanieczyszczenia na przykładzie dolnej części zlewni Ścinawki. W tomie: Współczesne problemy hydrogeologii, t.VII, cz.2, Wyd.”Profil”, Kraków, str. 319-327, tab. 3, ryc. 4, poz.lit. 12.
 • Poprawski L., 1995, Hydrogeologia doliny Odry między Krapkowicami a ujściem Nysy Kłodzkiej. Acta Universitatis Wratislaviensis, Prace Geol.-Miner. XLII, Wrocław, str. 81, tab. 17, ryc. 50, poz.lit. 99.
 • Poprawski L., 1995, „Zdrój”- komputerowa baza danych stacjonarnych badań hydrogeologicznych w uzdrowiskach polskich (stan wdrożenia i możliwości wykorzystania). Mat. szkoleniowe MZNiOŚ, str. 4.
 • Rinke M., 1995, Rola warunków geologicznych w prawidłowej gospodarce odpadami. Materiały ze zjazdu zorganizowanego z okazji „50-lecia istnienia Polskiej Geologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Sesja Naukowa w 35-lecie Stowarzyszenia Geologów Wychowanków Uniwersytetu Wrocławskiego”, Wrocław, str. 7, tab. 1, ryc. 1.
 • Roszak W., 1995, Zanieczyszczenia wód podziemnych rolniczej zlewni Ciemnej. Acta Univ. Wrat. No 1607, Wrocław, str. 119-135, tab. 8, ryc. 6, poz.lit. 20.
 • Staśko S., Tarka R., 1995, Przewodność hydrauliczna skał hydraulicznych bloku przedsudeckiego. Przegląd Geologiczny nr 9, str. 767-771.
 • Staśko S., Tarka R., 1995, Some example of groundwater acidification in the Polish Sudetes. Informationsberichte des Beyerischen Landesamtes für Wasserwitschaft. Zeszyt 3/95, Monachium, pp. 329-332, fig. 2, tab. 1.
 • Staśko S., Tarka R., 1995, Statystyczna analiza zmian współczynnika filtracji w utworach węglanowych triasu opolskiego. Materiały XIX Sympozjum Naukowego ”Zastosowanie metod matematycznych i informatyki w geologii”. Kraków, pp. 74-77, ryc. 1.
 • Tarka R., 1995, Optymalizacja pomiarów hydrogeologicznych w wyznaczaniu odpływu podziemnego metodą źródeł reprezentatywnych. Gospodarka wodna nr 2, str. 27-30, tab. 3, ryc. 4.
 • Tarka R., 1995, Sezonowa zmienność zasilania wód podziemnych na obszarze Masywu Śnieżnika. W tomie: Współczesne problemy hydrogeologii, t.VII, Kraków, str. 461-466, tab. 5, ryc. 1.
 • Tarka R., Tarka Z., 1995, Konspekt lekcji „Wodo… jesteś życiem”. Geografia w Szkole nr 3, Wyd.Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, str. 767-771, tab. 2, ryc. 5.

1994

 • Bocheńska T., Marszałek H., Poprawski L.; 1994: Bilansowanie zasobów wód podziemnych dla potrzeb gospodarki wodnej na przykładzie zlewni Oławy. Mat. konf. I Symp. Nauk.-Techn. pt. “Bilansowanie zasobów wodnych w dorzeczu Odry”. Zesz. Nauk. Akad. Roln. we Wrocławiu; nr 248; seria V Konferencje; str.43-53; tab.2; rys.2; Wyd. Akad. Roln.; Wrocław.
 • Bril H., Matejka G., Rinke M.; 1994: Pollutions engendree par un lixiviat de decharge d`ordures menageres: bilan hydrigue et caracterisation (Zanieczyszczenia wywoływane przez odcieki z wysypiska odpadów komunalnych, bilans wodny i charakterystyka). Environmental Technology; vol.15; str.313-322.
 • Ciężkowski W., Dendewicz A., Kryza H., Kryza J.; 1994: Problemy gospodarowania wodami podziemnymi na południowo-zachodnich pograniczach Polski. Mat. konfer. I Symp. Nauk.-Techn. pt. “Bilansowanie zasobów wodnych w dorzeczu Odry”. Zesz. Nauk. Akad. Roln. we Wrocławiu; nr 248; seria V Konferencje; str.55-59; tab.1; ryc.1. Wyd. Akad. Roln. Wrocław.
 • Dziedzic P., Kryza J., Tarka R., Wilczyński R.; 1994: Zanieczyszczenie studni gospodarskich. Aura nr 9; str.13-16; tab.2; ryc.3. Kraków.
 • Fiszer J., Kryza J.; 1994: Wpływ eksploatacji na otoczenie kopalni w aspekcie ochrony powierzchni i środowiska. Mat. Semin. “Geotechniczne i hydrogeologiczne uwarunkowania eksploatacji KWB Turów”; str.8; Karpacz.
 • Gurwin J., Szczepiński J., Wąsik M.; 1994: Opis programu MODFLOW wykorzystanego w regionalnych badaniach hydrogeologicznych. Mat. konfer. I Symp. Nauk.-Techn. pt. “Bilansowanie zasobów wodnych w dorzeczu Odry”. Zesz. Nauk. Akad. Roln. we Wrocławiu; nr 248; seria V Konferencje; str.125-134; ryc.6. Wyd. Akad. Roln.. Wrocław.
 • Kryza H., Kryza J., Marszałek H.; 1994: Zanieczyszczenie wód Karkonoszy. W: Karkonoskie Badania Ekologiczne. II Konferencja.; str.97-123; tab.1; ryc.11; Ofic. Wyd. Inst. Ekol. PAN. Dziekanów Leśny.
 • Kryza J., Mielniczyk M., Staśko S.; 1994: Budowa geologiczna i wody podziemne okolic Wrocławia. Środowisko Wrocławia.; str.31-40; tab.1; ryc.7; Informator`94. Wrocław.
 • Matejka G., Rinke M.; 1994: Stockage des dechets: problemes d`amenagement de site, de confinement des dechets et de traitement des effluents (Składowanie odpadów: problemy ze składowaniem i zagospodarowaniem miejsc, izolowanie odpadów i oczyszczanie odcieków). Filiere Traitement des Eaux et des dechets; Ecole Nationale Superieur d`Ingenieurs a Limoges; str.1-20; publikacja wewnętrzna EMSIL w Limoges.
 • Mądrala M.; 1994: Uwagi na temat weryfikacji materiałów hydrochemicznych dla potrzeb bilansu wodnogospodarczego zlewni. Mat. konfer. I Symp. Nauk.-Techn. pt. “Bilansowanie zasobów wodnych w dorzeczu Odry”. Zesz. Nauk. Akad. Roln. we Wrocławiu; nr 248; seria V Konferencje; str.193-197. Wyd. Akad. Roln.. Wrocław.
 • Roszak W.; 1994: Prognozowanie składu chemicznego wód podziemnych. W: Homo Chemicus; s-15 R-3; PTChem i SITPChem; str.1 (komunikat). Warszawa.
 • Staśko S.; 1994: Groundwater age and source areas in Polish Sudetes base on 3H, 2H and 18O data. Isotope Workshop II. International Isotope Society; Wrocław University; str.140-143; fig.1; tab.1. Wrocław.
 • Staśko S., Tarka R.; 1994: Obliczanie zasobów wód podziemnych w obszarach górskich na przykładzie badań wybranych zlewni Sudetów. Mat. konf. I Symp. Nauk.-Techn. pt.:”Bilansowanie zasobów wodnych w dorzeczu Odry”. Zesz. Nauk. Akad. Roln. we Wrocławiu; nr248; seria V Konferencje; str.279-285; tab.3; ryc.2. Wrocław.
 • Tarka R.; 1994: Optymalizacja pomiarów hydrologicznych w wyznaczaniu odpływu podziemnego metodą źródeł reprezentatywnych. Gospodarka Wodna nr 12.; str.4; tab.2; ryc.3; Warszawa.
 • Tarka R., Tarka Z.;1994: Wody podziemne – uporządkowanie niektórych pojęć. Geografia w szkole; nr 3; str.148-152; tab.2; ryc.4. Wyd. Szkolne i Pedagog. Warszawa.

