Zakład Hydrogeologii Stosowanej oferuje


      Badania z zakresu prac hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich i ochrony środowiska gruntowo-wodnego, między innymi:

 • bilansowanie i dokumentowanie zasobów wodnych regionalnych struktur hydrogeologicznych i ujęć wodnych;
 • opracowanie bilansów wodno-gospodarczych; kartowanie hydrologiczno-hydrogeologiczne, geologiczno-inżynierskie i sozologiczne;
 • dokumentowanie geologiczno-inżynierskie;
 • ocena i prognoza zmian stosunków wodnych; ustalanie zasad ochrony systemów wodonośnych; ocena wpływu składowania odpadów na środowisko wodno-gruntowe i jego minimalizacja;
 • modelowanie procesów hydrogeologicznych;

       Oferujemy rozwiązywanie i opracowywanie trudnych i złożonych problemów objętych profilem naszej działalności.

      Zakład dysponuje sprzętem i oprogramowaniem niezbędnym do realizacji wymienionych zagadnień, w tym:

 • lekki i ciężki ręczny sprzęt wiertniczy umożliwiający prowadzenie wierceń max do 20 m głębokości
 • urządzenia do prowadzenia pomiarów hydrometrycznych (okresowych i stacjonarnych)
 • pompy wodne umożliwiające prowadzenie pompowań w otworach wiertniczych
 • urządzenia do oznaczania parametrów filtracyjnych utworów skalnych
 • sprzęt do oznaczania podstawowych parametrów fizyko-chemicznych wody

     Oprogramowanie:

 • do modelowania procesów filtracji wód podziemnych
 • do zbierania i przetwarzania informacji w ramach GIS
 • do tworzenia map tematycznych
 • do interpretacji i przedstawiania wyników badań hydrogeochemicznych

Pracownicy zakładu posiadają odpowiednie przygotowanie i uprawnienia do prowadzenia tego typu prac oraz doświadczenie w ich realizacji.