Zakład Hydrogeologii

Zakład Hydrogeologii powołany został w roku 1970 pod kierunkiem doc. dr hab. Michała Różyckiego. W latach 1978-1980 pracami zakładu kierował prof. Janusz Bieniewski, a od roku 1980 prof. dr hab. inż. Tatiana Bocheńska.

Prace badawcze Zakładu Hydrogeologii skupiają się nad występowaniem wód podziemnych w formacjach skalnych Dolnego Śląska, jakością wód podziemnych ich kartografią i ochroną. Szczególne miejsce zajmują dokumentowanie zasobów wód podziemnych oraz zmiany warunków hydrogeologicznych pod wpływem działalności człowieka (górnictwo, eksploatacja wód podziemnych). Obok badań hydrogeologicznych prowadzone są prace i badania geologiczno-inżynierskie. Wyniki hydrogeologicznych badań regionalnych oraz metodyka ich prowadzenia pozwoliły na wypracowanie dość obszernej wiedzy podstawowej odnośnie wodonośności skał osadowych, krystalicznych i krasowych na Dolnym Śląsku, parametrów hydrogeologicznych skał porowatych, okruchowych i w różnym stopniu zdiagenezowanych, oraz roli poszczególnych składników przyrodniczego bilansu wodnego w kształtowaniu zasobów wód podziemnych a także ocen ilościowych w zakresie czasu i rozmiaru przestrzennych procesów hydrochemicznych i hydrodynamicznych zachodzących w środowisku skalnym. Efektem tych badań są liczne publikacje w postaci monografii, map i artykułów w czasopismach naukowych.

Powstały prace opisujące zasoby wodne i ich jakość w Sudetach, na Opolszczyźnie, w Lubińsko – Głogowskim Okręgu Miedziowym, mapy hydrogeologiczne Głównych Zbiorników Wód Podziemnych Dolnego Śląska i szczegółowe badania w dolinie Odry. Pracownicy Zakładu prowadzą współpracę naukową z ośrodkami naukowymi w Uniwersytetach w Pradze (Czechy), Sankt Petersburgu (Rosja), Bohum (Niemcy), Limoges (Francja).

W Zakładzie Hydrogeologii 27 pracowników uzyskało stopnie doktorskie, a 10 osób habilitowało się.

Zajęcia dydaktyczne na specjalizacji hydrogeologicznej dla studentów prowadzone są od roku akademickiego 1975/76. Wykłady w Zakładzie prowadzili między innymi profesorowie: Cyryl Kolago, Jan Malinowski, Andrzej Karol Teisseyre, Stanisław Dmitruk i Jan Przybyłek. Około 30% studentów geologii pisze prace magisterskie na tej specjalizacji. W latach 1970-2000 ponad 390 studentów hydrogeologii obroniło prace magisterskie.

Od kwietnia 2000 roku istniejący dotychczas Zakład Hydrogeologii podzielił się na dwa: Zakład Hydrogeologii Podstawowej kierowany przez prof. Stanisława Staśko i Zakład Hydrogeologii Stosowanej – kierowany przez prof. dr hab. inż. Tatianę Bocheńską. Od maja 2004 roku, po śmierci prof. Bocheńskiej, obowiązki kierownika Zakładu Hydrogeologii Stosowanej przejął dr Henryk Marszałek.

Obecnie 7 pracowników naukowo-dydaktycznych i dwoje doktorantów prowadzi zajęcia dla ok. 40 studentów specjalizacji hydrogeologicznej oraz dla studentów studiów I i II stopnia na kierunkach geologia, ochrona środowiska i inżynieria geologiczna. Obronione w ostatnich latach prace doktorskie w Zakładzie Hydrogeologii Stosowanej to rozprawy dr. Michała Rysiukiewicza, dr Agaty Mickiewicz i dr Agaty Korwin-Piotrowskiej.