1993

 • Bocheńska T., Gurwin J., 1993: Wstępna ocena zasilania i krążenia wód podziemnych w rejonie Jaworzyny Śląskiej. W tomie: Współczesne problemy hydrogeologii. Tom VI. Oficyna Wyd. SUDETY, Wrocław.
 • Bocheńska T., Limisiewicz P., Poprawski L., 1993: Analiza statystyczna zmian zwierciadła płytkich wód podziemnych w lubińsko-głogowskim obszarze miedzionośnym. W tomie: Współczesne problemy hydrogeologii. Tom VI. Oficyna Wyd. SUDETY, Wrocław.
 • Bocheńska T., Kalisz M., 1993: Depresja zwierciadła wód podziemnych a obniżenie powierzchni terenu w Lubińsko-Głogowskim Obszarze Miedziowym. W tomie: Współczesne problemy hydrogeologii. Tom VI. Oficyna Wyd. SUDETY, Wrocław.
 • Bocheńska T., Marszałek H., Poprawski L., 1993: Zasoby zwykłych wód podziemnych dorzecza górnej i środkowej Odry. „Technika Poszukiwań Geologicznych” nr 4.
 • Bocheńska T., 1993: Charakterystyka hydrogeologiczna. Regiony hydrogeologiczne. Główne piętra wodonośne. W tomie: Gospodarka zasobami wodnymi dorzecza górnej i środkowej Odry. Wyd. RZGW, Wrocław.
 • Bocheńska T., Poprawski L., Limisiewicz P., 1993: Izmienienie urownia gruntowych wod w odnom iz rajonow gornodobywajuszczej promyszlennosti na jugozapadie Polszi. Materiały Międzynarodowego Sympozjum Naukowego „Ekołogiczeskaja gidrogeołogia stran Bałtijskowo Moria” – Ekobałt, St. Petersburg (Rosja).
 • Bril H., Matejka M., Rinke M., 1993: Lixiviat de la decharge dr Crezin – la composition de la matiere organique. „Science de l’eau” nr 12.
 • Ciężkowski W., Marszałek H., Solecki A., 1993: Radon w wodach podziemnych i w powietrzu glebowym obszaru granitu karkonoskiego. Materiały Sesji Naukowej „Geoekologiczne Problemy Karkonoszy”. Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Ciężkowski W., Kryza J., 1993: Skład izotopowy karkonoskich wód podziemnych. Materiały Sesji Naukowej „Geoekologiczne Problemy Karkonoszy”. Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Ciężkowski W., Poprawski L., Limisiewicz P., Kucharski M., 1993: Butelkowane wody mineralne Polski. Wyd. HYDROGEO, Wrocław.
 • Gierwelaniec J., Koszela J., Kryza J., 1993: Skład chemiczny wód podziemnych rejonu kopalni „Bogdanka” (LZW) jako wynik zanieczyszczenia czy mieszania się wód różnych poziomów. W tomie: Współczesne problemy hydrogeologii. Tom VI. Oficyna Wyd. SUDETY, Wrocław.
 • Gurwin J., Limisiewicz P., Poprawski L., 1993: Mapa komputerowa – narzędzie w gospodarce wodnej. W tomie: Współczesne problemy hydrogeologii. Tom VI. Oficyna Wyd. SUDETY, Wrocław.
 • Jakuceni S. P., Voronov A. N., Jakuceni P. P., Kryza J., 1993: Ekotoksykologiczna ocena wód podziemnych wybranych rejonów SW Polski. Materiały X Sympozjum „Biologia i monitoring wód podziemnych”, Częstochowa 1993.
 • Knatko W. M., Koszela J., Kryza J., 1993: Clay minerals. Artifical lithogenesis and environmental protection. Materiały IV Krajowej Konferencji nt. „Minerały i surowce ilaste”, Wrocław 1993.
 • Kozłova E. V., Voronov A. N., Kryza J., 1993: The experience of ecohydrological mapping of ground water flow in St. Petersburg region. Internationl Scient. Seminar. Ecological Hydrogeology of Baltic Area. Abstract of Reparts. St. Petersburg.
 • Kryza H., Kryza J., Marszałek H., 1993: Środowisko występowania i skład chemiczny wód masywu Karkonoszy. W tomie: Karkonoskie Badania Ekologiczne. Oficyna Wydawnicza Instytutu Ekologii, Dziekanów Leśny.
 • Kryza J., 1993: Method of hydrogeological mapping. Internationl Scient. Seminar. Ecological Hydrogeology of Baltic Area. Abstract of Reparts. St. Petersburg.
 • Kryza J., Strzelecki T., Żak S., 1993: Numerical Maps in Hydrogeology. Internationl Scient. Seminar. Ecological Hydrogeology of Baltic Area. Abstract of Reparts. St. Petersburg.
 • Limisiewicz P., Poprawski L., 1993: „Zdrój” – komputerowa baza danych hydrogeologicznych dla celów uzdrowiskowych: założenia, struktura i możliwości wykorzystania. W tomie: Współczesne problemy hydrogeologii. Tom VI. Oficyna Wyd. SUDETY, Wrocław.
 • Marszałek H., 1993: Wody mineralne. W tomie: Gospodarka Zasobami Wodnymi Dorzecza Górnej i Środkowej Odry. Wyd. RZGW, Wrocław.
 • Mądrala M., Roszak W., 1993: Hydrogeochemia wód dołowych kopalni miedzi „Konrad” w Iwinach koło Bolesławca. W tomie: Współczesne problemy hydrogeologii. Tom VI. Oficyna Wyd. SUDETY, Wrocław.
 • Poprawski L., 1993: Założenia do projektu regionalnego monitoringu wód podziemnych w dorzeczu górnej i środkowej Odry. W tomie: Współczesne problemy hydrogeologii. Tom VI. Oficyna Wyd. SUDETY, Wrocław.
 • Poprawski L., 1993: Koncepcja ochrony zasobów wód podziemnych. W tomie: Gospodarka Zasobami Wodnymi Dorzecza Górnej i Środkowej Odry. Wyd. RZGW, Wrocław.
 • Poprawski L., 1993: Monitoring wód podziemnych. W tomie: Gospodarka Zasobami Wodnymi Dorzecza Górnej i Środkowej Odry. Wyd. RZGW, Wrocław.
 • Poprawski L., Bocheńska T., Marszałek H., Limisiewicz P., 1993: Resursy podziemnych wod wierchniewo i średniewo basiejna rjeki Odry. Materiały Międzynarodowego Sympozjum Naukowego „Ekołogiczeskaja gidrogeołogia stran Bałtijskowo Moria” – Ekobałt, St. Petersburg (Rosja).
 • Poprawski L., Chrząstek J., Krzyśków T., 1993: Wykorzystanie zasobów wód podziemnych. W tomie: Gospodarka Zasobami Wodnymi Dorzecza Górnej i Środkowej Odry. Wyd. RZGW, Wrocław.
 • Poprawski L., Krzyśków T., 1993: Monitoring wód podziemnych. W tomie: Środowisko przyrodnicze województwa wrocławskiego – informator 1992 r. Wrocław.
 • Poprawski L., Krzyśków T., Limisiewicz P., 1993: Zasoby wód podziemnych województwa wrocławskiego. W tomie: Środowisko przyrodnicze województwa wrocławskiego – informator 1992 r. Wrocław.
 • Poprawski L., Limisiewicz P., 1993: Zasoby wód podziemnych. W tomie: Gospodarka Zasobami Wodnymi Dorzecza Górnej i Środkowej Odry. Wyd. RZGW, Wrocław.
 • Rinke M., 1993: Wysypisko odpadów komunalnych w Crezin (Francja). Biuletyn „Budownictwo i gospodarka miejska” nr 4.
 • Roszak W., 1993: Wpływ antropopresji na wody podziemne. W tomie: Współczesne problemy hydrogeologii. Tom VI. Oficyna Wyd. SUDETY, Wrocław.
 • Roszak W., 1993: Transport zanieczyszczeń z intensywnie nawożonych gruntów rolnych. Materiały VI Konferencji Naukowej „Chemizm opadów atmosferycznych, wód podziemnych i powierzchniowych”, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Staśko S., 1993: Long Island ground water: its quality and endangerment. The Kościuszko Foundation Newsletter. Vol. XLIV, No 1, New York.
 • Staśko S., 1993: Pojemność wodna skał krystalicznych w wybranych jednostkach górskich obszarów Sudetów. W tomie: Współczesne problemy hydrogeologii. Tom VI. Oficyna Wyd. SUDETY, Wrocław.
 • Staśko S., Fthenakis V. M., 1993: Software review. MMSOIL, Version 2.2. Risk Analysis, Vol. 13, No 5, Londyn.
 • Staśko S., Schoonen M., 1993: Groundwater Flow Model of the Poconic River Watershed, Long Island. Trans. Americ. Geoph. Union Vol. 74, No 16, Washington.
 • Staśko S., Tarka R., 1993: Wstępne wyniki badań zasilania wód podziemnych w obszarach górskich Sudetów. W tomie: Współczesne problemy hydrogeologii. Tom VI. Oficyna Wyd. SUDETY, Wrocław.
 • Szczepiński J., 1993: Dyspersja hydrodynamiczna w rejonie regionalnego ogniska zanieczyszczeń. Technika Poszukiwań Geologicznych nr 4.
 • Tarka R., 1993: Charakterystyka przepływu wód w oparciu o reżim źródeł w skałach krystalicznych masywu Śnieżnika. W tomie: Współczesne problemy hydrogeologii. Tom VI. Oficyna Wyd. SUDETY, Wrocław.
 • Tarka R., 1993: Różnica w wyznaczaniu odpływu podziemnego metodą źródeł reprezentatywnych a metodą ścięcia fali wezbraniowej. W tomie: Współczesne problemy hydrogeologii. Tom VI. Oficyna Wyd. SUDETY, Wrocław.
 • Voronov A. N., Kryza J., 1993: The task of ecological hydrogeology in the sphere of study of grounwater flow contamination and the forecast of the pollution results. Internationl Scient. Seminar. Ecological Hydrogeology of Baltic Area. Abstract of Reparts. St. Petersburg.

1992

 • Bocheńska T., 1992: Wpływ odwadniania lubińsko-głogowskich kopalń rud miedzi na warunki hydrogeologiczne rejonu. W tomie: Aktualne zadania ochrony jakości wód podziemnych. Wyd. Uniwersytetu St. Petersburskiego.
 • Bocheńska T., Zaleska M., 1992: lej depresyjny kopalń rud miedzi w lubińsko-głogowskim obszarze miedzionośnym – stan 1991 r. W tomie: problemy hydrogeologiczne południowo-zachodniej Polski. Wyd. Oficyna SUDETY, Wrocław.
 • Bocheńska T., Lubczyński M., Marszałek H, 1992: Badania struktur hydrogeologicznych w obszarze sudeckim (na wybranych przykładach). W tomie: W służbie geologii polskiej. Wyd. AGH – Kraków.
 • Bocheńska T., Limisiewicz P., Poprawski L., 1992: Elementy bilansu hydrogeologicznego w rejonie Wzgórz Dalkowskich. „Technika Poszukiwań Geologicznych” nr 5-6.
 • Kryza H., Tarka R., 1992: Wody podziemne w utworach erlanowych masywu Śnieżnika. W tomie: Problemy hydrogeologiczne południowo-zachodniej Polski. Wyd. Oficyna SUDETY, Wrocław.
 • Kryza H., Kryza J., Staśko S., 1992: Odpływ podziemny Sudetów i ich przedgórza jako podstawa oceny naturalnych zasobów wodnych i kryteria regionalizacji hydrogeologicznej. W tomie: Aktualne zadania ochrony jakości wód podziemnych. Wyd. Uniwersytetu St. petersburskiego.
 • Kryza J., Poprawski L., Staśko S., 1992: Przegląd kartograficznych metod odwzorowań w hydrogeologii ekologicznej. W tomie: Aktualne zadania ochrony jakości wód podziemnych. Wyd. Uniwersytetu St. petersburskiego.
 • Kryza J., Staśko S., Poprawski L., Woronow A. K., Kozłowa E. W., 1992: Mapa hydroekologiczna krasowo-szczelinowego zbiornika wód podziemnych triasu opolskiego. W tomie: Problemy hydrogeologiczne południowo-zachodniej Polski. Wyd. Oficyna SUDETY, Wrocław.
 • Poprawski L., Kryza J., Kryza H., Staśko S., 1992: Główne zbiorniki wód podziemnych Dolnego Śląska, jakość wód i problemy ich ochrony. W tomie: Aktualne zadania ochrony jakości wód podziemnych. Wyd. Uniwersytetu St. petersburskiego.
 • Roszak W., 1992: Przenoszenie zanieczyszczeń z ognisk punktowych do wód podziemnych. Materiały V Konferencji Naukowej nt. „Chemizm opadów atmosferycznych, wód powierzchniowych i podziemnych”. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Staśko S., 1992: Susza hydrologiczna, nadmierna eksploatacja czy brak konsekwencji. W tomie: Problemy hydrogeologiczne południowo-zachodniej Polski. Wyd. Oficyna SUDETY, Wrocław.
 • Szczepiński J., 1992: Określenie wpływu zbiornika odpadów poflotacyjnych „Żelazny Most” na poziom wód gruntowych w rejonie zapory wschodniej. „Technika Poszukiwań Geologicznych” nr 5-6.
 • Woronow A. N., Kozłowa E. W., Kryza J., Poprawski L., Staśko S., 1992: Mapa hydroekologiczna szczelinowo-krasowego zbiornika wód podziemnych Wzgórz Iżorskich w rejonie St. Petersburga. W tomie: Problemy hydrogeologiczne południowo-zachodniej Polski. Wyd. Oficyna SUDETY, Wrocław.

1991

 • Bocheńska T., 1991: Impact of deep mine dewatering on groundwater intake located in cap-rock of one deposit. Materiały IV International Mine Water Association Congress, Jugosławia, 25-30 września 1991 r., s. 230-238, rys. 3.
 • Choma-Moryl K., Moryl J., 1991: Obtoczenie i morfologia powierzchni ziarn kwarcu z utworów wodnolodowcowych rejonu Szamotuł. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań, Geografia 50.
 • Choma-Moryl K., Czerwonka J., Moryl J., 1991: Petrograficzno-mineralogiczna charakterystyka glin zwałowych okolic Szamotuł. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań, Geografia 50, s. 227-236.
 • Kleczkowski A. S., Kryza J., Paczyński B., Płochniewski Z., Poprawski L., 1991: Mapy zagrożenia i ochrony wód podziemnych – przegląd sposobów kartograficznego przedstawiania zagrożenia i ochrony wód podziemnych. Publik. CPBP, 04.10. Zesz. 56 – Ochrona wód podziemnych w Polsce – stan i kierunki badań. SGGW Warszawa, s. 109-121.
 • Kryza J., Poprawski L., Staśko S., 1991: Hydro-ecological map scale 1:50 000 explonation. Proc. An International Sympos. On Methodological Suggestion for Drawing Up Natural Environmental Potential Mapa – Envigeo, Brno, Czechosłowacja 1991, s. 98-102.
 • Kryza J., Staśko S., 1991: Wody podziemne. Informator o stanie środowiska naturalnego miasta Wrocławia. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 6, rys. 2.
 • Kryza J., Staśko S., Witczak S., Żurek A., 1991: Sposoby wyznaczania stref ochrony chemicznej dużych ujęć wód podziemnych na przykładzie ujęcia Grotowice-Utrata dla miasta Opole. Materiały Krajowej Konferencji Geologicznej „Aspekty ochrony środowiska” Kraków 1991, s. 5, rys. 2, poz. bibl. 13.
 • Roszak W., 1991: Kształtowanie się składu chemicznego płytkich wód podziemnych w pradolinie Odry w rejonie Wrocławia. Acta Universitatis Wratislaviensis No 1981, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 1-174.
 • Roszak W., 1991: Migracja metali śladowych do wód podziemnych na ujęciu filtracyjnych. Materiały V Ogólnopolskiego Sympozjum „Współczesne problemy hydrogeologii”, Warszawa 1991, Wyd. SGGW-AR Warszawa, s. 9, rys. 2, tab. 2, poz. bibl. 11.
 • Roszak W., 1991: Oddziaływanie hutnictwa i energetyki na płytkie wody podziemne . Materiały 62 Zjazdu PTG, Poznań 1991, s. 1.
 • Roszak W., 1991: Oddziaływanie hutnictwa i energetyki na płytkie wody podziemne na przykładzie huty żelazo-chromu i elektrociepłowni. Materiały Krajowej Konferencji nt. „Geologiczne aspekty ochrony środowiska”, Kraków 21-23.10.1991, Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, s. 1.
 • Roszak W., 1991: Sorpcja a migracja metali w wodach podziemnych. Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, nr 1367, s. 35-43, rys. 2, tab. 2, poz. bibl. 8.
 • Woronow A. N., Kozłowa E. W., Kryza J., Poprawski L., 1991: Niektóre zasady ekologiczno-hydrogeologicznego kartowania i ekologiczno-ekonomicznych ocen stanu wód podziemnych. Materiały Wszechzwiązkowego XIII Sympozjum, Irkuck – Tomak, Rosja, s. 1 (j. ros.).

1990

 • Bocheńska T., 1990: Działalność i rozwój Zakładu Hydrogeologii w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Acta Universitatis Wratislaviensis No 1305, Prace Geologiczno-Mineralogiczne XXIV, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 16.
 • Choma-Moryl K., 1990: Budowa mikrostrukturalna iłów poznańskich południowej części Ziemi Lubuskiej. Acta Universitatis Wratislaviensis No 1176, Prace Geologiczno-Mineralogiczne XVIII, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 24, tab. 3, rys. 1, plansz 7, poz. bibl. 16.
 • Choma-Moryl K., Moryl J., 1990: Właściwości geologiczno-inżynierskie iłów poznańskich na obszarze Polski południowo-zachodniej. Acta Universitatis Wratislaviensis No 1305, Prace Geologiczno-Mineralogiczne XXIV, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 12, rys. 2, tab. 1, poz. bibl. 12.
 • Kowalski S., 1990: Środowisko przyrodnicze występowania wód podziemnych w regionie sudeckim. Acta Universitatis Wratislaviensis No 1305, Prace Geologiczno-Mineralogiczne XXIV, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 19.
 • Kryza J., 1990: Problemy ochrony wód podziemnych w badaniach Zakładu Hydrogeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Acta Universitatis Wratislaviensis No 1305, Prace Geologiczno-Mineralogiczne XXIV, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 10.
 • Kryza J. i in., 1990: Mapa obszarów głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) w Polsce wymagających szczególnej ochrony. Publikacja Podprogramu CPBP 04.10.09 pod red. A. S. Kleczkowskiego, Kraków, s. 37, tab. 19, map 4, przekrojów 10.
 • Kryza J., Staśko S., Poprawski L., 1990: Hydroecological map – Exploitation. Scale 1:50 000. Proc. of Intern. Symp. on Methodol. Suggestions For Drawing up Natural Environ. Potential Maps. – ENVIGEO, Brno, s. 5.
 • Roszak W., 1990: Sorpcja a proces migracji metali ciężkich. Materiały Konferencji Naukowej nt. „Migracja zanieczyszczeń chemicznych w wodach podziemnych i gruntach”, Kraków 1990, s. 1.
 • Teisseyre A. K., 1990: Aeolian processes on Turawskie Lake (Silesia Lowland). Abstract. Międzynarodowe Sympozjum „Late Vistulian and Holocene aeolian phenomena in central and northern Europe”, Wyd. UAM, Poznań.
 • Teisseyre A. K., 1990: Dynamika sudeckich rzek żwirodennych w zimnej połowie roku. Acta Universitatis Wratislaviensis No 1056, Prace Instytutu Geograficznego IV, Seria A, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 119 – 144.
 • Teisseyre A. K., 1990: Mixed-pattern, coexistent multichannel river system of the upper Bóbr (Central Sudetes, SW Poland). A field experiment and geological data. Geologia Sudetica, Vol. 25 (1-2), s. 149-154.
 • Teisseyre A. K., 1990: Prace Instytutu Geograficznego, Seria A – Geografia Fizyczna IV – tom poświęcony prof. dr hab. Alfredowi Jahnowi w 75 rocznicę urodzin. Redaktor tomu. Acta Universitatis Wratislaviensis No 1056, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 1-218.
 • Teisseyre A. K., 1990: Soil sand: its origin, transportation and part played in the construction of mud-supported floodplains in a humid, temperate climate. Geologia Sudetica, Vol 24 (1-2), s. 285-292.
 • Teisseyre A. K., Aleksandrowicz S. W., 1990: Profil mad holoceńskich w dolinie Odry koło Białego Kościoła. Sprawozdanie Oddziału Krakowskiego PAN, Kraków, s. 167-168.
 • Teisseyre A. K., Dziedzic K., 1990: The hercynian molasse and younger deposits in the Intra-Sudetic Depression, SW Poland. N. Jb. Geol. Paläont. Abh., 179, 2/3, Stuttgart, s. 285-305.

1989

 • Bocheńska T., 1989: Regionalne znaczenie prognoz hydrogeologicznych dla potrzeb górnictwa. W tomie: Problemy hydrogeologiczne południowo-zachodniej Polski, Prace Naukowe Instytutu Geotechniki Politechniki Wrocławskiej nr 58, Seria: Konferencje nr 29, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, s. 171-176.
 • Bocheńska T., Kowalski S., Sarga K., Slepicka F., 1989: Propozycje metod badawczych odpływu podziemnego w synklinorium śródsudeckim. W tomie: Problemy hydrogeologiczne południowo-zachodniej Polski, Prace Naukowe Instytutu Geotechniki Politechniki Wrocławskiej nr 58, Seria: Konferencje nr 29, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, s. 177-181.
 • Bocheńska T., Lubczyński M., Szczepiński J., 1989: Kilka uwag o możliwościach odnawiania wód podziemnych w rejonie Świdnicy. W tomie: Problemy hydrogeologiczne południowo-zachodniej Polski, Prace Naukowe Instytutu Geotechniki Politechniki Wrocławskiej nr 58, Seria: Konferencje nr 29, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, s. 19-24.
 • Ciężkowski W., Grabczak J., Kryza J., Poprawski L., Witczak S., Zuber A., 1989: Izotopowe badania wieku i cyrkulacji wód monokliny i depresji opolskiej. W tomie: Problemy hydrogeologiczne południowo-zachodniej Polski, Prace Naukowe Instytutu Geotechniki Politechniki Wrocławskiej nr 58, Seria: Konferencje nr 29, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, s. 409-418.
 • Ciężkowski W., Kryza J., 1989: Deuter i tlen – 18 w zwykłych wodach podziemnych Sudetów. W tomie: Problemy hydrogeologiczne południowo-zachodniej Polski, Prace Naukowe Instytutu Geotechniki Politechniki Wrocławskiej nr 58, Seria: Konferencje nr 29, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, s. 183-188.
 • Ciężkowski W., Kryza J., Kryza H., Marszałek H., 1989: Wybrane problemy hydrogeologii krystaliniku Zachodnich Karkonoszy i Gór Izerskich. W tomie: Problemy hydrogeologiczne południowo-zachodniej Polski, Prace Naukowe Instytutu Geotechniki Politechniki Wrocławskiej nr 58, Seria: Konferencje nr 29, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • Ciężkowski W., Kryza J., Poprawski L., 1989: Czy prawo palcem na wodzie pisane? – ochrona wód podziemnych. Aura nr 4, s. 27-28.
 • Ciężkowski W., Kryza J., Poprawski L., Roszak W., 1989: Pochodzenie i wiek wód rejonu ujęć wodociągowych Wrocławia w świetle wstępnych badań izotopowych tlenu i wodoru. Materiały Konferencji nt. „Alternatywne źródła zaopatrzenia Wrocławia w wodę”, Wrocław, s. 101-106.
 • Kowalski S., 1989: Regionalne prawidłowości i kryteria geologiczno-strukturalne przepływu oraz dróg krążenia wód podziemnych w skałach Sudetów i ich przedpola. W tomie: Problemy hydrogeologiczne południowo-zachodniej Polski, Prace Naukowe Instytutu Geotechniki Politechniki Wrocławskiej nr 58, Seria: Konferencje nr 29, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, s. 53-59.
 • Kowalski S., 1989: Wpływ kształtu ziarna na właściwości filtracyjne wybranych żwirów w warunkach laboratoryjnych. W tomie: Problemy hydrogeologiczne południowo-zachodniej Polski, Prace Naukowe Instytutu Geotechniki Politechniki Wrocławskiej nr 58, Seria: Konferencje nr 29, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, s. 307-314.
 • Kowalski S., Bocheńska T., Sarga K., Slepicka F., 1989: Stan i perspektywy badań odpływu podziemnego i powierzchniowego w synklinorium śródsudeckim. Technika Poszukiwań Geologicznych nr 2, s. 47-51.
 • Kowalski S., Marszałek H., 1989: Chemizm wód Karkonoskiego Parku Narodowego. Acta Hydrobiologica polonica, Kraków.
 • Kryza H., Kryza J., Ciężkowski W., 1989: Wybrane problemy hydrogeologii krystaliniku Zachodnich Karkonoszy i Gór Izerskich. Obieg wody w zlewni i przejawy jej zanieczyszczenia. W tomie: Problemy hydrogeologiczne południowo-zachodniej Polski, Prace Naukowe Instytutu Geotechniki Politechniki Wrocławskiej nr 58, Seria: Konferencje nr 29, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, s. 515-517.
 • Kryza H., Kryza J., Limisiewicz P., 1989: Zmienność odpływów niskich obszaru sudeckiego i jej przyczyny. W tomie: Problemy hydrogeologiczne południowo-zachodniej Polski, Prace Naukowe Instytutu Geotechniki Politechniki Wrocławskiej nr 58, Seria: Konferencje nr 29, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, s. 69-71.
 • Kryza J., 1989: Propozycja wykorzystania barier hydrodynamicznych jako naturalnego czynnika aktywnej ochrony zasobów wodnych przed zanieczyszczeniem. W tomie: Problemy hydrogeologiczne południowo-zachodniej Polski, Prace Naukowe Instytutu Geotechniki Politechniki Wrocławskiej nr 58, Seria: Konferencje nr 29, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, s. 444-446.
 • Kryza J., Koszela J., Łodej M., 1989: Porównanie charakterystyk przyrodniczych i systemów eksploatacyjnych wód pitnych miasta Wrocławia i zespołu komunalnego w okręgu Ruhry. Materiały Konferencji nt. „Alternatywne źródła zaopatrzenia Wrocławia w wodę”, Wrocław, s. 155-160.
 • Kryza J., Kryza H., 1989: Wybrane problemy hydrogeologii krystaliniku Zachodnich Karkonoszy i Gór Izerskich. Charakterystyka warunków występowania i zasoby wodne zlewni granitowych. W tomie: Problemy hydrogeologiczne południowo-zachodniej Polski, Prace Naukowe Instytutu Geotechniki Politechniki Wrocławskiej nr 58, Seria: Konferencje nr 29, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, s. 513-515.
 • Kryza J., Poprawski L., 1989: Propozycja sieci monitorowania systemu ujęć wodociągowych miasta Wrocławia. Materiały Konferencji nt. „Alternatywne źródła zaopatrzenia Wrocławia w wodę”, Wrocław, s. 161-164.
 • Kryza J., Poprawski L., Staśko S., 1989: Główne zbiorniki wód podziemnych w rejonie wrocławskim – koncepcja optymalnego zagospodarowania i aktywnej ochrony. Materiały Konferencji nt. „Alternatywne źródła zaopatrzenia Wrocławia w wodę”, Wrocław, s. 33-38.
 • Kryza J., Poprawski L., Staśko S., 1989: Nowe dane o wysokich zasobach wód podziemnych w utworach triasu na zachód od Odry. W tomie: Problemy hydrogeologiczne południowo-zachodniej Polski, Prace Naukowe Instytutu Geotechniki Politechniki Wrocławskiej nr 58, Seria: Konferencje nr 29, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, s. 75-81.
 • Kryza J., Różkowski A., 1989: Główne zbiorniki wód podziemnych WS Polski. Materiały VIII Sympozjum „Strategia ochrony głównych zbiorników wód podziemnych w Polsce”, Częstochowa, s. 75-79.
 • Lubczyński M., 1989: Warunki zasilania i krążenia wód podziemnych w niecce Ziębic. W tomie: Problemy hydrogeologiczne południowo-zachodniej Polski, Prace Naukowe Instytutu Geotechniki Politechniki Wrocławskiej nr 58, Seria: Konferencje nr 29, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, s. 83-90.
 • Lubczyński M., 1989: Wpływ stopnia piętrzącego w Brzegu Dolnym na wody gruntowe terenów przyległych. Technika Poszukiwań Geologicznych nr 3.
 • Lubczyński M., 1989: Wykorzystanie mikrokomputera ZX Spektrum dla oceny oddziaływania stopnia piętrzącego w Brzegu Dolnym na wody gruntowe terenów przyległych. Technika Poszukiwań Geologicznych nr 4.
 • Malinowski J., 1989: Aktualne problemy regionalnego podziełu hydrogeologicznego Polski na tle dotychczasowych poglądów. W tomie: Problemy hydrogeologiczne południowo-zachodniej Polski, Prace Naukowe Instytutu Geotechniki Politechniki Wrocławskiej nr 58, Seria: Konferencje nr 29, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, s. 91-101.
 • Malinowski J., 1989: Problemy wodonośności utworów kredowych niecki lubelsko-radomskiej w świetle dotychczasowych badań. Acta Universitatis Wratislaviensis No 1113, Prace Geologiczno-Mineralogiczne XVII, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 2210223.
 • Malinowski J., Bocheńska T., Kowalski S., 1989: Geologiczno-strukturalne i geomorfologiczne podstawy podziału hydrogeologicznego obszaru sudeckiego. Acta Universitatis Wratislaviensis No 1113, Prace Geologiczno-Mineralogiczne XVII, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 3-15.
 • Marszałek H., 1989: Hydrogeologia źródeł w zlewni Kamiennej. W tomie: Problemy hydrogeologiczne południowo-zachodniej Polski, Prace Naukowe Instytutu Geotechniki Politechniki Wrocławskiej nr 58, Seria: Konferencje nr 29, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, s. 107-114.
 • Poprawski L., 1989: O warunkach występowania wód podziemnych miasta Wrocławia. (Opracowanie artykułu niemieckiego z 1906 r.). Materiały Konferencji nt. „Alternatywne źródła zaopatrzenia Wrocławia w wodę”, Wrocław, s. 141-154.
 • Poprawski L., 1989: Przedmowa do materiałów na konferencję naukowo-techniczną „Alternatywne źródła zaopatrzenia Wrocławia w wodę”. Materiały Konferencji nt. „Alternatywne źródła zaopatrzenia Wrocławia w wodę”, Wrocław, s. 5-6.
 • Poprawski L., Kryza H., Kryza J., 1989: Hydrogeologiczne uwarunkowania identyfikacji oddziaływania na wody podziemne procesu składowania odpadów komunalnych. Materiały IV Kongresu nt. „Oczyszczanie miast”, Szczecin, s. 180-194.
 • Roszak W., 1989: Migracja kadmu w czwartorzędowym poziomie wodonośnym w pradolinie Odry we Wrocławiu. W tomie: Problemy hydrogeologiczne południowo-zachodniej Polski, Prace Naukowe Instytutu Geotechniki Politechniki Wrocławskiej nr 58, Seria: Konferencje nr 29, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, s. 473-478.
 • Roszak W., 1989: Migration of heavy metals from a smelter and power plant. VII Intern. Confer. „Chemistry for Protection of the Environment”, Lublin.
 • Roszak W., 1989: Procesy chemiczne w wodach podziemnych na ujęciu infiltracyjnym. Materiały Konferencji nt. „Alternatywne źródła zaopatrzenia Wrocławia w wodę”, Wrocław, s. 83-94.
 • Staśko S., 1989: Zasięg oddziaływania ujęć wód podziemnych w utworach szczelinowo-krasowych. W tomie: Wody szczelinowo-krasowe i problemy ich ochrony, Wyd. SGGW AR, Warszawa.
 • Szczepiński J., Roszak W., 1989: Skład chemiczny wód podziemnych w ujściowej części zlewni rzeki Widawy. Technika Poszukiwań Geologicznych nr 1, s. 41-45.
 • Teisseyre A. K., 1989: Deposition of present-day wet alluvial (with examples from the Sudetes). Z. geol. Wiss., vol. 17, Berlin, s. 291-299.
 • Zuber A., Ciężkowski W., Grabczak J., Kryza J., 1989: Pochodzenie wód termalnych Cieplic Śląskich Zdroju a ich anomalny skład izotopowy i termiczny. W tomie: Problemy hydrogeologiczne południowo-zachodniej Polski, Prace Naukowe Instytutu Geotechniki Politechniki Wrocławskiej nr 58, Seria: Konferencje nr 29, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, s. 389-400.

1988

 • Bocheńska T., 1988: Kształtowanie się warunków hydrodynamicznych w lubińsko-głogowskim obszarze miedzionośnym pod wpływem odwadniania kopalń. Acta Universitatis Wratislaviensis, Prace Geologiczno-Mineralogiczne XIV, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 1-148.
 • Bocheńska T., 1988: Warunki hydrodynamiczne podwęglowego poziomu wodonośnego w utworach trzeciorzędu legincko-głogowskiego obszaru miedzionośnego. Acta Universitatis Wratislaviensis, Prace Geologiczno-Mineralogiczne XI/2, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 127-141.
 • Bocheńska T., 1988: Wspomnienie o profesorze Januszu Bieniewskim (1931-1984). Acta Universitatis Wratislaviensis, Prace Geologiczno-Mineralogiczne XI/1, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 157-159.
 • Bocheńska T., Fiszer J., 1988: Computer simulation of drainage process of deep underground mines. Geomathematics and Geostatics Analysis to Space and Time Dependent Data, in Sci. de la Terre, Nancy, s. 133-143.
 • Choma-Moryl K., 1988: Zmienność własności fizycznych iłów poznańskich okolic Wrocławia na tle ich genezy i litostratygrafii. Geologia Sudetica vol. 23, nr 1, s. 1-74.
 • Jahn A., Łoboda J., Sachanbiński M., Teisseyre A. K., 1988: Osiągnięcia nauk o Ziemii w czterdziestoleciu Uniwersytetu Wrocławskiego. W tomie: Uniwersytet Wrocławski – 40 lat w służbie nauki, kultury, gospodarki. Acta Universitatis Wratislaviensis No 991, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 105-126.
 • Kowalski S., 1988: Charakterystyka hydrogeologiczna wypływów wód podziemnych w wyrobisku Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów”. Acta Universitatis Wratislaviensis No 964, Prace Geologiczno-Mineralogiczne XI/2, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 41-65.
 • Kowalski S., Kryza J., 1988: Wspomnienie o Michale Różyckim – hydrogeologu i wychowawcy. Acta Universitatis Wratislaviensis No 964, Prace Geologiczno-Mineralogiczne XII, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 1-6.
 • Kryza H., 1988: Formowanie się odpływu podziemnego w zlewniach górskich masywu Śnieżnika. Acta Universitatis Wratislaviensis No 964, Prace Geologiczno-Mineralogiczne XI/2, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Kryza H., Kryza J., 1988: Hydrogeologiczne warunki występowania naturalnych wypływów wód podziemnych w masywie granitowym rejonu Jakuszyc na przykładzie zlewni Kamiennej. Acta Universitatis Wratislaviensis No 964, Prace Geologiczno-Mineralogiczne XI/2, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 99-125.
 • Kryza J., 1988: Mapa obszarów głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) w Polsce wymagających szczególnej ochrony, 1:500 000 (red. Kleczkowski A. S.). Wyd. IFGJ AGH Kraków, s. 1-136.
 • Kryza J., 1988: Zasoby wód podziemnych Sudetów na tle odpływu podziemnego. Acta Universitatis Wratislaviensis No 964, Prace Geologiczno-Mineralogiczne XI/2, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 25-37.
 • Kryza J., Kryza H., Poprawski L., 1988: Change of hydrogeological conditions in rural settlements areas: an example from SW Poland. Proc. UNESCO Intern. Symp. „Urban-Water”, Duisburg.
 • Malinowski J., 1988: Hydrogeologia odpływu podziemnego Roztocza Zachodniego. Acta Universitatis Wratislaviensis No 964, Prace Geologiczno-Mineralogiczne XI/2, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 7-24.
 • Malinowski J., Bocheńska T., Kowalski S., 1988: Geologiczno-strukturalne i geomorfologiczne podstawy podziału hydrogeologicznego obszaru sudeckiego. Acta Universitatis Wratislaviensis No 1004, Prace Geologiczno-Mineralogiczne XII, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 4-15.
 • Marszałek H., 1988: Charakterystyka hydrogeologiczna zlewni Lubiechowskiej Wody koło Wałbrzycha. Acta Universitatis Wratislaviensis No 964, Prace Geologiczno-Mineralogiczne XI/2, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Poprawski L., 1988: Kartografia a ochrona wód podziemnych. Aura nr 4, s. 22-23.
 • Poprawski L., Borysow M., 1988: Warunki hydrogeologiczne obszaru górnej części zlewni Uherki. Acta Universitatis Wratislaviensis No 875, Prace Geologiczno-Mineralogiczne XI/1, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 79-96.
 • Roszak W., 1988: Effect of agriculture on chemical composition of shallow underground water. Environ. Protect. Eng., Wrocław, s. 57-68.
 • Roszak W., 1988: Procesy geochemiczne na ujęciu infiltracyjnym w sąsiedztwie przemysłowych źródeł zanieczyszczeń. Materiały IV Ogólnopolskiego Sympozjum nt. „Aktualne problemy hydrogeologii”, cz. II, Gdańsk, s. 147-156.
 • Roszak W., 1988: Zastosowanie rachunku błędu w badaniach hydrochemicznych. Acta Universitatis Wratislaviensis No 964, Prace Geologiczno-Mineralogiczne XI/2, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 124-142.
 • Staśko S., 1988: Application of the investigation of springs to estimate the hydrogeological parameters of aquifers, p. 1. Trans. American. Geophysical Union, vol. 69, nr 18, Washington.
 • Staśko S., 1988: Odpływ podziemny ze zlewni Jemielnicy w obrębie triasowych utworów szczelinowo-krasowych. Acta Universitatis Wratislaviensis No 964, Prace Geologiczno-Mineralogiczne XI/2, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Staśko S., 1988: Zastosowanie metod stereologicznych do oceny porowatości skał węglanowych. Prace naukowe Instytutu Geotechniki Politechniki Wrocławskiej nr 50/29, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • Teisseyre A. K., 1988: Mady dolin sudeckich. Cz. II: Wybrane zagadnienia metodologiczne. Geologia Sudetica vol. 23, nr 1, s. 65-101.
 • Teisseyre A. K., 1988: Mady dolin sudeckich. Cz. III: Subarealne i subakwalnie deponowane osady pozakorytowe w świetle eksperymentu terenowego (1977-79). Geologia Sudetica vol. 23, nr 2, s. 5-70.
 • Teisseyre A. K., 1988: Terminologia form i osadów rzecznych w świetle badań środowiska. Sem.: Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych. Wyd. UAM, Poznań.

1987

 • Bocheńska T., Mroczkowska B., 1987: Problematyka hydrogeologiczna Zagłębia Wałbrzyskiego. Przewodnik LVIII Zjazdu PTG, Kraków, s. 234-235.
 • Bocheńska T., Zaleska M., 1987: Wpływ odwadniania kopalń LGOM na ujęcie wód podziemnych z utworów trzeciorzędu. Materiały IV Polsko-Czechosłowackiego Sympozjum „Ochrona i zanieczyszczenie wód podziemnych”, Wrocław, s. 25-31.
 • Ciężkowski W., Kryza J., 1987: Wykorzystanie stabilnych izotopów tlenu i wodoru oraz trytu jako naturalnych znaczników wód podziemnych na przykładzie wód krasowych Sudetów. Materiały Konf. Krasu, Librec.
 • Ciężkowski W., Kryza J., Kryza H., Poprawski L., Staśko S., 1987: Wstępny model aktualnego tła hydrochemicznego strefy sudeckiej i jej przedpola. Materiały IV Polsko-Czechosłowackiego Sympozjum „Ochrona i zanieczyszczenie wód podziemnych”, Wrocław.
 • Ciężkowski W., Kryza J., Kryza H., Poprawski L., Staśko S., 1987: Zanieczyszczenie wód podziemnych Dolnego Śląska – struktura sieci obserwacyjnej, zakres prac badawczych i ich główne cele. Materiały IV Polsko-Czechosłowackiego Sympozjum „Ochrona i zanieczyszczenie wód podziemnych”, Wrocław.
 • Fistek J., Kowalski S., Mroczkowska B., Szafranek M., 1987: Niektóre wyniki badań hydrogeologicznych rowu górnej Nysy Kłodzkiej. Przewodnik LVIII Zjazdu PTG, Wyd. AGH Kraków, s. 261-265.
 • Kondratas A. R., Poprawski L., 1987: Kartowanie hydrogeologiczno-ekologiczne w organizacji ochrony wód podziemnych. Materiały IV Polsko-Czechosłowackiego Sympozjum „Ochrona i zanieczyszczenie wód podziemnych”, Wrocław, s. 175-184.
 • Kowalski S., 1987: Drenaż wody podziemnej ze stożka napływowego w obrębie zapadliska Wierzchosławic (Góry Kaczawskie). Przewodnik LVIII Zjazdu PTG, Wyd. AGH Kraków, s. 244-245.
 • Kowalski S., 1987: Drenaż wody w warunkach laboratoryjnych na przykładzie wybranych utworów kenozoicznych Sudetów i ich przedpola. Geologia Sudetica, z. 1-2, s. 1-67.
 • Kowalski S., 1987: Metoda obserwacji źródeł dla charakterystyki jednostek hydrogeologicznych na przykładzie Gór Stołowych. Przewodnik LVIII Zjazdu PTG, Wyd. AGH Kraków, s. 257-260.
 • Kowalski S., 1987: Problematyka hydrogeologiczna wschodniej części Sudetów Zachodnich. Przewodnik LVIII Zjazdu PTG, Wyd. AGH Kraków, s. 231-233.
 • Kowalski S., Szafranek M., 1987: Warunki hydrogeologiczne niecki krzeszowskiej wraz z górskim obramowaniem. Przewodnik LVIII Zjazdu PTG, Wyd. AGH Kraków, s. 240-243.
 • Kryza H., Kryza J., 1987: Wpływ czynników naturalnych na zasobność i skład chemiczny wód podziemnych w Sudetach – przykład analizy. Materiały IV Polsko-Czechosłowackiego Sympozjum „Ochrona i zanieczyszczenie wód podziemnych”, Wrocław.
 • Kryza H., Kryza J., Poprawski L., 1987: Kłodzko – rola doliny kopalnej Nysy Kłodzkiej w obiegu wody w masywie skalnym Kotliny Kłodzkiej. Materiały IV Polsko-Czechosłowackiego Sympozjum „Ochrona i zanieczyszczenie wód podziemnych”, Wrocław.
 • Kryza H., Kryza J., Poprawski L., Staśko S., 1987: Mietków – geograficzne i antropogeniczne zmiany składu wód podziemnych w zlewni Bystrzycy. Materiały IV Polsko-Czechosłowackiego Sympozjum „Ochrona i zanieczyszczenie wód podziemnych”, Wrocław.
 • Kryza J., 1987: Osady peryglacjalne kopalnej doliny Małej Panwi koło Opola. W tomie: Problemy młodszego neogenu i eoplejstocenu w Polsce. Wyd. Ossolineum, Wrocław, s. 131-136.
 • Kryza J., Kryza H., Poprawski L., 1987: Wpływ górnictwa odkrywkowego na wody podziemne na przykładzie wyrobisk województwa legnickiego. Materiały Konferencji „Ochrona i wykorzystanie wód podziemnych środkowego Nadodrza”, Zielona Góra, s. 95-115.
 • Kryza J., Poprawski L., 1987: Hydrochemical deformation at different occurences and endangering of ground water in Lower Silesia, SW Poland. International Confer. on the Vulnerability of Soil Groundwater to Pollutants VSGP-87.
 • Kryza J., Poprawski L., 1987: Próba rekonstrukcji plejstoceńskiego systemu dolin kopalnych w południowo-zachodniej Polsce. W tomie: Problemy młodszego neogenu i eoplejstocenu w Polsce. Wyd. Ossolineum, Wrocław, s. 137-145.
 • Kryza J., Staśko S., 1987: Zmiany hydrochemiczne wokół wyrobisk żwiru na przykładzie Spalonej i Rokitek w woj. legnickim. Materiały IV Polsko-Czechosłowackiego Sympozjum „Ochrona i zanieczyszczenie wód podziemnych”, Wrocław.
 • Malinowski J., Binkowski B., Bocheńska T., Kowalski S., 1987: Rozpoznanie hydrogeologiczne wód zwykłych w Sudetach i problemy dalszych badań. Przegląd Geologiczny nr 6, s. 316-320.
 • Poprawski L., 1987: Dolina Odry pomiędzy Krapkowicami i ujściem Nysy Kłodzkiej. W tomie: Problemy młodszego neogenu i eoplejstocenu w Polsce. Wyd. Ossolineum, Wrocław, s. 165-178.
 • Poprawski L., Kryza J., 1987: Relationship between the method of water sampling in test wells and the results of determination of main hydrochemical constituents. Proc. UNESCO Internat. Symp. on Ground Water monitoring and Management. Dresden.
 • Poprawski L., Kryza J., 1987: Wpływ sposobu opróbowania otworów obserwacyjnych na wyniki oznaczeń podstawowych składników hydrochemicznych. Technika Poszukiwań Geologicznych nr 3, s. 32-36.
 • Roszak W., 1987: A simple model of geochemical processes on the infiltration water intake the vivinity of industrial of pollution. Internat. Confer. Groundwater Contamination use of models in decision-making, Amsterdam.
 • Roszak W., 1987: Oddziaływanie rolnictwa na skład chemiczny płytkich wód podziemnych. Materiały IV Polsko-Czechosłowackiego Sympozjum „Ochrona i zanieczyszczenie wód podziemnych”, Wrocław, s. 317-328.
 • Roszak W., 1987: Pollution of underground water in the Odra Valley in the region of Wrocław. Environ. Protect. Eng., Wrocław, s. 60-74.
 • Roszak W., 1987: Pollution of underground water in Wrocław Region. IAH Memories, vol. XIX, part 2, s. 321-330.
 • Teisseyre A. K., 1987: Deposition on present-day wet alluvial fans (with examples from the Sudetes). Abstract. Symposium in Central Europe, Erfurt. Potsdam.

1986

 • Bednarek Z., Poprawski L., 1986: Jakie substancje toksyczne występują w wodzie? Aura nr 1, s. 15-18.
 • Bochenska T., 1986: Methods of research into the influence of flotation waste reservoirs in the under ground water environment selected problems. Materiały XIX Kongresu Międzynarodowej Asocjacji Hydrogeologów, Karlove Vary.
 • Bocheńska T., 1986: Zagadnienie łączności hydraulicznej między poziomami wodonośnymi w obszarze kopalń LGOM. Prace Naukowe Instytutu Geotechniki Politechniki Wrocławskiej Nr 49, Seria: Konferencje 21, Wrocław, s. 11-16.
 • Bocheńska T., Kowalski S., 1986: Kilka uwag o możliwości zaopatrzenia w wodę pitną na obszarze SW Gór Sowich. Prace Naukowe Instytutu Geotechniki Politechniki Wrocławskiej Nr 49, Seria: Konferencje 21, Wrocław, s. 17-21.
 • Bocheńska T., Lubczyński M., 1986: Przyczynek do metodyki badania wpływu zbiorników osadów flotacyjnych na środowisko wód podziemnych. Technika Poszukiwań Geologicznych nr 4.
 • Choma-Moryl K., 1986: Mikrostruktury iłów poznańskich okolic Wrocławia. Arch. Mineralogiczne t. XLI, z. 1, s. 193-204.
 • Ciężkowski W., Kryza H., Kryza J., 1986: Zmiany składu wód podziemnych pod wpływem zanieczyszczeń opadów – przebieg procesów w ultrasłodkich wodach krystaliniku Sudetów. Prace Naukowe Instytutu Geotechniki Politechniki Wrocławskiej Nr 49, Seria: Konferencje 21, Wrocław, s. 193-198.
 • Kowalski S., 1986: Uwagi o krążeniu wód podziemnych na obszarze Kotliny Kamiennogórskiej. Prace Naukowe Instytutu Geotechniki Politechniki Wrocławskiej Nr 49, Seria: Konferencje 21, Wrocław, s. 87-93.
 • Kowalski S., Kryza H., Kryza J., 1986: Problematyka hydrogeologiczna Sudetów. W tomie: Rozwój regionalnych badań hydrogeologicznych w Polsce. Materiały Sesji Naukowej, Wyd. AGH, Kraków, s. 341-351.
 • Marszałek H., 1986: Kilka uwag o zawodnieniu krystaliniku w zlewni Małej Kamiennej (Góry Izerskie). Prace Naukowe Instytutu Geotechniki Politechniki Wrocławskiej Nr 49, Seria: Konferencje 21, Wrocław.
 • Lubczyński M., 1986: Przyczynek do rozpoznania warunków hydrogeologicznych niecki Ziębic w świetle dotychczasowych badań. Prace Naukowe Instytutu Geotechniki Politechniki Wrocławskiej Nr 49, Seria: Konferencje 21, Wrocław.
 • Kryza H., 1986: Zróżnicowanie przestrzenne odpływu podziemnego zlewni sudeckich na przykładzie zlewni Kamiennej. Prace Naukowe Instytutu Geotechniki Politechniki Wrocławskiej Nr 49, Seria: Konferencje 21, Wrocław.
 • Kryza H., Kryza J., 1986: Odpływ podziemny i zasoby odnawialne Sudetów i ich przedpola jako kryterium regionalizacji hydrogeologicznej. Prace Naukowe Instytutu Geotechniki Politechniki Wrocławskiej Nr 49, Seria: Konferencje 21, Wrocław, s. 109-118.
 • Kryza J., Poprawski L., Kryza H., Staśko S., 1986: Typy i zakres deformacji hydrochemicznych w różnych warunkach występowania i zagrożenia wód podziemnych Dolnego Śląska. Prace Naukowe Instytutu Geotechniki Politechniki Wrocławskiej Nr 49, Seria: Konferencje 21, Wrocław, s. 219-229.
 • Kryza J., Poprawski L., Staoko S., 1986: A model for the optimum exploitation and protection of groundwater from a multi layered reservoir in SW Poland. Materiały XIX Kongresu Międzynarodowej Asocjacji Hydrogeologów, Karlove Vary.
 • Kryza J., Poprawski L., Staśko S., 1986: A scheme of agricultural and rural urbanization contamination of groundwater in the area of hydrotechnical building (an example from Lower Silesia, Poland). Materiały XIX Kongresu Międzynarodowej Asocjacji Hydrogeologów, Karlove Vary.
 • Kryza J., Poprawski L., Staśko S., 1986: Patterns of the groundwater pollution induced by agriculture and rural urbanization close to hydrotechnic construction an example from Lower Silesia, SW Poland. Materiały XIX Kongresu Międzynarodowej Asocjacji Hydrogeologów, Karlove Vary.
 • Poprawski L., 1986: Przyczynek do metodyki wyznaczania współczynnika filtracji za pomocą wzorów empirycznych na przykładzie piaszczystych osadów doliny Odry. Technika Poszukiwań Geologicznych nr 1, s. 22-23.
 • Poprawski L., Bednarek Z., 1986: Huta czy wodociągi? – konflikt we Wrocławiu. Aura nr 3, s. 26-27.
 • Roszak W., 1986: Rola migracji eolicznej metali ciężkich w zanieczyszczeniu infiltracyjnego ujęcia wód podziemnych. Prace Naukowe Instytutu Geotechniki Politechniki Wrocławskiej Nr 49, Seria: Konferencje 21, Wrocław, s. 129-136.
 • Staśko S., 1986: Uwagi o wykorzystaniu badań szczelinowatości skał węglanowych do obliczeń hydrogeologicznych. Prace Naukowe Instytutu Geotechniki Politechniki Wrocławskiej Nr 49, Seria: Konferencje 21, Wrocław.
 • Teisseyre A. K., 1986: Fluvial processes on the wet Miszkowice Fan. Part II: Sediment transport, with special reference to the August 1977 flood. Geologia Sudetica vol. 21, nr 2, s. 1-72.
 • Teisseyre A. K., 1986: Fluvial systems of southern Poland: Environmental and facies organization. Abstract. 7th Regional Meeting on Sedimentology, IAS, Kraków.
 • Teisseyre A. K., 1986: IAS – 7th European Regional Meeting Excursion Guidebook – Kraków, Poland, May 1986. Redaktor tomu + s3owo wstepne. Wyd. Ossolineum, Wroc3aw. s. 1-209.
 • Teisseyre A. K., 1986: The behaviour of riffles and pools in non-braided gravel-bed rivers. Abstract. 7th Regional Meeting on Sedimentology, IAS, Kraków, s. 178-179.

1985

 • Bocheńska T., 1985: Modelowanie rozwoju dopływów wód podziemnych do kopalń głębinowych. Technika Poszukiwań Geologicznych nr 3, s. 13-17.
 • Fiszer J., Kowalski S., 1985: Janusz Bieniewski (1931-1984). Przegląd Geologiczny nr 8, s. 479-480.
 • Kowalski S., 1985: Szkic hydrogeologiczny z objaśnieniami do szczegółowej Mapy Geologicznej Sudetów – arkusz Wałbrzych. Wyd. Geol., Warszawa.
 • Kryza J., 1985: Generacje dolin kopalnych okolic Opola. Materisły Konferencji Naukowej PAN, Wrocław, s. 96-98.
 • Kryza J., Poprawski L., 1985: Badania jakościowych zmian w środowisku wód podziemnych wywołanych działalnością rolniczą. Materiały III Ogólnopolskiego Sympozjum nt. „Aktualne problemy hydrogeologii”, Wyd. AGH Kraków, s. 431-441.
 • Kryza J., Poprawski L., 1985: Próba rekonstrukcji plejstoceńskiego systemu dolin kopalnych południowo-zachodniej Polski. Materiały Konferencji nt. „Plioceńska i eoplioceńska sieć rzeczna i związane z nią kompleksy osadów gruboklastycznych w Polsce”, Wrocław.
 • Kryza J., Poprawski L., Staśko S., 1985: Wielosezonowe zmiany tła hydrochemicznego a migracja frontu zanieczyszczeń wód podziemnych wokół składowiska odpadów stałych w Krępicach k/Wrocławia. Materiały III Ogólnopolskiego Sympozjum nt. „Aktualne problemy hydrogeologii”, Wyd. AGH Kraków, s. 347-358.
 • Poprawski L., 1985: Dolina Odry pomiędzy Krapkowicami i ujściem Nysy Kłodzkiej. Materiały Konferencji nt. „Plioceńska i eoplioceńska sieć rzeczna i związane z nią kompleksy osadów gruboklastycznych w Polsce”, Wrocław.
 • Poprawski L., 1985: Jak badać wody podziemne zagrożone przez rolnictwo. Aura nr 3, s. 25-27.
 • Poprawski L., 1985: Stanowisko – Gnojna: Współczesna i kopalna dolina Odry w rejonie Opola. Materiały Konferencji nt. „Plioceńska i eoplioceńska sieć rzeczna i związane z nią kompleksy osadów gruboklastycznych w Polsce”, Wrocław, s. 98-101.
 • Roszak W., 1985: Zanieczyszczenia czwartorzędowych wód podziemnych w dolinie rzeki Odry i zlewni rzeki Ciemnej (dopływ Prosny). Materiały III Ogólnopolskiego Sympozjum nt. „Aktualne problemy hydrogeologii”, Wyd. AGH Kraków, s. 465-477.
 • Teisseyre A. K., 1985: Charakterystyka sedymentologiczna serii Gozdnicy w rejonie Gnojnej. Materiały Konferencji nt. „Plioceńska i eoplioceńska sieć rzeczna i związane z nią kompleksy osadów gruboklastycznych w Polsce”, Wrocław, s. 89-93.
 • Teisseyre A. K., 1985: Mady dolin sudeckich – cz. I: Ogólna charakterystyka środowiskowa (na przykładzie zlewni górnego Bobru). Geologia Sudetica vol. 20 nr 1, s. 113-195.
 • Teisseyre A. K., Haydukiewicz A., Olszewski S., Porębski S., 1985: Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Sudetów 1: 25 000, arkusz Wałbrzych. Wyd. Geol., Warszawa, s. 1-80.

1984

 • Biel Z., Kryza J., Kołaczkowski M., Raczmański J., Staśko S., 1984: Aktualny stan rozpoznania zasobów i koncepcja ujęcia wody w utworach triasu dla miasta Opola. Materiały i Studia Opolskie z. 52/53, Opole, s. 194-216.
 • Bocheńska T., 1984: Izmienienie gidrodinamiki głubokich wodonosnych gorizontow za szczet diejatielnosti rudnika i niekotoryje ekologiczeskije pasliedstwia etowo procesa. Abstrakt w materiałach XXXVII Kongresu Międzynarodowego w Moskwie, vol. VIII, sekcja 16, Moskwa.
 • Bocheńska T., 1984: Prognoza dopływów wód podziemnych do kopalń głębinowych metodą modelowania numerycznego. Materiały Sympozjum nt. „Metody badania wód podziemnych, ich użytkowanie i ochrona”, Tuczno, s. 173-180.
 • Bocheńska T., 1984: Zmiany hydrodynamiczne w górotworze objętym wpływem odwadniania kopalń miedzi na monoklinie przedsudeckiej. Acta Universitatis Wratislaviensis No 529, Prace Geologiczno-Mineralogiczne IX, Wyd. Uniw. Wrocł., Wrocław, s. 211-213.
 • Bocheńska T., 1984: Zmiany warunków hydrodynamicznych w kompleksie utworów podczwartorzędowych lubińsko-głogowskiego obszaru miedzionośnego. Przegląd Geologiczny nr 1, s. 26-30.
 • Dyjor S., Kryza J., Poprawski L., 1984: Zarys ewolucji sieci rzecznej plioceńskiej i staroczwartorzędowej regionu opolskiego oraz jej hydrogeologiczne znaczenie. Materiały i Studia Opolskie z. 52/53, Opole, s. 59-87.
 • Kowalski S., 1984: Badanie procesu filtracji wody w trakcie jej drenażu z pionowej kolumny gruntu. Acta Universitatis Wratislaviensis No 529, Prace Geologiczno-Mineralogiczne IX, Wyd. Uniw. Wrocł., Wrocław, s. 149-166.
 • Kowalski S., 1984: Regresja drenażu wód podziemnych w świetle laboratoryjnych badań parametrów filtracyjnych. Technika Poszukiwań Geologicznych nr 3, s. 11-19.
 • Kowalski S., 1984: Warunki drenażu wód podziemnych na podstawie piaszczystych osadów zbiornika Turawskiego. Materiały i Studia Opolskie z. 52/53, Opole, s. 299-312.
 • Lubczyński M., 1984: Oddziaływanie wybranych ognisk zanieczyszczeń na wody gruntowe w rejonie ujęć infiltracyjnych. Technika Poszukiwań Geologicznych nr 3.
 • Kryza H., Kryza J., Poprawski L., Staśko S., 1984: Problematyka hydrogeologiczna przy lokalizacji składowisk technologicznych i nieczystości stałych w różnych jednostkach hydrogeologicznych województwa opolskiego. Materiały i Studia Opolskie z. 52/53, Opole, s. 330-341.
 • Kryza J., 1984: Geologia i wody podziemne doliny kopalnej Małej Panwi. Materiały i Studia Opolskie z. 52/53, Opole, s. 257-275.
 • Kryza J., 1984: Górnokredowy basen wodonośny w regionie opolskim. Materiały i Studia Opolskie z. 52/53, Opole, s. 218-233.
 • Kryza J., 1984: Regionalizacja hydrogeologiczna i zasoby wód podziemnych regionu opolskiego. Materiały i Studia Opolskie z. 52/53, Opole, s. 158-165
 • Kryza J., 1984: Składowanie odpadów a ochrona wód podziemnych na obszarze województwa opolskiego. Materiały i Studia Opolskie z. 52/53, Opole, s. 314-325.
 • Poprawski L., 1984: Budowa geologiczna i ewolucja doliny Odry pomiędzy Krapkowicami i ujęciem Nysy Kłodzkiej. Materiały i Studia Opolskie z. 52/53, Opole, s. 89-115.
 • Poprawski L., 1984: Wody podziemne doliny Odry i ich rola w wielopoziomowym systemie hydrogeologicznym Opolszczyzny. Materiały i Studia Opolskie z. 52/53, Opole, s. 241-252.
 • Staśko S., 1984: Charakterystyka hydrogeologiczna wybranych źródeł Śląska Opolskiego. Materiały i Studia Opolskie z. 52/53, Opole.
 • Staśko S., 1984: Wodonośność utworów permo-triasowych w rejonie Opole – Strzelce Opolskie. Materiały i Studia Opolskie z. 52/53, Opole.
 • Roszak W., 1984: Skład chemiczny wód podziemnych w rejonie Brzegu Opolskiego. Materiały i Studia Opolskie z. 52/53, Opole, s. 253-256.
 • Teisseyre A. K., 1984: Dostawa piasku do zbiornika Turawa i jego zapiaszczenie w świetle badań geologicznych i środowiskowych. Materiały i Studia Opolskie z. 52/53, Opole, s. 133-138.
 • Teisseyre A. K., 1984: Ewolucja czaszy zbiornika Turawa w świetle badań geologiczno-środowiskowych. Materiały i Studia Opolskie z. 52/53, Opole, s. 117-124.
 • Teisseyre A. K., 1984: Procesy fluwialne i rozwój koryta górnego Bobru na odcinku badawczym w Błaszkowej (1967-1982). Geologia Sudetica vol. 19 nr 1, s. 7-74.
 • Teisseyre A. K., 1984: Zamulanie zbiornika Turawa i wpływ tego procesu na eksploatację jego wód. Materiały i Studia Opolskie z. 52/53, Opole, s. 125-131.
 • Teisseyre A. K., Wojciechowska I., Dumicz M., Mierzejewski M. P., Solecki A., Mastalerz M., 1984: Tektonika zachodniej części masywu granitowego Strzegom-Sobótka. Materiały Konferencji Naukowej nt. „Mineralizacja i tektonika masywu granitowego Strzegom-Sobótka”, Wyd. Uniw.Wrocł., Wrocław, s. 19-52.

1983

 • Bieniewski J., 1983: Ocena metod rozwiązywania zadań hydrogeologii złożowej. Materiały II Ogólnopolskiego Sympozjum nt. „Współczesne Problemy Hydrogeologii Regionalnej”, Wyd. Uniw. Wrocł., Wrocław, s. 382-389.
 • Biel Z., Bocheńska T., 1983: Rozpoznanie hydrogeologiczne obszaru przedsudeckiego. Materiały II Ogólnopolskiego Sympozjum nt. „Współczesne Problemy Hydrogeologii Regionalnej”, Wyd. Uniw. Wrocł., Wrocław, s. 21-29.
 • Bocheńska T., 1983: Warunki hydrogeologiczne poziomu wodonośnego cechsztyńskich węglanów W-1 w lubińsko-głogowskim obszarze miedzionośnym. Materiały II Ogólnopolskiego Sympozjum nt. „Współczesne Problemy Hydrogeologii Regionalnej”, Wyd. Uniw. Wrocł., Wrocław, s. 126-134.
 • Bocheńska T., Fiszer J., 1983: Określenie współczynnika filtracji cechsztyńskich węglanów W-1 na drodze modelowania cyfrowego z wykorzystaniem metody elementów skończonych. Technika Poszukiwań Geologicznych nr 6, s. 22-28.
 • Bocheńska T., Kalisz M., 1983: Zawodnienie kopalń miedzi na monoklinie przedsudeckiej. Materiały II Ogólnopolskiego Sympozjum nt. „Współczesne Problemy Hydrogeologii Regionalnej”, Wyd. Uniw. Wrocł., Wrocław, s. 329-338.
 • Bocheńska T., Kalisz M., 1983: Zagrożenie wodne kopalń miedzi na monoklinie przedsudeckiej. Technika Poszukiwań Geologicznych nr 3, s. 21-24.
 • Choma-Moryl K., Moryl J., 1983: Budowa mikrostrukturalna iłów zaburzonych glacitektonicznie (na przykładzie odsłonięcia w cegielni „Krośnieńska” w Zielonej Górze). Materiały IV Sympozjum Glacitektoniki, Zielona Góra, s. 49-58.
 • Kowalski S., 1983: Analiza reżimu hydrogeologicznego źródeł Gór Stołowych pod kątem identyfikacji horyzontów wodonośnych. Materiały II Ogólnopolskiego Sympozjum nt. „Współczesne Problemy Hydrogeologii Regionalnej”, Wyd. Uniw. Wrocł., Wrocław, s. 50-58.
 • Kowalski S., 1983: Problematyka hydrogeologiczna Gór Stołowych. Materiały II Ogólnopolskiego Sympozjum nt. „Współczesne Problemy Hydrogeologii Regionalnej”, Wyd. Uniw. Wrocł., Wrocław, s. 42-49.
 • Kowalski S., 1983: Doc. dr hab. Michał Różycki (1909 – 1983). Acta Universitatis Wratislaviensis, Prace Geologiczno-Mineralogiczne XI, Wyd. Uniw. Wrocł., Wrocław, s. 343-344.
 • Kowalski S., 1983: Wody podziemne w skałach górnokredowych Gór Stołowych. Prace Hydrogeologiczne Instytutu Geologii, Seria Specjalna z. 15, Warszawa, s. 1-102.
 • Kryza H., 1983: Wody podziemne północnej części masywu Śnieżnika. Materiały II Ogólnopolskiego Sympozjum nt. „Współczesne Problemy Hydrogeologii Regionalnej”, Wyd. Uniw. Wrocł., Wrocław.
 • Kryza H., Kryza J., 1983: Hydrogeologiczna rola zwietrzelin granitu na przykładzie zlewni górnej Kamiennej (Karkonosze). Materiały II Ogólnopolskiego Sympozjum nt. „Współczesne Problemy Hydrogeologii Regionalnej”, Wyd. Uniw. Wrocł., Wrocław, s. 78-89.
 • Kryza J., 1983: Doliny kopalne południowo-zachodniej Polski i ich wodonośność. Materiały II Ogólnopolskiego Sympozjum nt. „Współczesne Problemy Hydrogeologii Regionalnej”, Wyd. Uniw. Wrocł., Wrocław, s. 192-200.
 • Kryza J., 1983: Systemy wodonośne Sudetów i obecny stan ich rozpoznania. Materiały II Ogólnopolskiego Sympozjum nt. „Współczesne Problemy Hydrogeologii Regionalnej”, Wyd. Uniw. Wrocł., Wrocław, s. 4-20.
 • Kryza J., Kryza H., Kowalski S., Roszak W., Teisseyre A. K., 1983: Charakterystyka środowiska wód podziemnych i powierzchniowych zbiornika Turawa. Materiały II Ogólnopolskiego Sympozjum nt. „Współczesne Problemy Hydrogeologii Regionalnej”, Wyd. Uniw. Wrocł., Wrocław, s. 201-222.
 • Kryza J., Poprawski L., 1983: Hydrogeologiczne znaczenie doliny Odry w wielopoziomowym systemie wodonośnym w rejonie miasta Opola. Materiały II Ogólnopolskiego Sympozjum nt. „Współczesne Problemy Hydrogeologii Regionalnej”, Wyd. Uniw. Wrocł., Wrocław, s. 223-238.
 • Kryza J., Poprawski L., Staśko S., 1983: Badanie zagrożenia i problematyka ochrony wód podziemnych w rejonie wysypiska nieczystości stałych „Krępice” koło Wrocławia. Materiały V Sympozjum nt. „Problemy Zagrożenia i Ochrony Wód Podziemnych”, Częstochowa, s. 64-80.
 • Małoszewski P., Zuber A., Łączny M., Kryza J., 1983: Prognozowanie zanieczyszczeń wód podziemnych ze składowisk odpadów elektrownianych na przykładzie „Groszowic”. Arch. Ochrony Środowiska z. 1-2, s. 27-42.
 • Poprawski L., 1983: Fermy hodowlane zatruwają wody podziemne. Aura nr 4, s. 8-10.
 • Roszak W., 1983: Metale w wodach podziemnych doliny Odry w rejonie Wrocławia. Materiały Sympozjum nt. „Metody badania wód podziemnych, ich użytkowanie i ochrona”, Wyd. Geol., Warszawa, s. 186-189.
 • Roszak W., 1983: Zanieczyszczenia chemiczne wód podziemnych pradoliny rzeki Odry w okolicy Siechnic (Wrocław). Materiały II Ogólnopolskiego Sympozjum nt. „Współczesne Problemy Hydrogeologii Regionalnej”, Wyd. Uniw. Wroc3., Wroc3aw, s. 306-314.
 • Roszak W., Pekala W., 1983: Treatment of tannery efluent by irradiation. Environ Protest Eng., Wrocław, s. 105-107.
 • Staśko S., 1983: Kształtowanie się odpływu podziemnego w węglanowych utworach triasu opolskiego. Materiały II Ogólnopolskiego Sympozjum nt. „Współczesne Problemy Hydrogeologii Regionalnej”, Wyd. Uniw. Wrocł., Wrocław.
 • Teisseyre A. K., 1983: osady denne Jeziora Turawskiego w świetle badań geologicznych. Geologia Sudetica vol. 18, nr 1, s. 21-60.

1982

 • Bocheńska T., Borysow M., 1982: Zastosowanie metody modelowania elektrohydrodynamicznego do prognozy zawodnienia szybów. Technika Poszukiwań Geologicznych nr 3, s. 35-38.
 • Choma-Moryl K., 1982: Wpływ zamarzania na niektóre własności fizyczne iłów poznańskich okolic Wrocławia. Materiały sesji naukowej nt.: Badania geologiczno-inżynierskie w górnictwie, Kraków, s. 171-186.
 • Kowalski S., 1982: Wpływ genezy osadów na ich parametry hydrogeologiczne (na przykładzie osadów zbiornika Turawa). Materiały I Zjazdu Naukowego PTPNoZ, Warszawa, s. 160-166.
 • Kryza J., Kryza R., 1982: Mineralizacja agatowa w wulkanitach czerwonego spągowca w rejonie Nowego Kościoła (Góry Kaczawskie). Przegląd Geologiczny, s. 188-200.
 • Roszak W., 1982: Warunki hydrochemiczne wód zbiornika Turawa. Materiały I Zjazdu Naukowego PTPNoZ, Warszawa, s. 188-200.
 • Teisseyre A. K., 1982: Explanatory notes to the lithotectonic molasse profile of the Intra-Sudetic Basin, Polish Part. Veröff. Zentralinst. Phys. Erde AdW DDR, Potsdam, s. 267-278.
 • Teisseyre A. K., 1982: Zamulanie nizinnych zbiorników zaporowych na przykładzie zbiornika Turawa. Materiały I Zjazdu Naukowego PTPNoZ, Warszawa, s. 210-217.
 • Teysseyre A. K., Haydukiewicz A., Olszewski S., Porębski S., 1982: Szczegółowa mapa geologiczna Sudetów 1:25 000, arkusz Wałbrzych, Wyd. Geol., Warszawa.

1981

 • Bocheńska T., Gruber R., Prussak W., 1981: Prognoza dopływu wody do kopalń w warunkach ich kształtowania się pod wpływem infiltracji wody z rzeki. Technika Poszukiwań Geologicznych nr 4, s. 13-17.
 • Bocheńska T., Sieroń H., 1981: Chemizm wód czwartorzędowych synkliny grodzieckiej. Przegląd Geologiczny nr 4, s. 177-182.
 • Choma-Moryl K., Moryl J., 1981: Wpływ wilgotności pęcznienia i konsolidacji na wytrzymałość iłów illitowych. Acta Universitatis Wratislaviensis, Wyd. Uniw. Wrocł., Wrocław, s. 165-175.
 • Poprawski L., 1981: Badania zmian w środowisku wodnym wielkich ferm tuczu województwa chełmskiego. Probl. Stud. Ruchu Nauk. nr 1/53, s. 41-51.
 • Teisseyre A. K., 1981: Szczegółowa mapa geologiczna Sudetów 1:25 000, arkusz Lubawka (red. J. Don), Wyd. Geol., Warszawa.
 • Teisseyre A. K., 1981: Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Sudetów 1:25 000, arkusz Lubawka (red. J. Don), Wyd. Geol., Warszawa, s. 1-89.

1980

 • Choma-Moryl K., Moryl J., 1980: Analiza orientacji przestrzennej głównych powierzchni ścinania powstałych w trójosiowym stanie naprężeń w fałdzie pochodzenia glacitektonicznego. III Symp. Glacitektoniki – Zielona Góra 1980, s. 61-74.
 • Kowalski S, 1980: Charakterystyka hydrogeologiczna źródeł Gór Stołowych. Kwartalnik Geologiczny t. 24 nr 4, s. 885-904.
 • Łodej M., Poprawski L., Staśko S., 1980: Charakterystyka hydrogeologiczna źródeł w Tuligłowach koło Krasnegostawu. Probl. Stud. Ruchu Nauk. nr 6/52, s. 5-10.
 • Roszak W, 1980: Wytwarzanie betonów odpornych na korozję. Ochrona przed korozj1.
 • Teisseyre A. K., 1980: Fluvial processes on the wet Miszkowice Fan. Part I: Erosion and erosional landforms. Geologia Sudetica, vol. 15, nr 1, s. 67-121.

1979

 • Bocheńska T., 1979: Prognoza dopływów wód w warunkach głębokich kopalń miedzi. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Seria: Monografie 13. Wrocław.
 • Choma-Moryl K., Moryl J, 1979: Wpływ wilgotności i pęcznienia na wytrzymałość iłów kaolinitowych. Zeszyty Naukowe WSI Zielona Góra, s. 71-81.
 • Kowalski S., 1979: Litologia, struktury sedymentacyjne i tektonika utworów górnej kredy Gór Stołowych. Przewodnik Geologiczny po Sudetach. Wyd. Geol., Warszawa.
 • Różycki M., Kowalski S., 1979: Ważniejsze wystąpienia wód podziemnych na obszarze Sudetów Środkowych. Przewodnik Geologiczny po Sudetach, Wyd. Geol., Warszawa

1978

 • Bocheńska T., Bieniewski J., 1978: Dopływ wód podziemnych do kopalń rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej. Geologia Sudetica vol. XIII nr 2, s. 133-140.
 • Bieniewski J., Bocheńska T., 1978: Sprężyste odsączanie wód z górotworu w obszarze kopalń rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej. Geologia Sudetica vol. XIII nr 2, s. 143-149.
 • Kowalski S., 1978: Kilka obserwacji hydrogeologicznych na obszarze masywu Śnieżnika. Acta Universitatis Wratislaviensis No 313, Prace Geologiczno-Mineralogiczne V, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, s.343-348.
 • Kowalski S., 1978: Wstępna charakterystyka źródeł na obszarze zlewni Wilczki (Masyw Śnieżnika). Acta Universitatis Wratislaviensis No 313, Prace Geologiczno-Mineralogiczne V, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 339-341.
 • Kryza J., 1978: O geologii i wodonośności niektórych plejstoceńskich dolin kopalnych Opolszczyzny. Acta Universitatis Wratislaviensis No 313, Prace Geologiczno-Mineralogiczne V, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 3-28.
 • Szpila D., 1978: Chemizm wód podziemnych w utworach pradoliny okolic Oławy. Zagadnienia hydrologiczne, hydrogeologiczne i ochrony wód rzeki Odry. Kom. Nauk o Ziemi PAN, Wrocław, s. 201-212.
 • Zakowicz E., 1978: Chemizm wód podziemnych pięter wodonośnych czwartorzędowego i trzeciorzędowego regionu opolskiego. Acta Universitatis Wratislaviensis No 313, Prace Geologiczno-Mineralogiczne V, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.

1977

 • Bocheńska T., Szaroń H., 1977: Przyczynek do metodyki prognozowania zrzutu ładunków soli w wodach kopalnianych. Cuprum nr 4, s. 23-26.
 • Kowalski S., 1977: Atlas surowców skalnych Wałbrzyskiego Okręgu Eksploatacji Surowców Skalnych – część hydrogeologiczna. Wyd. „Poltegoru”, Wrocław.

1976

 • Bocheńska T., 1976: Przegląd metod prognozowania dopływów pod kątem ich przydatności w warunkach kopalń LGOM. Cuprum nr 2, s. 23-26.
 • Różycki M., 1976: O problematyce hydrogeologicznej Sudetów. Biuletyn Wrocławskiego Towarzyctwa Naukowego, Wrocław.
 • Różycki M., 1976: O wodach szczelinowych w krystaliniku sudeckim. Biuletyn Geologiczny, t. 21, Warszawa.
 • Różycki M., Grodzicki A., 1976: Niektóre wyniki badań nad czwartorzędem Polski południowo-zachodniej w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Biul. Kom. Nauk. o Ziemi PAN, Wrocław.
 • Różycki M., Milewicz J., 1976: Utwory kredowe Sudetów Środkowych i Zachodnich jako zbiorniki wód podziemnych. Kwartalnik Geologiczny nr 14.

1975

 • Kowalski S., 1975: Źródła poziomu kredowego w Młotach. Przewodnik XLVII Zjazdu PTG w Świdnicy. Wyd. Geol. Warszawa, s. 262-265.
 • Kowalski S., Mroczkowska B., 1975: Wody podziemne w osadach czwartorzędowych doliny górnego Bobru w Marciszowie. Przewodnik XLVII Zjazdu PTG w Świdnicy. Wyd. Geol. Warszawa, s. 288-291.
 • Kryza J., 1975: Zieleniec – źródła Bydtrzycy Dusznickiej. Przewodnik XLVII Zjazdu PTG w Świdnicy. Wyd. Geol. Warszawa, s. 2268-273.
 • Różycki M., 1975: Wody podziemne na obszarze Sudetów Środkowych. Przewodnik XLVII Zjazdu PTG w Świdnicy. Wyd. Geol. Warszawa.
 • Różycki M., Kryza J., Zakowicz E., Kowalski S., 1975: Wody podziemne rejonu sudeckiego. Biuletyn Instytutu Geologicznego, Warszawa, s. 1-138.
 • Zakowicz E., 1975: Olszany – wody podziemne w utworach trzeciorzędowych okolic Strzegomia. Przewodnik XLVII Zjazdu PTG w Świdnicy. Wyd. Geol. Warszawa, s. 283-285.

1974

 • Bocheńska T., Tomaszewski J., 1974: Przyczynek do metodyki badań hydrogeologicznych w warunkach eksploatacji na dużych głębokościach. Technika Poszukiwań Geologicznych nr 1, s. 17-23.
 • Bocheńska T., Maksymowicz A., 1974: Zarys metodyki rozpoznawania zagrożeń wodnych dla kopalni „Pomorzany”. Cuprum – czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud nr 1, s. 19-21.
 • Bocheńska T., Gruber R., 1974: Wstępne badania nad układem hydrogeologicznym ujęcia wody podziemnej. Technika Poszukiwań Geologicznych nr 2, s. 19-23.
 • Bocheńska T., Prussak W., 1974: Naturalne zagrożenia wodne w rejonie złoża „Pomorzany”. Przegląd Geologiczny nr 11, s. 529-532.
 • Bocheńska T., Prussak W., 1974: Prognozowanie dopływów wód podziemnych do poziomego wyrobiska górniczego nacinającego uskok. Cuprum nr 4, s. 31-36.
 • Różycki M., Kleczkowski A., 1974: Wody podziemne regionu opolskiego. Przewodnik XLVI Zjazdu PTG w Opolu, Wyd. Geol. Warszawa.

1973

 • Kryza J., 1973: Agaty w Górach Kaczawskich. Biuletyn Towarzystwa Miłośników Przyrody, Wałbrzych, s. 43-48.
 • Kryza J., 1973: Zasoby wód podziemnych regionu opolskiego, ich rozpoznanie, rejonizacja i kierunki dalszych poszukiwań. Materiały Konf. NOT, Opole 1973, s. 81-119.
 • Kryza J., Niśkiewicz J., 1973: O występowaniu buł porfirowych z agatami w rejonie Nowego Kościoła (Dolny Śląsk). Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, t. XLIII, Kraków, s. 391-406.
 • Różycki M., 1973: Kilka notatek o warunkach hydrogeologicznych na Morawach. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Różycki M., 1973: O współpracy ośrodków geologicznych Uniwersytetów we Wrocławiu i w Brnie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Zakowicz E., 1973: Osady cyklotemu Z1 wschodniej części synkiliny leszczyńskiej. Acta Universitatis Wratislaviensis No 192, Prace Geologiczno-Mineralogiczne III, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 43-73.

1972

 • Bocheńska T., Leśniak L., Tomaszewski J., 1972: Odwadnianie górotworu w głębokich kopalniach rud miedzi. Przegląd Geologiczny nr 3, s. 98-104.
 • Różycki M., Kolago C., Mojski E., 1972: Odrą od źródeł do Bałtyku, przewodnik geologiczno-krajoznawczy. Wyd. Geol. Warszawa.

1971

 • Bocheńska T., Leśniak L., 1971: Solne utwory naciekowe w kopalni „Polkowice”. Kwartalnik Geologiczny nr 2, s. 325-332.
 • Bocheńska T., Leśniak L., Tomaszewski J., 1971: Związek między zawodnieniem wyrobisk górniczych a cechami litologicznymi i strukturalnymi górotworu. Przegląd Geologiczny nr 6, s. 278-281.
 • Kryza J., Zakowicz E., 1971: Struktury sedymentacyjne w cechsztynie NE części niecki północnosudeckiej. Przegląd Geologiczny nr 4.
 • Różycki M., 1971: Stratygraficzno-facjalna klasyfikacja zbiorników wód podziemnych na obszarze sudeckim. Przegląd Geologiczny nr 12.

1970

 • Bocheńska T., 1970: Własności filtracyjne skał węglanowych w rejonie Lubin-Polkowice. Rudy i Metale Nieżelazne nr 3, s. 138-140.
 • Bocheńska T., Leśniak L., 1970: Rozwój zawodnienia kopalń LGOM. Rudy i Metale Nieżelazne nr 9, s. 477-480.
 • Bocheńska T., Leśniak L., Tomaszewski J., 1970: Zagrożenie wodne w kopalniach LGOM w świetle rozpoznania poziomymi robotami górniczymi. Materiały Sympozjum Naukowego Komitetu Górnictwa PAN nt. „Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa pracy w górnictwie rud miedzi”, Lubin 1970, s. 17-26.
 • Różycki M., Gunia T., 1970: Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne jako podstawy projektowania eksploatacji złoża dolomitów w Brudzowicach. Materiały Ogniotrwałe nr 5.

1969 i starsze

 • Różycki M., 1955: Warunki hydrogeologiczne Śląska. Przegląd Geologiczny nr 10.
 • Różycki M., 1956: Przeglądowa mapa hydrogeologiczna 1:300 000, arkusz Wrocław. Wyd. Geol. Warszawa.
 • Różycki M., 1956: Przeglądowa mapa hydrogeologiczna 1:300 000, arkusz Wrocław, wyd. B (Wody głębszych poziomów). Wyd. Geol. Warszawa.
 • Różycki M., 1957: Przekrój przez SW część Wzgórz Trzebnickich. Przegląd Geologiczny nr 10.
 • Różycki M., 1958: Józef Zwierzycki. Przegląd Geologiczny nr 6.
 • Różycki M., 1958: Kilka uwag o podłożu trzeciorzędowym Wrocławia, Przegląd Geologiczny nr 10.
 • Różycki M., 1958: Wodociągi miasta Wrocławia, na tle warunków hydrogeologicznych. Biul. PGIB nr 6.
 • Różycki M., 1961: Kilka uwag o stratygrafii utworów trzeciorzędowych okolic Wrocławia. Przegląd Geologiczny nr 7.
 • Różycki M., 1961: Przeglądowa mapa hydrogeologiczna 1:300 000, arkusz Opole, wyd. A. Wyd. Geol. Warszawa.
 • Różycki M., 1962: Przeglądowa mapa hydrogeologiczna 1:300 000, arkusz Opole, wyd. B. Wyd. Geol. Warszawa.
 • Różycki M., 1964: Budowa geologiczna okolic Milicza. Przewodnik Zjazdowy Polskiego Towarzystwa Limnologicznego, Wrocław.
 • Różycki M., Białas Z., 1965: Przykład wyjątkowych warunków zawodnienia złoża w trzeciorzędzie limnicznym. Przegląd Geologiczny.
 • Różycki M., 1966: Objaśnienia do przeglądowej mapy hydrogeologicznej, arkusz Opole. Wyd. Geol. Warszawa.
 • Różycki M., 1966: O związku wód podziemnych z wodami powierzchniowymi w dolinie górnej i środkowej Odry. W tomie: Z geologii Ziem Zachodnich. Wrocław.
 • Bocheńska T., 1967: Projektowanie odwadniania w ZSRR. Rudy i Metale Nieżelazne nr 2, s. 89-90.
 • Różycki M., 1967: Zaopatrzenie wielkich miast w wodę na przykładzie Wrocławia. Wszechświat, Kraków.
 • Bocheńska T., 1968: Projektowanie odwadniania na jednym ze złóż rud żelaza w ZSRR. Rudy żelaza nr 11-12, s. 24-28.
 • Różycki M., 1968: Budowa geologiczna okolic Wrocławia. Biuletyn Instytutu Geologicznego nr 214, Warszawa.
 • Różycki M., 1969: Hydrogeologia niecki wrocławskiej. Biuletyn Instytutu Geologicznego (publikacja poufna), Warszawa.
 • Różycki M., 1969: Zasoby wód podziemnych województwa opolskiego. Biuletyn Rady Naukowej Prezydium WRN w Opolu, Opole.